Piel?gniczki metod? Z-Mana

T?umaczenie artyku?u Z-mana o rozmna?aniu piel?gniczek.

O autorze:

Don Zilliox (Z-Man) mieszka w zachodniej cz??ci stanu New York. Zajmuje si? hodowl? piel?gnic od 20 lat. Obecnie posiada 80 zbiornikw o ??cznej pojemno?ci 3800 litrw, najcz??ciej o pojemno?ci 38 lub 57 litrw. Wi?kszo?? zbiornikw s?u?y za dom dla po?udniowoameryka?skich piel?gnic, w?rd nich 20 ro?nych gatunkw piel?gniczek. Swoimi do?wiadczeniami z hodowli ponad 100 ro?nych gatunkw piel?gnic dzieli si? na lamach ro?nych ameryka?skich czasopism akwarystycznych, grup dyskusyjnych i na swoich stronach w internecie. Poni?ej zamieszczony artyku?, autorstwa Z-mana, mo?na znale?? na stronie: http://members.aol.com/WnyZman/apistos.html

Apistogramma to rodzaj ma?ych piel?gniczek zamieszkuj?cych obszar od p?nocnej Ameryki Po?udniowej do p?nocnych cz??ci Argentyny w sk?ad ktrego wchodz? Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Peru i Wenezuela. W wi?kszo?ci przypadkw ?yj? one w mi?kkiej wodzie, z wyj?tkiem Andw. Zawsze szukaj? kryjwek w jaskiniach, szparach i korzeniach zatopionych ro?lin. Woda ma temperatur? 24-26 stopni i br?zowe zabarwienie. W zbiornikach dekoracyjnych mo?emy je trzyma? w zwyk?ej wodzie z kranu ale kiedy zamierzamy je rozmna?a? nale?y odtworzy? warunki mo?liwie zbli?one do naturalnych. Kilka lat temu mia?em pozytywne rezultaty bez zmiany parametrw wody ale ostatnio zmieni?em metody.

Dla grupy 6-8 m?odych osobnikw u?ywam 40l zbiornika bez pod?o?a. Pod?o?e mo?e by? u?yte, ale nie mo?na wtedy podgl?da? od spodu, aby sprawdzi? czy z?o?ona zosta?a ikra. Zaczynamy ze zwyk?? woda z kranu, gdy? wiele gatunkw mo?e si? wyciera? w neutralnej wodzie. Jeden filtr g?bkowy, troch? mchu jawajskiego lub mikrozorium i co najmniej jedna ma?a doniczka dla ka?dego osobnika musz? by? dodane jako wystrj. Ka?da doniczka ma ma?y otwr na grze, na tyle ma?y ?eby rybka mog?a si? prze?lizn??. Je?li mamy do czynienia z narybkiem otwr powinien by? szeroko?ci najmniejszego palca u r?ki, co z regu?y jest dobrym rozmiarem. U?ywamy do tego pi?ki do metalu, uwa?aj?c ?eby nie roz?upa? doniczki na kawa?ki. Do towarzystwa dodajemy kilka kiryskw, ktre b?d? zbiera? nadmiarowy pokarmu, je?li podamy zbyt du?o. Nale?y zapewni? kryjwki ka?demu z nich bo czasami dochodzi do agresji.

Teraz przychodzi pora na najtrudniejsz? cz???. Po prostu trzeba czeka?, czeka? i czeka?. Je?li kupili?my narybek mo?e to zaj?c nawet do 8 miesi?cy. Nale?y podmienia? wod? i karmi? codziennie ?ywym pokarmem. Nawet moje doros?e rozrodowe osobniki dostaj? ?ywego solowca codziennie. Raz na tydzie? dostaj? bardzo ma?e porcje mro?onek na tyle ma?e ?eby nie zepsu? wody. Kiedy samica robi si? ??ta z czarnymi paskami to znak ze mamy ikr? gdzie? w zbiorniku. Je?li przebywa stale u wej?cia doniczki prawdopodobnie ikra jest w ?rodku. Mo?emy wtedy, je?li to jest mo?liwe, zajrze? od spodu lub delikatnie podnie?? doniczk? tak ?eby nie zm?ci? wody i zajrze? do ?rodka. Je?li mamy ikr? nale?y usun?? inne rybki. Nie jest to proste wiec nale?y mie? du?o cierpliwo?ci, gdy? cz?sto s? ju? st?oczone w jakim? rogu, wi?c je?li powrc? w to miejsce je?li nie uda nam si? ich z?apa? za pierwszym razem. Je?li mamy szcz??cie i wszystko pjdzie dobrze narybek pojawia si? po oko?o dziesi?ciu dniach. Je?li samica zjada m?ode to znak ze mia?y jak?? wad? i nie warto si? by?o nimi zajmowa?, co cz?sto zdarza si? w przypadku pierwszego tar?a. Ikra powinna by? czerwonawa w przeciwnym wypadku jest prawdopodobnie niezap?odniona. Je?li nie uda si? par? pierwszych razy, trzeba sprbowa? z wod? zdemineralizowana (RO).

Z regu?y zostawiam 5cm wody na dnie i uzupe?niam reszt? woda zdemineralizowana o takiej samej temperaturze, co powoduje, ?e ??czna zawarto?? substancji rozpuszczonych spada do 20ppm. Woda zimniejsza o par? stopni powoduje ze rybki my?l? ze nadesz?y wiosenne deszcze wi?c jest do dobra pora do tar?a. Kiedy dodajemy wod? zdemineralizowana pH spada z regu?y do oko?o 6, czyli warto?ci idealnej. Nale?y powtrzy? ca?y uprzednio opisany proces zaciskaj?c kciuki.

Na wystawie lokalnego klubu kupi?em trio Apistogramma gibbiceps. Lubi? te rybki ze wzgl?du na uko?ne czarne kropki poni?ej linii bocznej I ogon w kszta?cie liry. Ogon nie jest tak wyd?u?ony jak u Dicrossus filamentosus ale wci?? wygl?da bardzo ?adnie. Te rybki sk?adaj? co najwy?ej 20-50 sztuk ikry ale samice wodza teraz stadko oko?o stu m?odych. Nie uwa?am, ?e piel?gniczki nie mog? mie? wiele m?odych z jednego tar?a, wiec jestem tym bardziej zdumiony gdy? samica ma nieca?e 2cm d?ugo?ci. Po rozmno?eniu oko?o 20 gatunkw piel?gniczek nauczy?em si? ?e niektre mog? mie? mnstwo potomstwa.

Kiedy kupi?em pierwsza ksi??k? o piel?gniczkach z rodzaju Apistogramma w 1987 w spisie by?o 40 gatunkw. Ksi??ka Hansa Maylanda i Dietera Borka wydana w 1997 zawiera ju? 69 gatunkw, a nowe s? opisywane niemal codziennie. 14 gatunkw nad ktrymi pracuj? obecnie nie jest nigdzie, poza internetem, opisana. Poszukajcie w internecie lub w?rd znajomych w klubie hodowcw, a na pewno znajdziecie co?, co nie by?o dost?pne w zesz?ym miesi?cu. Jak ze wszystkim ludzie pragn? zawsze najnowszych rzeczy, sprbujcie najpierw starych i sprawdzonych gatunkw, ktre przynios? wam te? wiele satysfakcji, zanim wydacie mnstwo pieni?dzy na najnowsze importy.

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości