Przygotowanie do rozrodu barwniaka czerwonobrzuchego Pelvicachromis pulcher
remwar_p_pulcher_01 
Para barwniaka czerwonobrzuchego; z prawej samiec.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia zapis przebiegu rozrodu barwniaka czerwonobrzuchego Pelvicachromis pulcher od czasu stymulacji tar?a do wyprowadzenia wyl?gu oraz zdj?cia z tego okresu.

Rozrd przeprowadzony zosta? w zbiorniku 56l. Obsada zbiornika stanowiona by?a przez par? doros?ych barwniakw, oko?o 20 kilkumiesi?cznych m?odych oraz 2 otoski. G?wnymi ro?linami by?y nurzaniec ?rubowy Vallisneria spiralis oraz mech jawajski Vesicularia dubyana.

Zbiornik nie zawiera? ?adnych kamieni; woda filtrowana by?a przez filtr wewn?trzny oraz podgrzewana grza?k? (ciep?ota utrzymywana na poziomie 24C). Czas dnia by? przez ca?y okres obserwacji ustawiony na 12-godzinny, od 10:00 do 22:00.

remwar_p_pulcher_02 
Zbiornik tarliskowy.

Stymulacja tar?a rozpocz??a si? od intensywnej podmiany wody na czyst? i mi?kk?, w wyniku czego wskazania wody dnia 24 grudnia 2004 roku wynosi?y odpowiednio:
Twardo?? wody: 14GH; 5KH;
Odczyn pH: 7,4;
Zawarto?? azotanw: 20 mg/l;

Wstawienie ?upin zosta?o od razu zauwa?one przez ryby, zarwno m?ode, jak i doros?? par?. Najwi?kszym zainteresowaniem cieszy?y si? dwie skorupy z otworami wywierconymi, jako, ?e wej?cie w takim wypadku by?o mniejsze, czyni?o to gniazdo ?atwiejszym do obrony. Dla doros?ych ryb otwory te by?y jednak za ma?e, wi?c para niech?tnie zaj??a ?upin? o ?ci?tym sto?ku. Po?wki z ma?ymi otworami zosta?y obsadzone przez najsilniejsze osobniki ze stadka m?odych.

remwar_p_pulcher_03 
Pocz?tkowa oboj?tno?? wobec m?odych.

Samiec rozpocz?? przygotowywanie gniazda; zacz?? od 'powi?kszania' jego pojemno?ci poprzez wyrzucanie na zewn?trz ?upiny znajduj?cego si? w ?rodku ?wiru.

remwar_p_pulcher_04 
Samiec wypluwaj?cy ?wir na zewn?trz gniazda.

W tym samym czasie miejsce mia?y ta?ce godowe pomi?dzy samic? i usi?uj?cym zwabi? j? do gniazda samcem. Jednak?e, samica najwyra?niej nie by?a gotowa do tar?a i do z?o?enia ikry nie dosz?o tego samego dnia.

remwar_p_pulcher_05 remwar_p_pulcher_06
Zaloty.

W ci?gu kolejnych dni parametry wody utrzymywa?y si? na sta?ym poziomie. Codziennie ryby otrzymywa?y pokarm mro?ony (jaja krabw, solowca lub ochotk? z wodzieniem), poza pi?tkiem, ktry to by? dniem bez karmienia. Para doros?ych ryb tolerowa?a pocz?tkowo obecno?? m?odych w pobli?u gniazda, lecz z biegiem czasu ma?e rybki by?y coraz bardziej stanowczo odp?dzane.

remwar_p_pulcher_07 
Usypisko wyrzuconego z ?upiny ?wiru.

Ikra zosta?a z?o?ona 1 stycznia 2005 roku, czyli 5 dni po w?o?eniu do zbiornika ?upin orzecha kokosowego i 8 dni po du?ej podmianie wody. Na tym etapie m?ode nie by?y ju? dopuszczane w pobli?e gniazda, cz?sto te? ganiane przez nawet po?ow? d?ugo?ci zbiornika.

remwar_p_pulcher_08 
Szcz??liwi rodzice oraz ich "kawior".

Wyl?g wyprowadzony zosta? 8 dni p?niej - 9 stycznia. Samo wyklucie si? larw nast?pi?o zapewne wcze?niej, jednak narybek sta? si? zdolny do samodzielnego, cho? jeszcze do?? nieporadnego p?ywania dopiero 8 dni po z?o?eniu ikry.

6 stycznia dokonana zosta?a podmiana wody, ktra najwyra?niej nie zaszkodzi?a rozwojowi ikry. Wskazania wody po podmianie wynosi?y:
Twardo?? wody: 10GH; 4KH;
Odczyn pH: 7,2;
Zawarto?? azotanw: 10 mg/l;

Wyl?g pierwszego dnia trzyma? si? pod?o?a; wynika?o to z niezdolno?ci do ca?kowicie swobodnego p?ywania oraz z obecno?ci pokarmu w postaci pierwotniakw. Doros?e ryby wyprowadza?y narybek na ?er rwnie? na skupiska mchu jawajskiego. Rodzice uspokajali m?ode i zach?cali do ?eru spokojnym wachlowaniem p?etw. Narybek przywiera? do pod?o?a czuj?c gwa?towne falowanie wody, wywo?ane ostrzegaj?cymi go drgaj?cymi ruchami opiekunw lub przep?yni?ciem obok innej ryby. Jeden z rodzicw znajdowa? si? przy samej gromadce m?odych, pilnuj?c jej zwarto?ci - ka?da rybka, ktra by odp?yn??a, ?apana by?a w pysk i wypluwana w skupisko wyl?gu. Druga ryba natomiast patrolowa?a obszar wok?, przeganiaj?c inne ryby. P?e? opiekunw nie mia?a wp?ywu na pe?nione przeze? funkcje, ktrymi to zreszt? cz?sto si? zamieniali. Na noc rybki zaci?gane by?y z powrotem do gniazda.

remwar_p_pulcher_09 remwar_p_pulcher_10
  remwar_p_pulcher_11
Wyl?g.

ROZWJ WYL?GU

Dwukrotnie odchowa?em wyl?g barwniaka czerwonobrzuchego do wieku p?odnego (nie odchowywa?em kolejnego pokolenia; dosz?o jednak do wyprowadzenia wyl?gu przez dziewi?ciomiesi?czne rodze?stwo).

W przypadku pierwszego tar?a, odchw mia? miejsce w zbiorniku oglnym. Oprcz pary barwniakw, obsad? stanowi?y dwie samice barwniaka czerwonobrzuchego, dwie brzanki r?owe Barbus conchonius, jedna Laetacara dorsigera oraz kilka otoskw. Liczba m?odych rybek, na wskutek obecno?ci innych ryb, stale mala?a; wiek dojrza?y osi?gn??o dziesi?? sztuk z pocz?tkowych pi??dziesi?ciu.

Podczas drugiego tar?a, ktre to samiec odby? z inn? z samic z tego samego zbiornika, w akwarium nie by?o ?adnych ryb poza otoskami. Z pocz?tkowych 18 sztuk prze?y?y wszystkie.

Podczas tar?a opisanego w artykule, nie uchowa?a si? ?adna z rybek. Spowodowane by?o to zapewne obecno?ci? doros?ych prawie m?odych oraz brakiem dokarmiania z mojej strony.
Warunki w zbiorniku w czasie tare?:    I tar?o:   TwO/TwW 15/10    II tar?o:  TwO/TwW 10/niemierzalne

Rybki karmione by?y podczas dwch pierwszych tare? pokarmami w pa?cie (I tar?o) lub w p?ynie (II tar?o). Dostawa?y ponadto r?ny drobny pokarm (mikrowit, po?ywka dla solowca), mro?onki (jaja krabw oraz rozcierane wi?ksze pokarmy tego rodzaju) i p?atki owsiane. Dorastaj?c, ?ywi?y si? tak?e pokarmem doros?ych ryb. Ma?e rybki nie otrzymywa?y ?adnego ?ywego pokarmu, jak np. solowiec. Pokarm by? w pierwszych stadiach rozwoju dostarczany w pobli?e ?awicy, podawany na wyka?aczce (pasta) lub rozcierany nad ni? (mikrowit, po?ywka dla solowca).

remwar_p_pulcher_12

  remwar_p_pulcher_13
Kilkumiesi?czna m?odzie?.

  remwar_p_pulcher_14
Dziewi?ciomiesi?czna samica.

  remwar_p_pulcher_15
Dziewi?ciomiesi?czny samiec.

Tekst i zdj?cia ?ukasz "Remwar" Klonowski

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości