Apistogramma hippolytae

Nazwa ?aci?ska Apistogramma hippolytae Kullander, 1982
Nazwa polska

Kod
Rozmiar

Samiec: 7 cm; Samica: 5 cm

Parametry wody

 T: 21-29 C, pH 4.0-5.5, TWW <1dH, TWO <1dH, przewodnoP? <50 S

Rozmieszczenie geograficzne

Brazylia - Rio Negro, Rio Branco, Rio Tefe

Dymorfizm p?ciowy

Obie p?ci s? do siebie zbli?one wygl?dem i cz?sto trudno jest je rozr?ni?. Doros?e samce wykszta?caj? wyd?u?one p?etwy grzbietowe, odbytowe i czasami piersiowe. Samice maja czarne p?etwy piersiowe, ktre u samcow zawsze s? przezroczyste lub niebieskawe.

Hodowla i rozmna?anie

A. hippolytae ?yje w biotopie czarnej wody powy?ej grubej wartwy opad?ych li?ci. Woda jest bardzo mi?kka i kwa?na, o niskiej zawarto?ci zwi?zkw azotowych. Woda jest ma?o przejrzysta. Ro?liny wodne nie mog? egzystowa? w takich warunkach, zbyt ciemno by proces fotosyntezy mg? si? poprawnie odbywa?. W niewoli musimy zapewni? tym piel?gniczkom wod? miekk? i kwa?na, w przestronnym akwarium o d?ugo?ci co najmniej 60cm. Poleca si? zapewnienie du?ej ilo?ci kryjwek z korzeni i ska?. Dno mo?na wype?ni? opad?ymi li??mi.

A. hyppolytae jest piel?gniczk? monogamiczn?, zawsze dobiera si? w stabilne pary. Zaloty przed tar?em mog? trwa? nawet kilka dni. Samica sk?ada 250-300 sztuk ikry. Larwy pojawiaj? si? po 1.5-3.5 dniach. Po nast?pnych 5-8 dniach zaczynaj? swobodnie p?ywa?.

Inne

Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości