Apistogramma eunotus

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma eunotus - Kullander, 1981

Nazwa polska

Kod
Rozmiar

Samiec: 10 cm; Samica: 6 cm

Parametry wody

Rozmieszczenie geograficzne

Peru i Kolumbia - systemy rzek Japura i Shahuaya

Dymorfizm p?ciowy

Samce zdecydowanie wi?ksze, z wyd?u?onymi p?etwami piersiowymi, odbytow? i grzbietow?. Ko?ce tych ostatnich si?gaj? niemal poza okr?g?? p?etw? ogonow?. Ogon prze?roczysty, w ca?o?ci lub cz??ci pomara?czowy, czasem z widocznym wzorkiem 2-4 pionowych b??kitnych kresek. Pierwsze promienie p?etw piersiowych samicy intensywnie czarne.

Hodowla i rozmna?anie Szeroki zakres wyst?powania w skrajnie r?nych warunkach ?rodowiskowych ?wiadczy o olbrzymich zdolno?ciach adaptacyjnych tej ryby. Z powodzeniem mo?na j? piel?gnowa? w do?? twardej i zasadowej wodzie, optymalnie w wodzie oboj?tnej i mi?kkiej. Je?li parametry wody mieszcz? si? w okre?lonych powy?ej ramach A. eunotus ch?tnie podchodzi do tar?a i wyprowadza m?ode. Narybek po zu?yciu woreczka ??ciowego ch?tnie przyjmuje larwy solowca, nicienie mikro i inne rwnie drobne pokarmy. Samice A. eunotus s? bardzo dobrze opiekuj? si? wyl?giem, mo?liwe jest uzyskanie i wychowanie narybku w odpowiednio zaaran?owanym akwarium "oglnym", bez wykorzystania zbiornika tarliskowego.
Inne

Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości