Jak powiew ?wie?ego powietrza

T?umaczenie artyku?u Randyego Carreya o zmianach warunkw w akwariach

A autorze

Randy Carrey hoduje ryby on 1989. Jak ka?dy zaczyna? od jednego akwarium, dzi? ma ich ponad 80 i rozmno?y? 174 gatunki ryb. Interesuj? go g?wnie k?saczowate oraz inne rybki ktre mog? z nimi wsp??y?: brzanki, razbory, ryby labiryntowe, kapie?cowate i piel?gniczki z rodzaju Apistogramma. Innymi s?owy lubi ma?e, pokojowo usposobione rybki z kwa?nych i mi?kkich wd. Pierwszy artyku? napisa? dla lokalnego klubu hodowcw w 1991. Od 1998 prowadzi rubryk? po?wiecon? k?saczowatym w magazynie Tropical Fish Hobbyst (TFH).

Orygina? artyku?u znajduje si? pod adresem http://characin.com/carey/articles/99/breath_of_fresh_air.html

Kiedy wraca?em do domu z sali gimnastycznej otworzy?em okno w samochodzie. Pogoda w Minesocie pod koniec pa?dziernika jest przyjemna. Mo?liwo?? odetchni?cia ?wie?ym powietrzem nale?y doceni? szczeglnie po sp?dzeniu godziny w dusznej sali gimnastycznej. Kiedy rozkoszowa?em si? otwartym oknem zastanawia?em si? czy b?d? musia? czeka? do marca lub kwietnia aby znw cieszy? si? jazd? przy otwartym oknie. Tak wiosna, moja ulubiona pora roku. Nie potrafi? sobie wyobrazi? ludzi, ktrzy nie s? pozytywnie na?adowani na wiosn?. Ta pora roku jest wype?niona optymizmem, energia i mi?o?ci?. Tutaj przez nast?pne 5 miesi?cy pogoda zmusza ludzi do pozostania w domu, no mo?e z wyj?tkiem tych ktrzy je?d?? na nartach lub ?owi? ryby pod lodem. U schy?ku tej pory roku pochmurny dzie? b?dzie mie? zaledwie 8 godzin a temperatura spadnie poni?ej zera Fahrenheit'a ( oko?o -30 stopni Celsjusza). Pod koniec marca dzie? zacznie by? d?u?szy od nocy a ziemia odtaje. Tak wiec tutaj w ?rodkowych stanach USA naprawd? wszyscy g??boko doceniaj? wiosn?. To pozwala nam te? lepiej zrozumie? cykl ?ycia i rozmna?ania ryb tropikalnych w ?rodowisku naturalnym.

W?a?ciwe warunki

Hodowcy wiele mwi? na temat warunkw niezb?dnych do rozmno?enia ryb. Trzy podstawowe parametry to z regu?y temperatura, pH i twardo??. Do?wiadczenie i zanotowane zapisy parametrw tarliskowych daj? tylko warto?ci ktre si? sprawdzi?y u kogo? lub gdzie? indziej. Kiedy sami chcemy doprowadzi? do tar?a prbujemy otworzy? te warunki wierz?c ze odtwarzaj?c temperatur?, pH i twardo?? tworzymy rybkom idealne warunki do rozmna?ania. Zapominamy o wa?nym szczegle: tera?niejszo?? jest odzwierciedleniem przesz?o?ci. Dziesi?? stopni w pa?dzierniku to zi?b lub odwil? w marcu. Ta sama temperatura ka?e nam za?o?y? ciep?y p?aszcz jesieni? i go zdj?? wiosn?. "W?a?ciwa temperatura" jest to z gruntu z?a koncepcja. Nie ma czego? takiego. Tak?e dla ludzi przyjemna pogoda jest wzgl?dna, w zale?no?ci od tego, czego do?wiadczali w ostatnich dniach i miesi?cach. Nie oczekujmy, ?e ryby b?d? to odczuwa? inaczej.

Okres przej?ciowy

Wi?kszo?? hodowcw wie, ?e w wi?kszo?ci krajw tropikalnych mamy do czynienia z cyklem rocznym. Mog? nie wiedzie?, w ktrym miesi?cu w lasach Amazo?skich jest pora deszczowa lub sucha ale wiedz? ?e jest. W czasie pory deszczowej strumienie wyst?puj? z brzegw. Nadmiar wody powoduje zmniejszenie zag?szczenia osobnikw i wi?ksz? dost?pno?? pokarmu. Woda deszczowa obni?a twardo?? i pH w rzekach a tak?e ma wp?yw na ogln? temperatur? wody. Chocia? parametry wody osi?gaj? pewne warto?ci to jednak najwa?niejsze jest przej?cie z warunkw mniej do bardziej korzystnych. Z regu?y ryby rozmna?aj? si? zaraz po zmianie warunkw.

Niekompletne zapisy hodowlane

Prawdopodobnie czynnikiem stymuluj?cym tar?o w wielu akwariach by?y nie tylko podane warto?ci temperatury, pH i twardo?ci, itp. Zapewne tym czynnikiem stymuluj?cym ryby do rozrodu by?o przeniesienie ich do zbiornikw tarliskowych - do warunkw lepszych lub zbli?onych do idealnych. Nie jest to zupe?nie nowa koncepcja. Wielu do?wiadczonych hodowcw obserwowa?o tar?a zaraz po wymianie wody w zbiorniku. Tar?a kiryskw cz?sto s? wywo?ane gwa?town? obni?k? temperatury. Wiele gatunkw piel?gniczek zwykle wyciera si? po paru dniach obfitszego ?ywienia i du?ej podmianie wody.

Je?li wiemy, ?e podmiany wody stymuluj? tar?o, jak mo?emy okre?li? w?a?ciwe warunki punktowo a nie jako przej?cie do tych parametrw. Wertuj?c popularne czasopisma lub ksi??ki z regu?y widzimy tylko warto?ci docelowe, rzadziej komentarze w stylu podnie?? temperatur? do. Sporadycznie mo?na zobaczy? dok?adniejsze opisy parametrw. Dla tych, ktrzy prbuj? rozmno?y? bardziej k?opotliwe gatunki, potrzebne s? te? warunki w jakich ryby by?y trzymane poprzednio, a nie tylko warunki docelowe. Zamiast podawa?, ?e rybki rozmna?aj? si? przy pH 6.5 i przewodno?ci 50 nale?a?oby podawa? ze pH zosta?o obni?one z 7 do 6,5 a przewodno?? z 175 do 50.

Moje zapiski hodowlane trzymam przez pewnie czas w nadziei na to, ?e odkryj? co tak naprawd? pobudza ryby do rozwodu. Gdybym tylko notowa? parametry punktowo nigdy bym takich zale?no?ci nie odkry?.

Moje wzloty i upadki

Na pocz?tku, kiedy rozmna?a?em k?saczowate, wypracowa?em sobie zasad? przenoszenia tarlakw z dojrza?ego akwarium oglnego z wod? o neutralnych parametrach do zbiornika tarliskowego ze ?wie?? wod? o parametrach zbli?onych do idealnych. Wtedy nie mia?em jeszcze filtra RO i musia?em kupowa? w sklepie wod? zdemineralizowan?. Ta woda by?a dla mnie na tyle cenna, ?e u?ywa?em jej tylko w zbiornikach tarliskowych. W pozosta?ych zbiornikach woda by?a twarda i lekko zasadowa. Kiedy przenosi?em ryby do zbiornikw tarliskowych z mi?kk? i kwa?na wod? nie zawsze ko?czy?o si? to tar?em, ale uwa?a?em si? wtedy za hodowc?, ktry mo?e si? pochwali? wieloma sukcesami.

Dwa lata temu wymieni?em mj szwankuj?cy filtr RO na nowy. Zacz??em u?ywa? wody z nowego filtra i tar?a pojawia?y si? masowo. Uda?o mi si? rozmno?y? dwa gatunki razbor, ktrych nie mog?em wcze?niej do tego zmusi?. Sukcesy trwa?y przez 4 lub 5 miesi?cy a nast?pnie wszystko si? za?ama?o. Wierz?, ?e musia?o to by? skutkiem braku zmian. Zacz??em miesza? podmienian? wod? zdemineralizowan? z kranwk? a? parametry wody osi?gn??y warto?ci zbli?one do zalecanych. Rybom to oczywi?cie odpowiada?o. Podejrzewam, ?e zbyt du?e u?ycie wody zdemineralizowanej we wszystkich zbiornikach powoduje problem. Tracimy efekt zmiany w miar? jak parametry w zbiornikach oglnych zbli?aj? si? do parametrw w zbiornikach tarliskowych. Wtedy tak?e sprawdza?em tylko czy warto?ci s? bliskie docelowych. Staraj?c si? osi?gn?? warunki idealne nie udawa?o mi si? doprowadzi? do rozmno?enia wielu gatunkw.

Teraz staram si? w zbiornikach oglnych utrzymywa? twardsz? i mniej kwa?n? wod?. Zapisuj?c informacj? staram si? odnotowywa? zmiany parametrw. Wi?cej informacji pozwoli mi pewnie doprowadzi? do rozmno?enia bardziej k?opotliwych gatunkw.

Pory roku w akwarium

Czy nasze tropikalne ryby skorzystaj? z odtworzonych sezonowych zmian w akwarium? Niektrzy hodowcy zaniedbuj? zmiany wody i w ten sposb rybkom dostarczaj? takich sezonowych zmian. Czy zwierz?ta i ro?liny tropikalne b?d? mocniejsze i zdrowsze je?li zapewnimy im cykliczne zmiany warunkw? Jedno jest pewne sta?e, niezmienne warunki przez ca?y rok nie s? normalne dla mieszka?cw naszych akwariw.

Przynajmniej dla celw hodowlanych planuj? w oglnych zbiornikach utrzymywa? znacz?co bardziej tward? i mniej kwa?n? wod? o tej, w ktrej rozmna?am moje rybki. Zamierzam przygotowywa? moje ryby tak by zbiornik tarliskowych by? tym "podmuchem ?wie?ego powietrza" ktry pobudzi je do tar?a.

?wie?e powietrze jest najprzyjemniejsze zaraz po d?u?szym pobycie w dusznym pomieszczeniu. Wiosna po d?ugiej i ci??kiej zimie. Podobnie ryby s? pobudzone, kiedy warunki zmieni? si? z akceptowalnych na idealne.

Kiedy pisz? te s?owa nadchodzi zima. Zimne i ciemne dni sprawiaj? ?e bardziej doceniamy przyjemno?ci zwi?zane z wiosn? takie jak powiew ?wie?ego powietrza przez okno samochodu. Na wszystko jest pora. Tak to jest w ?yciu.

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości