Apistogramma cacatuoides - piel?gniczka dla pocz?tkuj?cych

T?umaczenie artyku?u Z-mana o piel?gniczkach kakadu

O autorze:

Don Zilliox (Z-Man) mieszka w zachodniej cz??ci stanu New York. Zajmuje si? hodowl? piel?gnic od 20 lat. Obecnie posiada 80 zbiornikw o ??cznej pojemno?ci 3800 litrw, najcz??ciej o pojemno?ci 38 lub 57 litrw. Wi?kszo?? zbiornikw s?u?y za dom dla po?udniowoameryka?skich piel?gnic, w?rd nich 20 ro?nych gatunkw piel?gniczek. Swoimi do?wiadczeniami z hodowli ponad 100 ro?nych gatunkw piel?gnic dzieli si? na lamach ro?nych ameryka?skich czasopism akwarystycznych, grup dyskusyjnych i na swoich stronach w internecie. Poni?ej zamieszczony artyku?, autorstwa Z-mana, mo?na znale?? na stronie: http://members.aol.com/WnyZman/cockatoo.html

W lokalnych sklepach mo?emy spotka? wiele pi?knych piel?gniczek, ale ze wzgl?du na kolory wielu przyci?gaj? te z rodzaju Apistogramma. Wiele z nich b?dzie mog?o ?y? w wodzie z miejskich wodoci?gw, lecz rozmna?anie to ju? zupe?nie inna historia. Wiele wymaga mi?kkiej i kwa?nej wody do ktrej nie zawsze mamy dost?p. Piel?gniczka Kakadu od odkrycia 50 lat temu jest bardzo popularna w?rd akwarystw ze wzgl?du na dost?pno?? i ?atwo?? rozmna?ania. Przegl?daj?c moje zapiski zauwa?am ze jest przynajmniej 8 gatunkw z rodzaju Apistogramma ktre mo?na rozmna?a? bez dodatku wody z odwrconej osmozy. Naj?atwiej dost?pne obecnie s?: A. cacatuoides, A. macmasteri, A. commbrae i A. caetei. Inne rozmna?aj?ce si? w wodzie o gorszej jako?ci b?d? wspomniane p?niej.

Na pocz?tek, sprbujcie zdoby? 6 m?odych piel?gniczek Kakadu i umie??cie je w 75l zbiorniku. Niezale?nie od tego jak? macie twardo?? wody i pH, nic nie zmieniajcie. Bez pod?o?a i z jedn? lub dwiema doniczkami ogrodowymi wi?cej ni? ilo?? rybek. Za pomoc? pi?ki do metalu wytnijcie 1.5cm otwr oko?o 2 cm od gry doniczki. Po odwrceniu w akwarium b?dzie stanowi?a schronienie dla jednej rybki. Kiedy ka?da z rybek ma swoj? kryjwk? nale?y doda? kilka dodatkowych kryjwek na wszelki wypadek. Troch? mchu jawajskiego i du?y filtr g?bkowy uzupe?niaj? wyposa?enie. Moje piel?gniczki karmi? ?wie?o wyl?g?ymi larwami solowca i ma?ymi ilo?ciami mro?onek. Nigdy nie karmi? wazonkowcami dost?pnymi w sklepie bo powoduje to wi?cej problemw ni? korzy?ci. Po pewnym czasie mo?na b?dzie odr?ni? samce od samic. Samce zaczn? nabiera? kolorw i ko?ce p?etwy ogonowej zaczn? si? im wyd?u?a?. Pierwsze promienie p?etwy grzbietowej zaczn? si? wyd?u?a? i zaczn? przypomina? czub na g?owie papugi Kakadu, st?d w?a?nie wzi??a si? potoczna nazwa tej piel?gniczki. Samice s? ??te i maja czarne zewn?trzne kraw?dzie p?etw piersiowych. Rybki te nie s? z regu?y zbyt agresywne wi?c nie powinno by? zbyt wiele potyczek miedzy nimi.

Je?li zaobserwujecie par? rybek, ktra stale przebywa ze sob?, mo?ecie usun?? reszt? rybek, ale uwa?am ?e nie jest to zawsze konieczne, je?li nie macie akurat wolnego akwarium. Kiedy samica nabierze jaskrawo ??tego koloru z bardzo wyra?nymi czarnymi plamkami jest to znak, ze z?o?y?a ikr?. Niektrzy sprzeczaj? si? na ten temat ze mn? ale ja natychmiast podnosz? doniczk? i sprawdzam czy s? tam jakie? jajeczka. Mocno czerwone jajeczka to dobry znak. W temperaturze 26C, larwy wyl?gaj? si? po 4-5 dniach i w tym momencie samiec nie jest tolerowany w pobli?u doniczki. Warto wtedy przesun?? mech jawajski w pobli?e wyj?cia z doniczki, ?eby m?ode mia?y gdzie si? schowa?. Po nast?pnych 4-5 dniach, je?li mieli?cie szcz??cie, zobaczycie dumna mam? wodz?ca m?ode na zewn?trz w poszukiwaniu pokarmu. Samica staje si? wtedy bardzo dra?liwa i nie dopuszcza nikogo w pobli?e m?odych. Jest to pora ?eby zacz?? karmienie m?odych larwami solowca, 3 razy dziennie w bardzo ma?ych ilo?ciach. Upewnijcie si? ze inni mieszka?cy akwarium s? wpierw nakarmieni aby nie dochodzi?o do walk o pokarm. W tym czasie samica jest najbardziej niebezpieczna dla wsp?mieszka?cw i dochodzi do najwi?kszej ilo?ci zabjstw innych wsp?mieszka?cw. Je?li to mo?liwe warto przedzieli? zbiornik. Niestety zatrzyma to samice ale nie m?ode. Samica b?dzie si? opiekowa? m?odymi przez nast?pny miesi?c, ale w mi?dzyczasie samiec mo?e si? wytrze? z inn? samic?.

Ma?y trick, ktry cz?sto stosuj?, kiedy zauwa?? z?o?on? w jaskini ikr?, bior? plastikowy pojemnik spo?ywczy po serze, w ktrym mog? podnie?? doniczk? z wod?, ikr? i samic?. Ostro?nie przenosz? wszystko do oczekuj?cego 20l zbiornika wype?nionego woda z g?wnego akwarium. Teraz mamy samice, ikr? w osobnym zbiorniku, w ktrym nie b?dzie ju? ?adnych problemw. Je?li sprbujecie zrobi? to samo przy u?yciu siatki, przestraszona samica mo?e zje?? ikr?. Przy u?yciu plastikowego pojemnika samica pozostaje w ca?y czas w wodzie. Kiedy zako?czy si? opieka nad m?odymi przenosimy samic? z powrotem do g?wnego zbiornika gdzie z regu?y wyciera si? znw w krtkim czasie. Zawsze podkre?la?em ze nie ma pi?kniejszego widoku ni? matka wodz?ca stadko m?odych po zbiorniku w poszukiwaniu pokarmu i zbieraj?ca m?ode na noc do kryjwki. Nie przejmujcie si? tym, ?e bierze je do pyska, to sposb w jaki samica przenosi m?ode w miejsce, ktre sobie upatrzy?a.

Piel?gniczka Kakadu jest jedn? z tych, ktre dzi?ki selektywnej hodowli wytworzy?y wiele form barwnych, min 'Double Red', 'Triple Red' czy tez 'Orange Flash'. 'Double Red' ma czerwone p?etwy grzbietowa i ogonow?, 'Tripple Red' ma dodatkowo czerwon? p?etw? odbytow?. 'Orange Flash' ma jednolicie pomara?czowe wszystkie trzy wy?ej wymienione p?etwy. Para 'Orange Flash' daje m?ode z wszystkich trzech wymienionych form.

Inne piel?gniczki ktore ostatnio uda?o mi si? rozmno?y? bez u?ycia wody z odwrconej osmyzy to A. borellii, A. cruzi, A. resticulosa i A. steindachneri. Jak wida?, jakiekolwiek gatunki uda wam si? kupi? w lokalnym sklepie, warto sprbowa? rozmno?y? je w normalnej wodzie. Nigdy nie wiadomo, mo?e si? uda.

Piel?gniczki metod? Z-Mana. - T?umaczenie artyku?u Z-mana o T?umaczenie artyku?u Z-mana o piel?gniczkach kakadu.r
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości