Pielegniczka Dicrossus filamentosus raport z tar?a

Artyku? pierwotnie ukaza? si? w styczniowo-lutowym wydaniu magazynu AquaNews z 1996 roku a tak?e znajduje si? na stronie characin.com

Dicrossus filamentosus (Ladiges, 1958) pierwotnie zosta?a zakwalifikowana do rodzaju Crenicara, ktry zawiera? wszystkie znane piel?gnice z wzorem na ciele przypominaj?cym szachownic?. W 1990 roku Kullander utworzy? rodzaj Dicrossus by oddzieli? ma?e, smuk?e gatunki od wi?kszych, wysoko wygrzbieconych gatunkw nale??cych do rodzaju Crenicara. Obecnie naukowo opisane s? dwa gatunki Dicrossus: D. maculatus pochodz?ca z dolnego biegu Amazonki i D. filamentosus pochodz?ca z dop?yww Rio Negro i Rio Orinoko (Linke/Staeck, str. 178).

?rodowisko naturalne

Dymorfizm p?ciowy u obu gatunkw jest bardzo wyra?ny. Samce D. filamentosus s? bardziej kolorowe ni? samiczki i osi?gaj? ca?kowit? d?ugo?? o?miu lub dziewi?ciu cm wraz d?ugimi wypustkami p?etwy ogonowej. U samic natomiast brak jest niebieskich i czerwonych plamek na ciele i p?etwach i osi?gaj? one ca?kowit? d?ugo?? do sze?ciu cm wraz z okr?g?? p?etw? ogonow?.

Woda czarnych rzek, ktre s? domem tych piel?gniczek, jest bardzo kwa?na, ciep?a i ma niemierzaln? twardo??. By na d?u?sz? met? utrzyma? i rozmna?a? te ryby w akwarium istotne jest odtworzenie tych warunkw. Dodatkowo ryby te s? bardzo wra?liwe na zawarto?? rozpuszczonych produktw przemiany materii, dlatego dobra filtracja i regularne podmiany wody s? bardzo wa?ne. ?ywe ro?liny nie tylko dostarczaj? schronienia tym nie?mia?ym rybom, lecz tak?e pomagaj? w usuwaniu cz??ci produktw cyklu azotowego (Loiselle, str. 427).

Kupi?em sze?? sztuk D. filamentosus, gdy razem z Randym Carey'em i Deanem Hougen'em jechali?my do Milwaukee. Znale?li?my te ryby w sklepie zwanym Pets-N-Things. W?a?ciciel sklepu Gary to d?ugoletni hobbysta i by? bardzo pomocny. Ryby mia?y wtedy mniej ni? 3 cm d?ugo?ci i nie mo?na by?o okre?li? ich p?ci - nie byli?my nawet pewni do jakiego gatunku one nale??. Dean podejrzewa? jednak, ?e by?y to filamentosus. Kilka tygodni potem okaza?o si?, ?e mia? racj?, kiedy to samce zacz??y wykszta?ca? lirowate w kszta?cie ogony.

Zbiornik tarliskowy

Umie?ci?em D. filamentosus w 38 litrowym akwarium. Jedyn? filtracj? zapewnia? tam filtr g?bkowy nap?dzany ma?? turbink? wodn?. Filtry pod?wirowe powoduj? uwi?zienie zbyt du?ej, jak dla tych wra?liwych piel?gniczek, ilo?ci odpadw w zbiorniku i nie s? polecane (Zadnik).

Na spodzie zbiornika umie?ci?em bardzo cienk? warstw? drobnego, czerwonego ?wiru i kilka p?askich, opieraj?cych si? o siebie, kamieni tworz?cych groty i kryjwki. Po?rodku zbiornika umie?ci?em du?? k?p? mchu jawajskiego. Powierzchni? wody przykrywa?a p?ywaj?ca Ceratopteris sp. Zbiornik nape?ni?em wod? oczyszczon? przez filtr odwrconej osmozy.

W celu utrzymania bardzo mi?kkiej wody, jednak by pH nie sta?o si? niebezpiecznie niskie, doda?em ?y?eczk? na 38 litrw wody preparatu Kent R/O Right, jako polecanego dla dyskowcw oraz niewielk? ilo?? sody oczyszczonej by utrzyma? pH w granicach 4.0 - 6.0. By sprawdzi? odczyn wody w tych granicach niezb?dny jest elektroniczny ph metr, poniewa? wi?kszo?? zestaww pomiarowych robionych jest na bazie b??kitu bromotymolowego i s? dok?adne tylko w zakresie 6.0-8.0.

Tar?o

Po kilku tygodniach okaza?o si?, ?e mam cztery samce i dwie samice. Kiedy samce mia?y oko?o 4 cm jeden z nich sparowa? si? z samic?. Jak wi?kszo?? ryb sk?adaj?cych ikr? na otwartej przestrzeni samica przed tar?em najpierw dok?adnie oczy?ci?a p?aski kamie? by nast?pnie z?o?y? na nim oko?o 70 sztuk ma?ych, czerwonych ziarenek ikry.

Podczas tar?a a nast?pnie opieki nad potomstwem kratkowany wzr samicy zmieni? si? w jednolity, czarny pas. Po tarle samica strzeg?a ikry, podczas gdy samiec broni? terytorium. Poniewa? w 38 litrowym zbiorniku by?o zbyt ma?o miejsca by reszta doros?ych ryb mog?a trzyma? si? z dala od samicy i jej ikry, wy?owi?em wszystkie pozosta?e ryby i umie?ci?em je w s?siednim zbiorniku. W ten sposb samica mog?a widzie? reszt? ryb przez szyb?. To utrzymywa?o samic? w gotowo?ci obronnej, podczas gdy reszta ryb nie mog?a wyrz?dzi? krzywdy z?o?onej ikrze.

Oko?o po?owa jaj sple?nia?a i zosta?a usuni?ta przez samic?. Reszta jaj wyklu?a si? w ci?gu dwch dni w temperaturze pomi?dzy 26,5 a 29,5 stopnia Celsjusza. Przez nast?pne cztery dni raz lub dwa razy dziennie samica przenosi?a larwy tam i z powrotem pomi?dzy zag??bieniami w ?wirze a miejscem tar?a. Pi?tego dnia (po wykluciu) narybek zacz?? samodzielnie p?ywa? a ja zacz??em je karmi? naupliusami artemii. Dwa dni p?niej wy?owi?em samic? podejrzewaj?c, ?e zjad?a kilka sztuk narybku. Narybek by? karmiony m?od? artemi? pki nie osi?gn?? 2,5 cm d?ugo?ci. Wwczas otrzymywa? to samo po?ywienie co doros?e ryby.

Dicrossus filamentosus jest pi?kn? piel?gniczk? i w pe?ni zas?uguje na specjalny wysi?ek w?o?ony w jej rozmno?enie. Zapewniaj?c jej odpowiednie ?rodowisko i diet? mo?esz by? ?wiadkiem wydarze?, ktre normalnie wyst?puj? tylko w czarnych rzekach Ameryki Po?udniowej.

Bibliografia:

 • Linke/Horst/Staeck, Dwarf Cichlids. A handbook for their identification, care, and breeding. Tetra Press, 1994.
 • Loiselle, Dr. Paul V. The Cichlid Aquarium. Tetra Press, 1994.
 • Zadnik, Kurt. Lecture at ACA convention (Minnesota), 1993.
 •  

  Logowanie  Polish Czech English French German

  on line

  Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości