Pielegniczka Dicrossus filamentosus - Koronne osi?gni?cie? do?wiadczenia z hodowli i rozmna?ania

O autorze

Dean Hougen jest od dwch dekad aktywnym akwaryst? i d?ugoletnim cz?onkiem takich klubw akwarystycznych jak Minnesota Aquarium Society, Oklahoma City Aquarium Association i American Cichlid Association. Przez wiele lat by? zafascynowany piel?gnicami z Ameryki Po?udniowej. W 1993 roku Dean za?o?y? South American Cichlid Study Group i by? pierwszym redaktorem wydawanego przez t? organizacj? czasopisma "ACARA". Napisa? wiele artyku?w dla tego innych czasopism po?wi?conych akwarystyce. Jego artyku?y by?y przedrukowywane przez wiele stowarzysze? pocz?wszy od Kanady a? do Australii i przet?umaczone na wiele j?zykw (takich jak w?oski, polski i turecki). Dean wyg?osi? wiele prelekcji na spotkaniach akwarystycznych zarwno o zasi?gu lokalnym jak i oglnokrajowym.

Artyku? pierwotnie ukaza? si? w lipcowo-sierpniowym wydaniu magazynu AquaNews z 1996 roku a tak?e znajduje si? na stronie characin.com

Piel?gniczka Dicrossus filamentosus (Ladiges, 1958) jest uwa?ana w?rd piel?gnic za gatunek, ktry bardzo trudno rozmno?y?, a nawet utrzyma? w domowym akwarium. By? mo?e najbardziej skrajne wymagania przedstawi? Roland Schreiber w swoim artykule w Tropical Fish Hobbyist, w ktrym stwierdza "trudno uzyska? wod? o twardo?ci poni?ej 1 dGH (7-8 mikrosiemensw) i pH poni?ej 5.0 a tego w?a?nie potrzebuje C. filamentosa [sic] do tar?a" (str.12).

Nie w?tpi?, ?e Dicrossus filamentosus jest bardziej wymagaj?ca z akwarystycznego punktu widzenia ni? wi?kszo?? piel?gnic, gdy? wi?kszo?? z nich jest do?? odporna i do?? ?atwo rozmna?a si? w niewoli. Jednak?e moje do?wiadczenia z t? ryb? doprowadzi?y mnie do kwestionowania wielu opinii dotycz?cych tych trudno?ci opisywanych w literaturze.

W artykule tym opisuj? moje w?asne do?wiadczenia z t? piel?gniczk?. Nie chcia?bym sugerowa?, ?e moje do?wiadczenia s? typowe, ani ?e mj sposb post?powania powinien by? na?ladowany przez innych.

By wyrazi? si? jasno sugerowa?bym innym, by raczej zastosowali si? do zalece?, ktre Bob McLeod zawar? w swoim artykule o tych rybach opublikowanym w styczniowo/lutowym wydaniu AquaNews z 1996 roku (lub zwyk?ych zalece? akwarystycznych takich autorw jak Reihl & Baensch), ni? robienie rzeczy, ktre ja robi?em. Poza tym ryby Bobiego trzymane w odpowiedni sposb ros?y szybciej i szybciej si? rozmna?a?y ni? moje pomimo tego, ?e zosta?y zakupione w tym samym czasie i z tej samej dostawy.

W tym artykule chcia?em podkre?li?, ?e te odporne piel?gniczki ?y?y i rozmna?a?y si?, a ich narybek rs? zdrowo pomimo mojej "opieki".

Opieka

W drodze do Milwaukee Bob McLeod, Randy Carey i ja natkn?li?my si? kilkana?cie Dicrossusw w sklepie zwanym Pets-N-Things. Ryby by?y ma?e (mia?y mniej ni? 2,5 cm) i ich p?ci nie mo?na by?o okre?li?. W rzeczy samej w tym czasie nie mo?na by?o nawet okre?li? dok?adnie ich gatunku.

By?y to ewidentnie Dicrossusy, lecz by?y zbyt ma?e by wykszta?ci? ogon w kszta?cie liry, ktry odr?nia D. filamentosus od D. maculatus. Jako, ?e ryby pochodzi?y z naturalnych od?oww w?a?ciciel sklepu nie potrafi? udzieli? nam dodatkowej pomocy pod tym wzgl?dem. Mia?em nadziej?, ?e oka?? si? rzadziej spotykanymi D. maculatus, lecz domy?la?em si?, ?e to raczej D. filamentosus.

Kupi?em sze?? sztuk (tak jak Bob) i po powrocie do domu umie?ci?em je w 10-cio galonowym zbiorniku (38 litrw) razem z sze?cioma podobnej wielko?ci Apistogramma steindachneri. W zbiorniku znajdowa?a si? cienka warstwa drobniutkiego piasku na dnie, kilka kamieni (o wymiarach od 2,5 do 8 cm) i pi?tnastocentymetrowy kawa?ek drewna. Zbiornik posiada? filtr g?bkowy Tetra Billi nap?dzany brz?czykiem, a temperatura by?a utrzymywana na poziomie 26,5 stopnia Celsjusza. Karmi?em ryby raz dziennie zwyk?ym pokarmem p?atkowym lub Hikari Micro-Pellets plus okazjonalnie naupliusami artemii lub w?gorkami mikro, gdy mia?em ich za du?o dla narybku w innych akwariach.

Woda do wszystkich moich akwariw pochodzi z kranu, a uzdatniam j? tylko preparatem AmQuel [preparat ten s?u?y szybkiego i efektywnego usuwania amoniaku, chloru i chloraminy z wody wodoci?gowej - przyp. t?um.] w ilo?ci jedna ?y?eczka na 38 litrw podmienianej wody. AmQuel podaj? bezpo?rednio do zbiornika, gdzie miesza si? z wod? przez 10 - 15 minut, w trakcie ktrych zbiornik jest nape?niany. W ten sposb podmieniam nawet do 50% wody przynajmniej raz na kilka tygodni. Nie robi?em tez wyj?tkw w przypadku tego zbiornika.

Poza strasznymi ilo?ciami dodawanej chloraminy woda w Minneapolis jest ?wietna dla ryb pochodz?cych z mi?kkich wd. Jest do?? mi?kka o pH zbli?onym do oboj?tnego. Oczywi?cie w akwarium na skutek zwyk?ych procesw metabolicznych pH wody spada.

Dorastanie

Wydawa?o mi si?, ?e po tygodniu Bob powiedzia? mi, ?e jego Dicrossusy podros?y na tyle, i? mo?na by?o z pewno?ci? zidentyfikowa? je jako D. filamentosus

oraz okre?li? ich p?e?. Bob uwa?a, ?e to mia?o miejsce kilka tygodni p?niej i ja wierz? jego obliczeniom, lecz wiem ?e ani moje dicrossusy ani apisto nie uros?y w tym czasie znacz?co.

Przenios?em wi?c A. steindacheneri do innego 38 litrowego zbiornika oraz zwi?kszy?em o?wietlenie (15 W przez 12 godzin dziennie) i doda?em k?p? mchu jawajskiego w ka?dym ze zbiornikw.

Kiedy Dicrossusy podros?y, zmieni?em im pokarm na HBH Soft & Moist. Pokarm ten dosta?em w formie bezp?atnej prbki z lokalnego sklepu. Kontynuowa?em te? sporadyczne skarmianie nadwy?ek naupliusw artemii i w?gorkw mikro. Po kilku nast?pnych miesi?cach mog?em z du?? pewno?ci? stwierdzi?, ?e mam cztery samce i jedn? samic? D. filamentosus oraz jedn? sztuk?, ktrej p?ci nie by?em pewien.

Po nast?pnych paru miesi?cach mech jawajski rozrs? si? i dostarcza? troch? schronienia. Dodatkowo w?o?y?em tak?e troch? plastikowych ro?lin by dawa?y schronienie w jednym z ko?cw zbiornika a powierzchni? wody przykry?em warstw? p?ywaj?cej Salwinii.

Tar?o

Oko?o dziewi?? miesi?cy od zakupu ryb po kolejnym wyje?dzie weekendowym wrci?em do domu i zauwa?y?em samic? w pe?nej szacie godowej (jaskrawo bia?a nad i pod czarnym pasem biegn?cym od nosa do ogona gdzie wcze?niej bieg?a przerywana linia ciemnych i jasnych plamek). Najwyra?niej broni?a cz??ci zbiornika przed innymi rybami lecz, mimo ?e bardzo prbowa?em, nie mog?em wypatrzy? ikry na ?adnym z pobliskich kamieni lub ro?lin ani nawet jednej larwy na piasku.

Potem zauwa?y?em wij?c? si? kulk? przyczepion? do jednej z "n?ek" plastikowej ochrony grza?ki oko?o 5 cm nad pod?o?em. Wij?cy si? narybek zawieszony by? z dala od dna w sposb widywany czasem u wysoko wygrzbieconych piel?gnic.

Szybko wykrad?em samicy cz??? narybku przy u?yciu sztywnego w??yka pod??czonego do d?u?szej elastycznej rurki, ktry pos?u?y? mi jako mini syfon. Dla narybku przygotowa?em 19 litrowy zbiornik z wod? z akwarium tarliskowego i dojrza?ym filtrem. Zadba?em te? o to, by uzupe?ni? wod? w zbiorniku tarliskowym du?o wolniej ni? zwykle.

Samica D. filamentosus atakowa?a mini syfon podczas gdy podkrada?em jej narybek, ale poza tym nie zwraca?a uwagi na moje poczynania. W dalszym ci?gu strzeg?a narybku, ktry zacz?? ju? samodzielnie p?ywa? i nie przestawa?a, nawet gdy w nast?pny weekend wyci?gn??em wszystkie dekoracje ze zbiornika i przegania?em wszystkie ryby siatk? by z?apa? samca i zabra? go na nasz? coroczn? wystaw?. (?aden z samcw nie bra? udzia?u w obronie terytorium lub narybku wi?c nie mia?em wyrzutw sumienia, ?e mog? jej zabra? partnera.) Gdy po wy?owieniu samca w?o?y?em z powrotem do zbiornika kamienie, ro?liny i itp. samica zebra?a swoje potomstwo i kontynuowa?a opiek? jakby nic si? nie sta?o.

Podczas gdy ilo?? narybku w akwarium tarliskowym mala?a w przeci?gu nast?pnych tygodni po tarle, narybek w oddzielnych 19 litrach rs? dobrze na diecie z m?odej artemii i sporadycznie podawanym mikro. Po kilku miesi?cach zosta?y przestawione na diet? z pokruszonych p?atkw, potem mikro granulek i ca?ych p?atkw.

Dodatkowe uwagi

Od czasu pierwszego tar?a mia?o miejsce kilka nast?pnych, wszystkie z t? sam? samic?, jako ?e druga potencjalna samica wykszta?ci?a ostatecznie lirowaty ogon typowy dla samca. Te tar?a pozwoli?y mi odkry?, ?e samica jako miejsce tar?a wykorzystuje lekko nachylony p?aski kamie? przypuszczalnie z powodu braku odpowiedniej ro?liny o szerokich li?ciach.

hougen_dicrossus 
Samica nad ikr? z?o?on? na kamieniu.

Jeden z samcw wyra?nie sta? si? dominantem i pomaga? w obronie terytorium zajmowanym przez samic? z narybkiem. Niestety sta? si? na tyle agresywny, ?e zacz?? bardzo atakowa? cztery pozosta?e samce powoduj?c trwa?e uszkodzenia p?etw u jednego z nich. Musia?em od?owi? reszt? ryb boj?c si?, ?e mg?by je zabi? lub te?, ?e bardzo zestresowane ryby mog? sta? si? podatne na choroby.

Jednak?e brak innych ryb w zbiorniku spowodowa? nadmiern? p?ochliwo?? rodzicw wi?c wpu?ci?em kilka m?odych tetr cesarskich (Nematobrycon palmeri) by odgrywa?y rol? ryb rozpraszaj?cych agresj?. Spe?ni?y swoj? rol? dobrze sprawiaj?c ?e piel?gniczki wyp?ywa?y z kryjwek na otwart? przestrze?. Jednak w przeciwie?stwie do wy?owionych samcw D. filamentosus nie s?u?y?y tak?e jako cel. Pozostawiony samiec zwrci? swoj? agresj? w kierunku samicy. Musia?em ucieka? si? do tymczasowego usuni?cia samca dopki brzuch samicy nie wype?ni? si? ikr?. Wwczas wpuszcza?em go z powrotem na tar?o.

Od czasu pierwszego tar?a odby?o si? jeszcze kilka nast?pnych mniej lub bardziej udanych. Najwi?ksz? pora?k? by?o znikni?cie narybku ju? nast?pnego dnia po wykluciu. Jednak?e w ci?gu dwch tygodni nast?pi?o kolejne tar?o.

W ostatnich miesi?cach zaprzesta?em sporadycznego dokarmiania solowcem i mikro i wydaje si? to nie mie? wp?ywu na wielko??, cz?stotliwo?? czy te? powodzenie tar?a. Po jednym z ostatnich tare? tymczasowo wyj??em kamie?, na ktrym si? wytar?y, by zebra? ikr? dla Rona Colemana i jego Projektu Bada? Ikry Piel?gnic. Zanim zdrapa?em ikr? z kamienia sfotografowa?em j?.

hougen_dicrossus_eggs 
Zdj?cie kamienia ze z?o?on? na nim ikr?.

Na zdj?ciu naliczy?em 154 ziarenka ikry, co daje liczb? zbli?on? do maksymalnej jak? D. filamentosus mog? z?o?y? podczas jednego tar?a (zgodnie z literatur?: 60-120 Vierke str. 103; 60-120 Riehl & Baensch, str. 696; "do 120 sztuk ikry" Petrovicky, str. 348; 50-150 Liebel, str. 57; "?rednio 120-150 sztuk ikry o kolorze jasnej ko?ci s?oniowej" Linke & Staeck, str. 174; "do 150 ziaren ikry o kolorze jasnego bursztynu" Richter, str. 78; "do 150 jaj" Schreiber, str. 12).

Na koniec, gdy mia?em kilkumiesi?czne potomstwo przez nieuwag? nieszcz??liwie wy??czy?em grza?k? w ich zbiorniku kiedy chcia?em wyciszy? g?o?ny brz?czyk. Odkry?em to dopiero na drugi dzie? rano, gdy zdziwi?a mnie niska temperatura wody w ich akwarium. Temperatura pokoju w tym czasie wynosi?a 21 stopni Celsjusza, ale w nocy musia?o by? ch?odniej. Nie sprawdzi?em temperatury wody, lecz szybko pod??czy?em z powrotem grza?k?. Najprawdopodobniej nie odbi?o si? to jednak na zdrowiu narybku.

Podsumowanie

Oto wi?c macie. "Wymagaj?ca" piel?gniczka Dicrossus filamentosus trzymana i wielokrotnie rozmna?ana w wodzie z kranu (o dGH mi?dzy 3 a 6, dKH bliskim zera i pH mi?dzy 6 a 7 oraz temperaturze oko?o 26,5 stopnia Celsjusza). Karmione by?y g?wnie pokarmami sztucznymi raz dziennie, nie mia?y ro?lin o szerokich li?ciach, na ktrych mog?yby si? wytrze?. Mia?y tylko umiarkowane schronienie, du?o zak?ce? i sporadycznie ostry stres. Nie prbujcie tego w domu!

Bibliografia:

 • Leibel, Wayne S. 1993. A Fishkeeper's Guide to South American Cichlids. Tetra Press.
 • Linke, Horst, and Wolfgang Staeck. 1984. Amerikanische Cichliden I: Kleine Buntbarsche, Tetra-Verlag Press.
 • McLeod, Bob. 1996. The Lyre-tailed Checkerboard Cichlid. AquaNews, Jan/Feb 96: 17-18.
 • Petrovicky. 1989. Aquarium Fish of the World. Arch Cape Press.
 • Richter, Hans-Joachim. 1989. Complete Book of Dwarf Cichlids. TFH Publications.
 • Riehl, Rudiger, Baensch. 1986. Aquarium Atlas. Tetra Press.
 • Scheiber, Roland. 1996. The Forktail Checkerboard Cichlid: Crenicara filamentosa. TFH magazine, 44(8):8ff.
 • Vierke, Jorg. 1988. Dwarf Cichlids. TFH Publications
 •  

  Logowanie  Polish Czech English French German

  on line

  Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości