Dlaczego ikra jest zjadana?

T?umaczenie artyku?u Z-mana o po?eraniu ikry i potomstwa przez rodzicw

O autorze: Don Zilliox (Z-Man) mieszka w zachodniej cz??ci stanu New York. Zajmuje si? hodowl? piel?gnic od 20 lat. Obecnie posiada 80 zbiornikw o ??cznej pojemno?ci 3800 litrw, najcz??ciej o pojemno?ci 38 lub 57 litrw. Wi?kszo?? zbiornikw s?u?y za dom dla po?udniowoameryka?skich piel?gnic, w?rd nich 20 ro?nych gatunkw piel?gniczek. Swoimi do?wiadczeniami z hodowli ponad 100 ro?nych gatunkw piel?gnic dzieli si? na lamach ro?nych ameryka?skich czasopism akwarystycznych, grup dyskusyjnych i na swoich stronach w internecie. Poni?ej zamieszczony artyku?, autorstwa Z-mana, mo?na znale?? na stronie: http://members.aol.com/WnyZman/why.html

Od kiedy mam komputer i dost?p do internetu odkry?em wiele grup dyskusyjnych na temat tropikalnych ryb akwariowych. Najbardziej zainteresowa?a mnie lista dyskusyjna dotycz?ca ryb z rodzaju Apistogramma. Sam mam wiele do powiedzenia, ale na pocz?tku s?ucha?em, co mowi? inni. Rozmna?am piel?gniczki od 15 lat i liczy?em na znalezienie innych pasjonatw, od ktrych mg?bym zdoby? jakie? nowe gatunki. Okaza?o si? ze wi?kszo?? wiadomo?ci zwi?zana jest z ?ywieniem, hodowl? i utrzymaniem piel?gniczek. Wiele z nich mwi?o o samicach lub parach zjadaj?cych ikre.

Moje w?asne obserwacje w tym temacie doprowadzi?y mnie to stwierdzenia, ?e ikra jest zjadana, kiedy rodzice uznaj?, ?e nie jest warta zachodu lub nie wiedz? jak si? ni? zaj??. Czasami tak?e narybek jest zjadany. Wierz?, ?e samica wyczuwa, ?e co? jest z nimi nie tak. Cz?sto te? 2-3 pierwsze tar?a s? nieudane. Niektrzy twierdz?, ?e samica czuje, ?e w akwarium jest zbyt ma?o miejsca do odchowania m?odych a? do pe?nej samodzielno?ci i dlatego je zjada. Ja w to nie wierz?, a tak si? z?o?y?o ze mia?em szans? eksperymentalnie zweryfikowa? t? teori?. Mia?em 3 r?ne zbiorniki z 3 r?nymi gatunkami piel?gniczek ktre wytar?y si? w przeci?gu 1-2 dni od siebie.

Najwi?kszy zbiornik, 60l, z trojka Apistogramma Mendezi. ?redni, standardowe 40l, z trjka A. resticulosa oraz 'd?uga' 40-tka z par? A. Viejita. Kiedy tylko zauwa?y?em ikr?, usun??em samca i dodatkow? samice A. Resticulosa i tylko samca A. Mendezi, jako ?e obie samice z?o?y?y ikr?. Nie mia?em wolnego zbiornika wi?c przegrodzi?em zbiornik z A. Viejita, daj?c samicy przestrze? 20cm x 20cm x 30cm na wychowanie m?odych. Nie jest to zbyt wiele. Samiec dzieli? 3/4 zbiornika z jednym albinotycznym kiryskiem. Potem wydarzy?o si? co?, czego nie podejrzewa?em. W momencie, kiedy wyklu? si? narybek A. Mendezi, dominuj?ca samica ukrad?a m?ode z drugiej doniczki i opiekowa?a si? nimi jak swoimi. Usun??em wi?c bezdzietn? samic? i umie?ci?em j? z samcem. W tym momencie trzy samice wychowywa?y m?ode w trzech r?nej wielko?ci obszarach. Od tego czasu min??y 3 tygodnie i nie widz?, ?eby liczba m?odych si? zmniejsza?a. Rosn? rwnomiernie cho? wida?, ?e m?ode Viejity najszybciej. Mo?e dlatego, ?e larwy solowca s? bardziej skoncentrowane w tak malej obj?to?ci i m?ode nie maja problemw ze znalezieniem pokarmu. Mam teraz miejsce dla samca wiec b?dzie mog?a mie? ca?y zbiornik na wychowanie m?odych, ale ona tego nie wie, a mimo to wci?? nie eliminuje swojego potomstwa. Uwa?am, ?e najlepiej jest pozwoli? samicy opiekowa? si? m?odymi a? do dojrza?o?ci, nie ma bowiem pi?kniejszego widoku od z?tej samicy wodz?cej grupk? dzieci po akwarium. Nie zabierajcie ikry samicy, nie zobaczycie wtedy tego widoku, a i m?ode rosn? szybciej pod opieka samicy.

Wierz?, ?e ryby, podobnie jak ludzie, zrobi? wszystko ?eby wychowa? swoje potomstwo a? do osi?gni?cia dojrza?o?ci, chyba ?e nie chc? mie? potomstwa. Mia?em troch? sukcesw hodowlanych z piel?gniczkami ale musze przyzna? si?, ?e mia?em szcz??cie otrzymuj?c potomstwo od 3 gatunkw ktrymi si? zajmowa?em. Z jednymi sz?o ?atwo z innymi trudniej. Moim najwi?kszym problemem jest to, ?e nie po?wi?cam i jakiej? szczeglnej uwagi po prostu licz?c na szcz??liwy traf. Rozma?anie jest naturalne i w ?rodowisku w ktrym ?yja jest wielu drapie?cw z ktrymi musza si? boryka? i w zaciszu akwarium prawdopodobnie wi?cej m?ody mo?e tak naprawd? przetrwa?.

Mj ma?y eksperyment dowodzi, ?e rozmiar zbiornika tarliskowego nie ma zwi?zku ze zjadaniem potomstwa przez rodzicw.

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości