Niespodzianka z Kolumbii

Artyku? ukaza? si? w numerze 2/2008 czasopisma "My Tropical Fish", jest tak?e dost?pny w formacie pdf pod adresem: israquarium.co.iloksman_iniridae_01


Zawsze staram si? zajrze? do sklepu kiedy przychodzi dostawa ryb akwariowych, w szczeglno?ci kiedy jest to przesy?ka z Ameryki Po?udniowej. Bardzo uwa?nie przegl?dam wszystkie nowo?ci w nadziei znalezienia ciekawych "przy?oww". Cz?sto razem z zamwionymi rybami przychodz? r?ne ciekawostki i rzadko?ci. Moj? znajomo?? z Apistogramma zawdzi?czam w?a?nie takim przypadkom.

Chocia? wydarzy?o si? to 4 lata temu, do tej pory pami?tam rado??, kiedy zadzwoni? do mnie A. Erenburg i powiedzia?, ?e ma kilka rybek, ju? podro?ni?tych, przys?anych kilka miesi?cy temu z Kolumbii. Rybki te by?y przys?ane jako "dok?adka" w przesy?ce z neonami czerwonymi. Wed?ug niego ryby mia?y nie wi?cej ni? 1,5cm d?ugo?ci. W owym czasie mo?na by?o znale?? w Izraelu A. cacatuoides i A.agassizii, ale i to z wielkim trudem. A tutaj dzika Apistogramma!!! Porozumieli?my si? co do transportu i d?ugo oczekiwany moment wreszcie nadszed?. W pierwszej chwili zrozumia?em, ?e zosta?em obdarowany par? (nie by?o w?tpliwo?ci, ?e by? to samiec i samica) piel?gniczek z grupy pertensis. Nie by?o mo?liwo?ci dok?adniejszego ustalenia gatunku rybek z powodu chwilowego stresu, jaki przesz?y.

Umie?ci?em je w przygotowanym zawczasu 120l akwarium z mi?kk? (6dGH) i nieco kwa?n? (pH 6,5) wod? o temp. 26C. W zbiorniku znajdowa?y si? 3 niewielkie ceramiczne garnuszki, a z ro?lin: k?pka mchu jawajskiego, valisneria, hygrophile i ?abienica. Ryb by?o 20 sztuk r?nych k?saczy i 10 otoskw.

Rybki oswoi?y si? szybko i nie ucieka?y gdy zbli?y?em si? do akwarium. Z zadowoleniem chwyta?y przeznaczon? dla nich mro?on? ochotk?. Kiedy samiec pokaza? si? bokiem w swoim aktywnym ubarwieniu sta?o si? jasne, ?e mam Apistogramma iniridae.


oksman_iniridae_02
Doros?y dominuj?cy samiec w postawie imponuj?cej


W odr?nieniu od A. pertensis, u ktrej wst?ga boczna i plama na trzonie p?etwy ogonowej s? rozdzielone, A.iniridae ma wst?g? boczn? po??czon? z plamk?, a nawet odrobin? zachodz?c? na ogon.

Rybki traktowa?y si? po przyjacielsku, ani razu nie zauwa?y?em mi?dzy nimi agresji. Przy ka?dym spotkaniu samiec przepi?knie rozk?ada? swoje p?etwy, szczeglnie efektownie wygl?da?a jego p?etwa grzbietowa.

Samica wybra?a na swoj? kryjwk? jeden z garnuszkw, ale barwy nie zmieni?a. Po dwch tygodniach zacz??em podmienia? wod?, lecz bez zmiany parametrw. Zwi?kszy?em cz?stotliwo?? karmienia z 1 - 2 na 3 - 4 razy dziennie. Min??y kolejne dwa tygodnie i samica w ko?cu przybra?a barwy godowe. Rybka po??k?a, jej wst?ga boczna znikn??a, a zosta?a tylko ciemna plamka. Pewnego ranka zauwa?y?em, ?e samica nie opuszcza garnuszka ukazuj?c jedynie swj pyszczek. Nast?pnego ranka opu?ci?a kryjwk? i zacz??a p?ywa? po akwarium. Kiedy przez nast?pne dwa miesi?ce prby rozrodu si? nie powiod?y, sta?o si? jasne, ?e parametry wody s? nieodpowiednie. Zmniejszy?em twardo?? wody do 2n rozcie?czaj?c wod? destylowan?, pH obni?y?o si? do 6.


oksman_iniridae_03
Samica z m?odymi


Poszukiwania w Internecie parametrw wody w rzece Inirida wykaza?y, ?e wyst?puje tam bardzo mi?kka woda (mniej ni? 2dGH) i kwa?na (pH = 4,5 - 5,5). Zmniejszy?em pH do 5 i zacz??em oczekiwa? tar?a. Min??o 5 dni, a samica dalej chowa?a si? w garnuszku. Po 7 dniach zauwa?y?em ikr?. Zarwno w czasie inkubacji, jak i w okresie opieki nad narybkiem samica przyja?nie odnosi?a si? do samca, przyjmuj?c jego pomoc przy ochronie narybku.


oksman_iniridae_04
Doros?a samica w szacie godowej


Rybki ros?y wystarczaj?co szybko osi?gaj?c po 4 miesi?cach 3cm d?ugo?ci. Nie jest ?atwo odr?ni? m?ode samice od m?odych samcw, s? identycznie ubarwione. Z czasem u doros?ych samcw zaczynaj? silnie wyci?ga? si? p?etwy brzuszne (u doros?ych samcw zachodz? one daleko za pocz?tek p?etwy odbytowej). Wczesny opis samic pokazuje, ?e w odr?nieniu od wielu innych grup Apistogramma, samice A. iniridae nie maj? czarnego ubarwienia pierwszych promieni p?etw brzusznych, ale i ko?ce tych p?etw s? wyci?gni?te, chocia? nie tak daleko jak u samcw.

Pe?n? dojrza?o?? wzrostu uzyskuj? w ci?gu 7 - 9 miesi?cy. Okres godowy wyst?powa? regularnie w odpowiedniej wodzie, ale prawid?owy rozwj ikry przebiega? tylko w wodzie kwa?nej z pH < 5,5. Je?eli pH wzrasta?o powy?ej 6 do niczego nie dochodzi?o. Sukcesy pojawi?y si? w wodzie oko?o pH = 5. Temperatura wody w r?nych okresach dochodzi?a od 18 do 29 - 30C. Temperatura poni?ej 23 - 24C rybkom nie s?u?y?a, wymagana twardo?? wody to mniej ni? 10dGH.

Po tym jak postanowi?em zako?czy? swoje eksperymenty z Apistogramma iniridae umie?ci?em je w innych akwariach, gdzie mieszka?y piel?gniczki: agassizii, kakadu, borelli i "Steel Blue". W tym czasie samiec mierzy? oko?o 8cm a samica oko?o 4,5cm. Nie wiem dlaczego ale samiec A. iniridae nie zwraca? uwagi na samce Apistogramma agassizii, kakadu i A. borelli (tak jak oni na niego), ale bardzo nie lubi? samca "Steel Blue" - tak jak on jego. Jak tylko si? spotkali rozpo?cierali p?etwy, ustawiaj?c si? jeden do drugiego bokiem i rozpoczynali kr??enie w miejscu. Do prawdziwych star? jednak nie dochodzi?o i odp?ywali chowaj?c si? w r?nych zakamarkach akwarium, a? do nast?pnego spotkania. Pragn? zauwa?y?, ?e wed?ug niektrych ?rde? na wolno?ci rybki wyst?puj? i poruszaj? si? w grupach, ale w akwarium nie zauwa?y?em takich zachowa?. Podrastaj?ce rybki p?ywa?y stadnie, ale kiedy osi?ga?y wiek doros?ych i chcia?y za?o?y? rodzin? oddziela?y si? od grupy. Samiec przy samicach innego gatunku nie okazywa? zainteresowania.


* * *
Apistogramma iniridae, Kullander, 1979

Nazwa "Apistogramma" pochodzi od greckich s?w "apisto" - "zmienny" i "gramma" - "linia". Nazw? "iniridae" nadano od nazwy rzeki Iniridy z basenu Orinoko, w ktrej by? pierwotnie odkryty ten gatunek.

tekst i fotografie: Jakow Oksman
t?umaczy? Jaros?aw Redzi?ski
artyku? pozyskany dzi?ki staraniom Kamila "antonio" Stajniaka

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości