Apistogramma trifasciata

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma trifasciata - Eigenmann & Kennedy, 1903

Nazwa polska

Piel?gniczka trjpr?ga

Kod
Rozmiar

Samiec: 6 cm; Samica: 4 cm

Parametry wody

T: 21-29 C, pH 5.8-7.6, TWO <4dH, przewodno?? <150uS

Rozmieszczenie geograficzne

Brazylia - Rio Guapore, Bolivia, Paragwaj - Rio Paraguaym, Argentyna

Dymorfizm p?ciowy

Wyra?ne r?nice wida? dopiero u osobnikw doros?ych. Samice s? ??to-szare z okr?g?? plamk? boczn? i krtkimi p?etwami grzebietowymi. Zewn?trzne kraw?dzie p?etw piersiowych s? czarne. U samcw dominuj?cym kolorem jest metaliczno-niebieski lub rzadziej metaliczno-zielony. P?etwy grzbietowe maj? kolor b??kitny, pocz?tkowe i ko?cowe promienie p?etw s? wyd?u?one. Bia?e p?etwy piesiowe cz?sto si?gaja podstawy p?etwy ogonowej.

Hodowla i rozmna?anie

Ta piel?gniczka mo?e by? trzymana i rozmana?ana w wodzie o neutralnym pH. Ale lekko kwa?na woda poprawia im samopoczucie i wyd?u?a ?rednia d?ugo?? ?ycia.

A. trifasciata jest niezbyt p?odn? pielegniczk?. Samica sk?ada od 30 do 60 jajeczek. Samica opiekuje si? m?odymi samotnie. M?ode rosn? bardzo wolno, osi?gaj? dojrza?o?? p?ciow? po p? roku cho? drugorz?dne cechy p?ciowe jak wyd?u?one p?etwy grzbietowe mog? nie by? widoczne nawet jeszcze przez rok.

Inne


Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości