Steatocranus casuarius

Nazwa ?aci?ska

Steatocranus casuarius Poll, 1939

Nazwa polska

garbacz, bycza g?owa

Rozmiar

Samiec: 10-12 cm; Samica: 8 cm

Parametry wody

T: 24-27 C, pH 7.2-7.8 TwW 8-12dH, TwO 14-18dH
Poziom poszczeglnych parametrw fizykochemicznych nie odgrywa kluczowej roli w hodowli. Piel?gnica ta woli co prawda lekko alkaliczn? i tward? wod?, ale przede wszystkim jest bardzo wra?liwa na deficyty tlenowe, wzrost koncentracji zwi?zkw azotowych i ?le znosi tzw. "star? wod?".

Rozmieszczenie geograficzne

Afryka centralna - przede wszystkim ?rodkowy bieg Kongo, prawdopodobnie tak?e wi?ksze dop?ywy tej rzeki. Tereny te wci?? czekaj? na prawdziwe odkrycie i badania przyrodnicze. Jest to jednak utrudnione nie tylko niedost?pno?? i pierwotny wymiar przyrody tych rejonw, ale tak?e przez problemy polityczne w tej cz??ci Afryki. Tu uwaga dla korzystaj?cych ze starszych publikacji: Zair, gdzie po?awia si? ten gatunek, to obecnie Demokratyczna Republika Kongo (nie myli? z Kongo).

Dymorfizm p?ciowy

Samce wi?ksze i masywniejsze. Posiadaj? znacznie wi?kszy guz czo?owy, s? bardziej wygrzbiecone. Cz??ciej pog??biaj? kontrast ubarwienia. Szybciej dorastaj?, posiadaj? wyd?u?one ostatnie promienie p?etw nieparzystych.

Hodowla i rozmna?anie

Jest to jeden z najskromniej ubarwionych gatunkw afryka?skich piel?gnic. Szaro-mleczne garbacze s? jednak obdarzone niepowtarzalnym kszta?tem (z dominuj?cym "guzem" na czole) i arcyciekawym behawiorem. Jest to piel?gnica wyj?tkowo silnie zwi?zana z substratem, niech?tnie p?ywaj?ca, cz?sto natomiast "przeskakuj?ca" po pod?o?u. Przybiera te? ch?tnie charakterystyczn? poz? - oparta ogonem o dno, z przodem cia?a uniesionym na p?etwach piersiowych.

Gatunek toleruje szeroki zakres parametrw fizykochemicznych wody, jednak mierzony od poziomu "neutralnego" w gr?. ?le znosi wod? kwa?n?, mi?kk?, star?. Dekoruj?c akwarium warto wi?c zrezygnowa? z korzeni, ewentualnie u?y? tych gatunkw drewna, ktre nie wp?ywaj? znacz?co na parametry wody. Z powodzeniem natomiast mo?na wykorzysta? drewno skamienia?e, ceramik? wulkaniczn?, kamienie zarwno te oboj?tne, jak i alkalizuj?ce wod? (dobrze znane przede wszystkim mi?o?nikom Malawi i Tanganiki piaskowce i wapienie). Efekt dna rzeki stworzymy za pomoc? ?redniej grubo?ci okr?g?ego ?wiru i p?askich otoczakw. Ryba lubi zajmowa? pozycje za uskokami i przeszkodami, wi?c warto zbudowa? w akwarium "progi", za ktrymi z pewno?ci? garbacze ustal? rewiry.

Akwarium dla tych ryb nie musi by? wysokie - s? marnymi p?ywakami, przystosowanie gatunku to przede wszystkim umiej?tno?? utrzymania si? w rw?cym nurcie du?ej rzeki. Istotniejsz? rol? odgrywa natomiast zapewnienie odpowiedniej powierzchni dna z du?? liczb? kryjwek. Tu ma?y trick hodowlany: im wi?kszy przep?yw wody zapewnimy garbaczom, tym mniejsze rewiry obejm? w posiadanie (sprowadzaj?c je dos?ownie do zag??bienia za wybranym kamieniem i dwch, trzech d?ugo?ci ryby wok? niego). Warto wi?c zamontowa? wydajn? g?owic?, zapewni ona nie tylko odpowiedni poziom nasycenia wody tlenem, ale i utrzyma w ryzach agresj? terytorialna garbaczy.

W akwariach ??czymy je tylko z dobrymi p?ywakami i zdecydowanie powinny to by? gatunki zamieszkuj?ce grne partie wody.

Garbacz jest ?atwy w ?ywieniu, ch?tnie pobiera ka?dy ?ywy i mro?ony pokarm. Potrafi by? bardzo ?ar?oczny, co jest zrozumia?e ze wzgl?du na du?e wydatki energetyczne ryby. Preferuje pokarm mi?sny, przyucza sie jednak tak?e do granulatw i p?atkw.

Do tar?a dochodzi spontanicznie, cz??ciej po znacznym od?wie?eniu wody i w okresach karmienia zr?nicowanym, ?ywym pokarmem. Jaja sk?adane s? w zag??bieniu za przeszkod?, w grocie, pod kamienn? p?ytk?. Ikra jest du?a i nieliczna. Zazwyczaj b?dzie to kilkana?cie, rzadziej kilkadziesi?t ziaren, cho? r?ne ?rd?a podaj? ich liczb? nawet do 150. Samica jest zazwyczaj aktywniejsza, cho? i ona piel?gnuje ikr? raczej niedbale. Wyl?g nast?puje po kilku dniach. M?odzie? jest na tyle du?a, by bez problemu pobiera? artemi?, drobny plankton i pokarmy sztuczne dla narybku. Zazwyczaj nawet w zbiorniku oglnym udaje si? wychowa? kilka - kilkana?cie sztuk m?odych, cho? b?d? pada? ofiar? doros?ych ryb i ci??ko wykarmi? je przy za?o?onym mocnym przep?ywie wody w akwarium.

Inne

Galeria
Afryka centralna - przede wszystkim ?rodkowy bieg Kongo, prawdopodobnie tak?e wi?ksze dop?ywy tej rzeki. Tereny te wci?? czekaj? na prawdziwe odkrycie i badania przyrodnicze. Jest to jednak utrudnione nie tylko niedost?pno?? i pierwotny wymiar przyrody tych rejonw, ale tak?e przez problemy polityczne w tej cz??ci Afryki. Tu uwaga dla korzystaj?cych ze starszych publikacji: Zair, gdzie po?awia si? ten gatunek, to obecnie Demokratyczna Republika Kongo (nie myli? z Kongo).
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości