Rozmna?anie Ramirezek

T?umaczenie artyku?u Z-mana o rozmna?aniu ramirezek

O autorze: Don Zilliox (Z-Man) mieszka w zachodniej cz??ci stanu New York. Zajmuje si? hodowl? piel?gnic od 20 lat. Obecnie posiada 80 zbiornikw o ??cznej pojemno?ci 3800 litrw, najcz??ciej o pojemno?ci 38 lub 57 litrw. Wi?kszo?? zbiornikw s?u?y za dom dla po?udniowoameryka?skich piel?gnic, w?rd nich 20 ro?nych gatunkw piel?gniczek. Swoimi do?wiadczeniami z hodowli ponad 100 ro?nych gatunkw piel?gnic dzieli si? na lamach ro?nych ameryka?skich czasopism akwarystycznych, grup dyskusyjnych i na swoich stronach w internecie. Poni?ej zamieszczony artyku?, autorstwa Z-mana, mo?na znale?? na stronie: http://members.aol.com/WnyZman/rams.html

Piel?gniczka Ramireza, Microgeophagus ramirezi (Meyers & Harry, 1948), jest jedn? z najpopularniejszych rybek dost?pnych w lokalnych sklepach zoologicznych. Jest ma?a, pokojowo usposobiona i zarwno samiec jak i samica s? bardzo kolorowe. Co wi?cej, do?? ?atwo jest doprowadzi? do tar?a w domowym akwarium. Kombinacja kolorw: ??tego i niebieskiego sprawia, ?e rybka ta wyr?nia si? w ka?dym akwarium z rybkami z Ameryki Po?udniowej.

Udane rozmna?anie to ju? zupe?nie inna historia. Najlepszym sposobem zdobycia pary hodowlanej jest rozpocz?cie od p? tuzina maluchw, ok 1.5 cm. Umieszcza si? je w 40-60l zbiorniku bez pod?o?a z filtrem g?bkowym i du?? k?p? mchu jawajskiego. Za kryjwki mog? pos?u?y? ma?e doniczki przeznaczone do hodowli kaktusw, w ktrych robimy ma?e otworki ?eby rybki mog?y si? w nich chowa?. Temperatura wody mi?dzy 26-30 stopni C a zawarto?? substancji sta?ych (TDS) oko?o 80 ppm. Ramirezki nie s? zbyt wybredne, ch?tnie jedz? larwy solowca, mro?onki a tak?e p?atki.

Grupka musi by? pod sta?? obserwacj?. Je?li jedna z rybek ukrywa si? w rogach zbiornika czuj?c si? zagro?ona przez inne powinna zosta? usuni?ta z akwarium. Z biegiem czasu kolejne rybki znajd? si? w podobnej sytuacji w miar? jak zaczn? si? formowa? pary. Po osi?gni?ciu ponad 2cm samce powinny mie? widocznie wyd?u?one pierwsze trzy promienie p?etwy grzbietowej i by? wyra?nie wi?ksze od pozosta?ych rybek. Najprostszym sposobem na odr?nienie p?ci u ramirezek jest sprawdzenie czarnej plamy na boku. Je?li w ?rodku i dooko?a s? niebieskie kropki to mamy do czynienia z samic?. Rybki bez kropek to samce. Nale?y zaobserwowa? czy jeden z nich i z jedn? z mniejszych rybek nie pilnuj? jakiego? obszaru i nie prbuj? przegna? reszty. Je?li to mo?liwe trzeba je usun?? zanim zostan? zabite przez par? ktra mo?e by? juz gotowa do sk?adania ikry. Samica sk?ada j? bezpo?rednio w pod?o?u. Wtedy nie mo?e by? ju? ?adnych rybek w akwarium bo rodzice nie zwracaj? zbytniej uwagi na ikr?. Oboje trzymaj? si? w pobli?u, sporadycznie wachluj?c p?etwami. Po 5 dniach pojawiaj? si? larwy ktrym samiec po?wi?ca wi?cej uwagi ni? samica. Po nast?pnych 5 dniach narybek zaczyna swobodnie p?ywa?. Ka?dy z rodzicw zbiera grupk? i opiekuje si? ni? w innym miejscu. W wi?kszo?ci przypadkw pr?dzej czy p?niej ca?a opieka spada na samca wtedy nale?y usun?? samic?.

W tym momencie dochodzimy do punktu spornego pomi?dzy akwarystami. Ja osobi?cie nie mam pokarmu mniejszego od larw solowca, w rezultacie m?ode maja troch? problemw z jedzeniem takiego pokarmu. Zarwno w "South American Dwarf Cichlids" Maylanda i Borka, jak i w "American Cichlids I - Dwarf Cichlids" Linke i Staecka wspomina si?, ?e usta narybku s? zbyt ma?e ?eby po?kn?? larw? solowca i sugerowane s? nicienie mikro. Nie s?dz?, ?e osobniki hodowane w akwariach r?ni? si? od dzikich ale nie mia?em du?ych strat w?rd m?odych. Prawdopodobnie samiec rozdrabnia larwy solowca i karmi m?ode ktre same nie mog? ich zje??. Mj znajomy rwnie? wychowywa? m?ode wy??cznie na larwach solowca.

Kiedy samiec nie potrafi ju? upilnowa? m?odych, ktre rozp?ywaj? si? po ca?ym zbiorniku, zaprzestaje opieki, umieszczam go razem z samic? licz?c na nast?pne tar?o. Do zbiornika z m?odymi wpuszczam par? kiryskw ktre zajm? si? resztkami pokarmu niezjedzonymi przez m?ode. Je?li chodzi o zmiany wody nigdy nie zmieniam wi?cej ni? 10% co 5 dni, gdy? du?e wahania parametrw wody mog? doprowadzi? do utraty narybku.

Pocz?tkuj?cy hodowcy chc?cy rozmna?a? ramirezki prbuj? to robi? jakby to by?y skalary. Nie znaj?c, jakie parametry wody s? do tego niezb?dne zak?adaj?, ?e skoro w sklepie czuj? si? one dobrze w dost?pnej wodzie kranowej. Niestety okazuje si?, ?e do rozmna?ania potrzebna jest woda bardzo mi?kka. Je?li macie ?rd?o takiej wody, na przyk?ad filtr odwrconej osmozy, warto sprbowa? zaj?? si? hodowla ramirezek.

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości