Pelvicachromis taeniatus

Nazwa ?aci?ska

Pelvicachromis taeniatus Boulenger, 1901

Nazwa polska

Barwniak szmaragdowy

Rozmiar

Samiec: 8-9 cm; Samica: 6-7 cm

Parametry wody

T: 25-27 C, pH 6.2-6.8 TwW 4-8dH, TwO < 10dH
(lokalne, wyizolowane populacje, zasiedlaj? habitaty cechuj?ce si? cz?sto specyficznymi parametrami wody - ni?szym ni? 5.5 - 6.0 pH, du?? koncentracj? kwasw humusowych i garbnikw, niskim TwW/TwO. Oglnie za bardziej wymagaj?ce uznaje si? formy kameru?skie. Z tego powodu w handlu ?atwiej pozyska? odmiany z Nigerii, a najcz??ciej - niestety - "brudne genetycznie" miesza?ce)

Rozmieszczenie geograficzne

Basen zlewni Zatoki Gwinejskiej - w granicach Nigerii i Kamerunu. Post?puj?ce badania ujawniaj? nowe formy barwne i wyizolowane populacje, cz?sto na granicach znanego zasi?gu wyst?powania. Mo?liwe wi?c, ?e z czasem obszar ten uznamy za wi?kszy ni? obecnie.

Dymorfizm p?ciowy

Samce wi?ksze, masywniejsze, z wyra?n? wy?ci?ka t?uszczow? na "czole". Petwy nieparzyste samcw d?u?sze. Oglnie ubarwione s? w sposb bardziej r?norodny.

Hodowla i rozmna?anie

Gatunek toleruje ca?kiem szeroki zakres parametrw wody. Nie zmienia to jednak faktu, ?e w wodzie zbli?onej do "uniwersalnej kranwki" - a wi?c przy pH powy?ej 7.2-7.5, nie mo?emy liczy? na sukcesy hodowlane. Co wi?cej - w takich warunkach barwniaki sporo trac? ze swej urody, zapadaj? tak?e na infekcje i choroby. ?le znosz? obecno?? pierwotniakw. Kolejnym ich wrogiem jest wysokie st??enie zwi?zkw azotowych. W przeciwie?stwie do nich, gatunek dobrze toleruje obecno?? materii organicznej - kwasw humusowych i garbnikw. Formy z Kamerunu wymagaj? wr?cz ich obecno?ci, zatem warto filtrowa? wod? przez torf lub li?cie d?bu, po?o?y? li?cie na dnie, a przynajmniej umie?ci? w zbiorniku sporo drewna. Wrogiem Barwniakw szmaragdowych s? tak?e...akwa-mity. W literaturze cz?sto spotkamy si? ze wskazwk?, wed?ug ktrej warunki udanej hodowli Barwniaka szmaragdowego powinny by? "podobne", czy wr?cz "identyczne" jak dla Barwniaka czerwonobrzuchego (lub innych afryka?skich piel?gnic). Jest to stwierdzenie o tyle wygodne co nieprawdziwe. Barwniak szmaragdowy jest ryb? zamieszkuj?c? specyficzne siedliska, a co za tym idzie wykazuj?c? szczeglne potrzeby. Jest w tym wzgl?dzie raczej podobny do wra?liwych piel?gniczek po?udniowoameryka?skich, ni? do innych piel?gnic z czarnego l?du. B??dem jest tak?e ??czenie obu gatunkw - zw?aszcza w zbyt ma?ym zbiorniku. Barwniak szaragdowy jest mimo wszystko delikatniejszy i mniej zadziorny, z czasem zostanie wi?c sterroryzowany przez swojego wi?kszego krewniaka. Warto natomiast po??czy? ten gatunek z ?agodniejszymi przedstawicielami rodzaju Nannochromis, ma?ymi k?saczowatymi (np. Etiopkami), lub karpie?cowatymi (tu jednak ma?a uwaga - nie wszystkie proporczykowce b?d? tolerowa? zakres termiczny optymalny dla barwniakw, zagrzebki zas moga zosta? potraktowane jako pokarm). Karmimy ?ywym i/lub mro?onym pokarmem. Ch?tnie przyjmuje organizmy drobne - dafnie, artemi?, wodzienia. Obecno?? skorupiakw w diecie dobrze wp?ywa na wybarwienie ryby. Przyzwyczaja si? tak?e do pokarmw sztucznych, byle dobrej jako?ci.

Do rozrodu wybiera miejsca spokojne i os?oni?te - spd korzenia, grot? (niezast?pione s? tu ?upiny orzecha kokosowego), podkopany kamie?. Drobnoziarniste pod?o?e u?atwi rybom kopanie do?kw gniazdowych. Wprawdzie mo?liwy jest udany rozrd w akwarium oglnym (nawet w takim towarzystwie jak stado wyro?ni?tych ?wiecikw kongola?skich), ale ze wzgl?du na wysoka wra?liwo?? ikry i wyl?gu lepiej zapewni? tarlakom "w?asny k?t". Utrzymanie pH w okolicach 6.0-6.5 (dla kameru?czykw nawet 5.5), przy mi?kkiej wodzie, nie tylko stymuluje ryby do tar?a, ale tak?e stabilizuje poziom mikroflory w akwarium. To z kolei poprawia procent wyl?gu i prze?ywalno?? narybku. Opieka trwa dosy? d?ugo, wyl?g jest drobny i wra?liwy. Wod? od?wie?amy cz?sto, ale w niewielkich ilo?ciach, wa?na jest stabilizacja jej parametrw i zabezpieczenie przed dobowymi skokami (zw?aszcza pH - co mo?e by? trudne w akwariach z g?stym porostem ro?lin i niskim poziomem TwW). Karmimy drobnym pokarmem - startujemy z py?em, fluidami, z czasem przechodz?c na artemi?. Setka m?odych z tar?a to dobry wynik. To tak?e dwie setki ryb ocalonych przed od?owem, wi?c warto pogimnastykowa? si? przy hodowli tej ryby.

Inne

Galeria

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości