Tekst Lois i Max Gallade

Zdj?cia Max Gallade i Al Sabetta (narybek dyskowcw)
t?umaczy? chris_ek

A autorach

Ju? od wczesnych lat m?odzie?czych Lois i Max Gallad, wla?ciciele firmy L&M Tropicals zalozonej w 1999 roku, hobbystycznie zajmowali si? akwarystyk?, terrarystyk? i rozmna?aniem ryb. Wsplnie napisali kilka artyku?w dla europejskich i ameryka?skich magazynw akwarystycznych. Max Gallad zdobyl wiele krajowych i mi?dzynarodowych nagrd za swoje fotografie i urz?dzone akwaria. Orygina? artyku?u znajduje si? pod adresem: apisto.bravepages.commax_fry_00 
Jaja M. ramirezi tu? przed wykluciem. Z?o?one na li?ciu ?abienicy.

W nast?puj?cej serii fotografii chcia?bym zademonstrowa? rozwj narybku piel?gniczek i dyskowcw pocz?wszy od jaj a? do doros?ych ryb. Artyku? ten b?dzie rs? wraz z dodaniem ka?dego nowego zdj?cia. Piel?gnice odbywaj? tar?o prawie wsz?dzie. Na przyk?ad wi?kszo?? gatunkw Apistogramma odbywa swoje tar?o w grotach. W swoich naturalnym ?rodowisku sk?adaj? swoje jaja wewn?trz pozwijanych li?ci. Ryby odbywaj?ce tar?o na otwartych przestrzeniach jak dyskowce wol? korzenie i pnie drzew. Inne sk?adaj? swoje jaja w zag??bieniach wykopanych w piaszczystym korycie rzeki lub na p?askich powierzchniach takich jak kamienie.

max_fry_01 
Samica Apistogramma cf. eunotus strzeg?ca ?wie?o wyklutych larw wewn?trz groty l?gowej.

  max_fry_02
max_fry_03

Na tych dwch zdj?ciach pokazanych jest kilka ?adnych, wisniowoczerwonych jaj Apistogramma panduro. Jaja te zosta?y z?o?one wewn?trz groty z ceramicznej doniczki. Jaja te najprawdopodobniej maj? oko?o tygodnia. Brakuje im paru dni do wyklucia. "Bia?awe" jajo po?rodku pierwszego zdj?cia zosta?o zaatakowane grzybem. Niestety nic si? z niego nie wylegnie. Samice piel?gnic zazwyczaj usuwaj? "z?e" jaja ze z?o?onej partii by unikn?? zara?enia grzybem reszty ich jaj. Na obu zdj?ciach mo?na zobaczy? pozosta?e os?onki z usuni?tych jaj.

max_fry_04 
Samica M. ramirezi czyszcz?ca swoj? ikr?.

M. ramirezi odbywaj? tar?o na otwartych przestrzeniach. Lubi? sk?adaj jaja na p?askich powierzchniach takich jak kamienie, kawa?ki ?upkw, li?cie i nawet na przyssawkach grza?ki, je?eli nie znajduj? niczego innego.

max_fry_05 
?wie?o wykluta larwa Apistogramma resticulosa.

Larwa ta wyklu?a si? dopiero kilka godzin temu. Oczy s? jeszcze niewykszta?cone i kontur cia?a jest nadal przezroczysty. Woreczek ??tkowy ma nadal pierwotny rozmiar jaja.

max_fry_06 
Larwa Mikrogeophagus ramirezi dzie? po wykluciu.

Mo?na wyra?nie zobaczy? woreczek ??tkowy. Larwy wi?kszo?ci piel?gnic ?ywi? si? zawarto?ci? swojego woreczka ??tkowego przez oko?o tydzie?. Oczy i narz?dy wewn?trzne zacz??y ju? si? rozwija?.

max_fry_07 
Trzydniowe larwy Mikrogeophagus ramirezi.

Zauwa?my, ?e teraz oczy s? ju? ca?kowicie wykszta?cone. Woreczek ??tkowy ju? prawie wch?oni?ty. Larwy te nied?ugo zaczn? ?ywi? si? pierwotniakami i innym ma?ym po?ywieniem znalezionym w zbiorniku.

max_fry_08 
Samica Apistogramma cacatuoides z dwudniowym narybkiem.

  max_fry_09
?awica trzydniowego narybku Apistogramma cacatuoides.

  max_fry_10
Samica Apistogramma trifasciata otoczona ?awic? jej tygodniowego narybku.

Samice Apistogramma bardzo broni? swj narybek i zaatakuj? wszystko, ma?e czy du?e, co za bardzo zbli?y si? do ich m?odych.

max_fry_11 
P?toratygodniowy osobnik Apistogramma trifasciata.

Zdj?cie to zosta?o zrobione w zbiorniku hodowlanym. Mo?na zobaczy? nap?cznia?y ?o??dek wype?niony larwami artemii. P?etwy, oczy, skrzela i otwr g?bowy s? w pe?ni wykszta?cone i funkcjonuj?. W tym wieku narybek Apistogramma trzyma si? blisko chroni?cej go matki.

max_fry_12 
Dwutygodniowy narybek Apistogramma cacatuoides.

W tym wieku narybek rozwin?? ju? niektre cechy charakterystyczne osobnikw doros?ych. Skrzela pracuj?, p?etwy s? rozwini?te. Pomara?czowo b?yszcz?cy ?o??dek narybku to nie pozosta?o?? po woreczku ??tkowym. W tym wieku narybek ch?tnie przyjmuje jasnopomara?czowe ?ywe larwy artemii. Teraz narybek piel?gnic zaczyna chroni? si? przed ewentualnymi drapie?nikami poprzez ubarwienie ochronne.

max_fry_13 
Pi?ciotygodniowa Apistogramma cacatuoides.

M?ode ryby zaczynaj? rozwija? cechy osobnikw doros?ych: pod?u?ny kontur cia?a i kszta?t p?etw.

max_fry_14
 Jeszcze jedno zdj?cie pi?ciotygodniowej Apistogramma cacatuoides
max_fry_15
Siedmiotygodniowa Apistogramma cacatuoides.

Tutaj mo?na ju? stwierdzi? jak ta ryba b?dzie wygl?da? w postaci doros?ej. Nadal brak ubarwienia osobnikw doros?ych by chroni? m?od? rybk? przed drapie?nikami. W tym wieku m?oda rybka jest ci?gle jeszcze bardzo ma?a, ma mniej ni? 6,5 mm.

max_fry_16 
Dziewi?ciotygodniowa Apistogramma viejita II.

  max_fry_17
Dwunastotygodniowa Apistogramma bitaenita.

Mniej wi?cej w tym wieku m?ode rybki zaczynaj? rozwija? ubarwienie osobnikw doros?ych. Przypominaj? teraz prawie ca?kiem ryby doros?e. W tym wieku wyszkolone oko mo?e rozr?ni? p?e? ryb. Moim zdaniem ta ryba to m?oda samica. Zako?czenia p?etw grzbietowej i odbytowej s? zaokr?glone, p?etwy brzuszne maj? czarny pas. To dobre wskazwki by okre?li? p?e? tej m?odej rybki jako samicy.

 

max_fry_18

"Ziewaj?ca" dwunastotygodniowa Apistogramma viejita II.
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości