Hodowla A. sp. "Mouthbrooder" (Maulbrueter)

Tekst Lois i Max Gallade

Zdj?cia i Max Gallade

t?umaczy? chris_ek

A autorach

Ju? od wczesnych lat m?odzie?czych Lois i Max Gallad, wlaPciciele firmy L&M Tropicals zalozonej w 1999 roku, hobbystycznie zajmowali si? akwarystyk?, terrarystyk? i rozmna?aniem ryb. Wsplnie napisali kilka artyku?w dla europejskich i ameryka?skich magazynw akwarystycznych. Max Gallad zdobyl wiele krajowych i mi?dzynarodowych nagrd za swoje fotografie i urz?dzone akwaria. Orygina? artyku?u znajduje si? pod adresem: apisto.bravepages.com max_maul_01
Samica czyszcz?ca ikr?.

W lipcu 2002 roku otrzyma?em pochodz?c? z naturalnych od?oww par? tego nowego, zadziwiaj?cego, inkubuj?cego swoje larwy w pyszczku i naukowo nieopisanego gatunku Apistogramma. By? to niespodziewany podarunek od cz?onka listy mailingowej Apistogramma. Dzi?kuj? ci ponownie Mike!!

A. sp. "Mouthbrooder" zosta?a po raz pierwszy przedstawiona angielskoj?zycznym hobbystom przez dr Uwe Roemer w wydaniu biuletynu ACA Buntbarsche z pa?dziernika 2000 roku jako A. sp. "Brustband" - (Breastband). Ingo Koslowski przedstawi? ten sam gatunek miesi?c p?niej w niemieckim magazynie DATZ jako A. sp. "Maulbrueter" (Mouthbrooder).

Znanymi miejscami od?owu s? dop?ywy w dolnym i ?rodkowym biegu rzeki Rio Ampiyacu, w Peru.

Na pocz?tku ulokowa?em moj? par? w 37 litrowym zbiorniku z piaskowym pod?o?em, ktre to jest wa?ne dla tego gatunku, jako ?e uwielbiaj? one przesiewa? piach w poszukiwaniu po?ywienia. Zbiornik posiada? typowe kryjwki (?upiny orzechw kokosowych, korze? i ceramiczne podstawki do doniczek kwiatowych) i zaro?ni?ty by? ro?linami. Niestety, z pierwszych dwch tar? nie otrzyma?em w ogle narybku.

Moja para odbywa?a regularnie, co dwa tygodnie tar?o po podmianie wody prosto z filtra RO. Widzia?em nawet jaja z?o?one w grocie, ktr? wybra?y sobie na tar?o, ale znika?y po kilku dniach. Podejrzewa?em, ?e samiec zrobi? sobie z nich posi?ek. Zdecydowa?em si? oddzieli? samca po nast?pnym tarle a je?eli to nie da?oby rezultatu to podkrad?bym jaja i sprbowa? sztucznego wyl?gu w naszej wyl?garni.

Notatka: Podkradam jaja rybom w ostateczno?ci po to by zapewni? przetrwanie rzadkich, trudnych do zdobycia gatunkw i tylko wtedy, gdy wszystkie inne metody zawiod?. Z moich do?wiadcze? wynika, ?e narybek gatunkw Apistogramma ma wi?ksze szanse na prze?ycie, gdy jest wychowywany przez swoich rodzicw.

max_maul_02 
Portret samca.

  max_maul_03
Samiec

Dzie? pierwszy

W ko?cu z trzeciego tar?a nast?pi? wyl?g!! Tego ranka znalaz?em ?wie?o wyklute larwy w grocie z ?upiny orzecha kokosowego, ktra by?a miejscem tar?a. Odnosi?o si? wra?enie, ?e wkrtce zaczn? samodzielnie p?ywa?. Naliczy?em oko?o 20-30 sztuk malutkich larw. To raczej niewielka ilo?? w porwnaniu z innymi gatunkami Apistogramma, ktrych tar?a mog? czasem dostarczy? do 100 sztuk narybku.

max_maul_04 
To jest zbiornik hodowlany. Mo?na wyra?nie zobaczy? wszystkie wykopane przez samic? do?ki w piasku.

Pozostawi?em na razie samca w zbiorniku. Samica zawsze odgania?a go, gdy tylko za bardzo zbli?y? si? do groty l?gowej. Samica opuszcza?a grot? rzadko, g?wnie po to by co? zje?? lub przegoni? samca. Samica przekopa?a ca?y zbiornik przed tym tar?em. Przypuszczam, ?e po to by stworzy? kryjwki dla swojego nowego narybku. Najbardziej lubi?a kopa? blisko korzeni ro?lin, a? te by?y odkryte. Robi?a to prawdopodobnie by stworzy? jak najlepsze miejsca do schowania si? dla narybku.

max_maul_05 
Samiec.

  max_maul_06
Samica w szacie godowej.

Dzie? drugi

Samica opu?ci?a grot? l?gow? i wi?kszo?? czasu przebywa?a blisko wykopanego olbrzymiego do?ka. Zdaje si?, ?e nosi?a teraz swoje larwy we w?asnym pyszczku. Raz na jaki? czas mog?em zauwa?y? ruchy jakby co? prze?uwa?a. Prawdopodobnie by? to jej sposb na czyszczenie larw znajduj?cych si? w jej pyszczku. Widzia?em rwnie? jak raz na jaki? czas umieszcza?a larwy w do?ku, gdy zostawia?a je na kilka sekund, po to by z?apa? kilka k?sw jedzenia.

max_maul_07 
Samica z narybkiem, pierwszego dnia, kiedy ju? samodzielnie p?ywa?.

  max_maul_08
Samica z narybkiem w ?wie?o wykopanym do?ku.

Dzie? trzeci

Tego ranka narybek odby? swoj? pierwsz? wycieczk? po zbiorniku. Samica przenios?a go z do?ka, w ktrym przebywa? przez ostatnie dwa dni, do innego, znajduj?cego si? po?rodku zbiornika, blisko k?py mchu jawajskiego. Prawdopodobnie przenios?a go by narybek mg? karmi? si? pierwotniakami znalezionymi w mchu jawajskim. P?niej narybek otrzyma? pierwsz? porcj? ?wie?o wyklutych larw artemii, ktre natychmiast zosta?y zjedzone.

Dzie? czwarty

Ostatniej nocy narybek zacz?? samodzielnie p?ywa?. Ataki samicy na samca sta?y si? troch? mocniejsze. Zdecydowa?em si? wi?c przenie?? samca do innego zbiornika dla jego w?asnego dobra.

max_maul_09 
Samica z narybkiem.

Naliczy?em przynajmniej 25 sztuk narybku w pobli?u mamu?ki. Samica by?a chyba teraz bardziej spokojna odk?d samiec zosta? przeniesiony. Bra?a ka?dego zab??kanego malucha do pyszczka (tak samo jak to robi? inne mamy z gatunkw Apisto) i wypluwa?a go z powrotem do grupy. Zachowanie zgo?a inne ni? inkubowanie w pyszczku, jakie prezentowa?a wcze?niej zaraz po wykluciu si? larw. Zrobienie dobrych zdj?? okaza?o si? trudniejsze ni? s?dzi?em odk?d samica trzyma?a narybek po?rodku zbiornika.

Wychw narybku

Samica okaza?a si? by? bardzo troskliw? matk?. Stwierdzi?em, ?e odchowanie narybku do m?odych dojrza?ych ryb nie by?o takie trudne. One ch?tnie jad?y larwy artemii a potem tak?e wi?kszy pokarm jak dafnia i artemia. Niestety, z tego tar?a otrzyma?em 70 % samcw i 30 % samic.

Po tym tarle zdecydowa?em si? przenie?? t? par? do wi?kszego, lecz podobnie urz?dzonego zbiornika (76 litrw, d?ugiego). A. sp. "Mouthbrooder" jest jednym z wi?kszych gatunkw Apistogramma, jakie do tej pory hodowa?em. 37 litrowy zbiornik jest naprawd? za ma?y dla tego gatunku. Mj samiec osi?gn?? ca?kowit? d?ugo?? 10cm a samica oko?o 7,5cm do czasu, kiedy j? straci?em p?niej w 2002 roku.

Sprawi?o mi du?o rado?ci obserwowanie tego interesuj?cego, nowego zachowania rozrodczego. Zachowanie to jest bardzo odmienne od zachowa? innych znanych gatunkw Apistogramma.

Zbiornik hodowlany:

TDS (ca?kowita ilo?? rozpuszczonych substancji sta?ych): 40 ppm.
Temperatura: oko?o 25,5C
pH: 7,0
Podmiany wody: 25% tygodniowo
Filtracja: Aqua Clear mini z du?? g?bk? jako prefiltr za?o?on? na wej?ciu rury ss?cej Pod?o?e: piasek drobny. Aby zapewni? prze?ycie narybku tego gatunku wa?ne jest piaskowe pod?o?e w zbiorniku hodowlanym.
Odno?nik: Mike Wise: archiwum listy mailingowej Apistogramma z dnia 01/05/2001

Tekst Lois i Max Gallade
Zdj?cia i Max Gallade
t?umaczy? chris_ek
<!-- ---------------------------Tu poczatek--------------------------------- -->
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości