Nannacara anomala

Nazwa ?aci?ska

Nannacara anomala, Regan 1905

Nazwa polska

Akarka Paskowana

Rozmiar

Samiec: 8 cm; Samica: 5 cm

Parametry wody

T: 21-30 C, pH 6-7, TWO <10dH

Rozmieszczenie geograficzne

Gujana - Rio Esquibo

Dymorfizm p?ciowy

Samce osi?gaj? rozmiary znacznie wi?ksze ni? samice, maj? wyd?u?one ko?ce p?etw grzbietowych. P?etwy samic s? z regu?y zaokr?glone. Samce maj? najcze?ciej metalicznie zielony kolor, cho? zdarzaj? si? te? osobniki o br?zowym odcieniu. Samice s? ??to-szare lub szare.

Hodowla i rozmna?anie

Akarka paskowana toleruje wod? o do?? szerokim zakresie parametrw ale najlepiej czuje si? w wodzie lekko kwa?nej. Zbiornik powinien by? g?sto zaro?ni?ty ro?linami. Nale?y przygotowa? wiele kryjwek dla samic. Mo?e to by? warstwa li?ci lub konstrukcja z kamieni. W du?ym zbiorniku mo?na trzyma? wi?cej ni? jednego samca. Samice obieraj? ma?e terytoria wok? swych kryjwek wewn?trz terytorium samca.

Tar?o odbywa si? wewn?trz kryjowki wybranej przez samic?. Samica sk?ada do 200 szt ikry i opiekuje si? ni? samotnie. Larwy wykluwaja si? po 36-86 godzinach. Narybek zaczyna swobodnie p?ywa? po 8-14 dniach.


Inne


Galeria
 

Logowanie



Polish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości