Apistogramma steindachneri

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma steindachneri Regan, 1908

Nazwa polska

Kod
Rozmiar

Samiec: 10 cm; Samica: 6 cm

Parametry wody

T: 21-30 C, pH 7.0, TWO <2dH

Rozmieszczenie geograficzne

Surinam - Surinam i Corantijn, Gujana - Essequibo, Demera i Mahaica, Wenezuela - Essequibo

Dymorfizm p?ciowy Doros?e samce wykszta?caj? p?etwy w kszta?cie liry, samice maj? te p?etwy zaokr?glone. P?etwy grzbietowe, odbytowe i piersiowe u samcow s? wyra?nie wyd?u?one. Samice maj? czarne p?etwy piersiowe, ktre u samcw s? niebieskawe. Samice z regu?y maj? pasek brzuszny, ktry jest du?o wi?kszy ni? u samcw.
Hodowla i rozmna?anie

W naturalnym ?rodowisku ta piel?gniczka spotykana jest g?wnie w ma?ych strumieniach z bardzo mi?kk? wod?. pH jest jednak do?? zr?nicowane, od kwa?nego do lekko alkalicznego. Piel?gniczki A. steindachneri lubi? przebywa? mi?dzy zatopionymi ro?linami l?dowymi, w g?stej ro?linno?ci wodnej lub mi?dzy kawa?kami drewna. W niewoli s? do?? odporne, zadowalaj? si? ?rednio tward? wod? o neutralnym pH. Zanieczyszczenia organiczne s? do?? dobrze tolerowane. Akwarium powinno by? udekorowane korzeniami, ska?ami i g?st? ro?linno?ci?, w ten sposb by mo?na by?o wyodr?bni? kilka widocznych sektorow. Pozwala to kilku samcom obra? terytoria. W zale?no?ci od wielko?ci zbiornika 1 do 6 samic mo?e ?y? wewn?trz terytorium samca.

Samica sk?ada ikr? wewn?trz kryjwki, je?li samiec nie mo?e si? w niej zmie?ci?, wypuszcza mlecz na zewn?trz i wachluj?c p?etwami kieruje go do wn?trza. Samica mo?e z?o?y? nawet do 250 sztuk ikry w ci?gu tar?a trwaj?cego godzin? do dwch. Larwy pojawiaj? si? po 36-72 godzinach i po nast?pnych 5-8 dniach m?ode zaczynaj? swobodnie p?ywa?.


Inne


Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości