Apistogramma staecki

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma staecki Kullander, 1982

Nazwa polska

Kod
Rozmiar

Samiec: 6 cm; Samica: 4 cm

Parametry wody

T: 21-29 C, pH 5.5-6.5, TWW <1dH, TWO <1dH, przewodnoP? <100 S

Rozmieszczenie geograficzne

Boliwia - Rio Mamore, Rio Guapore, Matto Grosso

Dymorfizm p?ciowy

Doros?e samce maj? paskowane p?etwy ogonowe w kszta?cie liry, samice przezroczyste i zaokr?glone. Mi?kkie promienie p?etwy grzbietowej i odbytowej s? wyd?u?one u samcw. P?etwy piersiowe u samic s? czarne, u samcw niebieskawe lub bia?e i mocno wyd?u?one. Samice posiadaj? lini? i punkt brzuszny.

Hodowla i rozmna?anie

Piel?gniczka Staecka przystosowa?a si? w naturze do bardzo specyficznych warunkw, ekstremalnie mi?kkiej i bardzo kwa?nej, czystej wody. W niewoli rybki te s? do?? trudne w utrzymaniu. Wymagaj? g?sto zarosni?tego z du?? ilo?ci? kryjwek w?rd korzeni i li?ci. W ma?ych zbiornikach najlepiej trzyma? je parami, ale w du?ym zbiorniku o d?ugo?ci 150cm samce s? polygamiczne i maj? tendencj? do zajmowania po?owy akwarium jako terytorium.

Piel?gniczki te rozmna?aja si? je?li parametry wody sa zbli?one do naturalnych. Jest to rownie? warunek konieczny do prawid?owego rozwoju ikry i narybku. Samica sk?ada zaledwie 50 sztuk ikry.. Larwy pojawiaj? si? po 55 godzinach, po nast?pnych 16 godzinach zaczynaj? swobodnie p?ywa?.


Inne


Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości