Artyku? ukaza? si? w numerze 5/2007 czasopisma "My Tropical Fish", jest tak?e dost?pny w formacie pdf pod adresem: israquarium.co.il/


oksman_trifasciata_05
doros?y samiec Apistogramma trifasciata


Nigdy nie mog?em zrozumie?, dlaczego importerzy nie chc? sprowadza? piel?gniczek. Dopiero poni?sza historia pozwoli?a mi to zrozumie?. Wi?kszo?? ma?ych rybek, a piel?gniczki w szczeglno?ci, jest bardzo niepozorna. Nie wybarwione i szare, s? ma?o interesuj?ce. Je?li kto? nie widzia? doros?ej Apistogramma trifaciata na pewno nie zwrci uwagi na jej m?od? posta?. Wi?kszo?? sprzedawcw nie ma w zwyczaju opisywa? postaci doros?ej, ani nie dysponuje zdj?ciem, ?eby przedstawi? je klientowi.

Wszystko zacz??o si? od telefonu znajomego. Poinformowa? mnie, ?e w jednym ze sklepw nie maj? co zrobi? z Apistogramma trifasciata. Nikt nie chcia? kupi? tych rybek. Pojecha?em do tego sklepu i w jednym ze zbiornikw ujrza?em 10 szarych rybek. Sprzedawca powiedzia?, ?e gotowy jest mi je odda? za bezcen. Za wszystkie zap?aci?em 50 szekli. Nie mog?em przepu?ci? takiej okazji. W domu wpu?ci?em maluchy do 70cio litrowego akwarium. Po dwch miesi?cach w dobrych warunkach, przy dobrym pokarmie, rybki szybko podros?y. Akwarium urz?dzi?em za pomoc? pi?ciu niedu?ych ceramicznych doniczek i k?pki mchu jawajskiego.

Po up?ywie kolejnego miesi?ca mog?em ustali? p?e?. Przy ?yciu pozosta?o siedem rybek, trzy samce i cztery samiczki. Samce przeros?y samiczki o po?ow? d?ugo?ci. Ich wiek okre?li?em na oko?o 5 miesi?cy. Wtedy te? samczyki zacz??y okazywa? zainteresowanie samiczkami, a nied?ugo potem gody zacz??y si? na dobre. Jeden z samcw rs? szybciej od innych. Jego p?etwy grzbietowa i odbytowa wyci?gn??y i zaostrzy?y si?. Tu?w i g?owa nabra?y kolorw. Pozosta?e dwa samce usun??em z akwarium. Dominuj?cy samiec zosta? sam z czterema samiczkami. Ju? po up?ywie kilku dni samiczki nabra?y ??tych barw. Pierwsze tar?o okaza?o si? dla mnie niespodziank?. Piel?gniczki w wi?kszo?ci przypadkw odbywaj? tar?o wewn?trz grot. Ikra zostaje przyklejona na ich sklepieniu. Do wystroju u?ywam niedu?ych ceramicznych doniczek i ustawiam je w taki sposb, ?eby samiczki znajduj?ce si? w ?rodku nie widzia?y si? nawzajem. Rozmieszczenie kryjwek widoczne jest na fotografii.

I tak oto trzy samice rwnocze?nie z?o?y?y ikr?, jednak nie wewn?trz, lecz na powierzchni doniczek. Oczywi?cie nie obesz?o si? bez bjek mi?dzy nimi. Samiec nie bra? udzia?u w utarczkach samiczek. Jego rola polega?a jedynie na zap?odnieniu ikry. Tar?o trwa?o ko?o dwch godzin. Bjka samic po tarle - jeszcze godzin?. Wszystko wi?c zako?czy?o si? po trzech. Na ko?cu przy ikrze zosta?a tylko jedna samica, ofiarnie jej broni?c i machaj?c p?etwami w celu natlenienia. Inne samiczki w??czaj?c i t?, ktra nie odbywa?a tar?a, przesta?y interesowa? si? ikr?. W tym czasie samiec by? zgodnie ignorowany przez wszystkie. Atakowa?a go tylko chroni?ca ikr?, gdy zbli?y? si? za bardzo. Nast?pnego ranka ikry ju? nie by?o. Bezustanny stres wynikaj?cy z mo?liwo?ci utracenia potencjalnego potomstwa i m?ody wiek samiczki mia?y na to du?y wp?yw.


Samica opiekuj?ca si? ikr?

Wreszcie samice obra?y swoje rewiry i nie wchodzi?y sobie w drog?. Ka?da zaj??a swoj? doniczk?. Na widok samca zmienia?y kolor i zach?ca?y go do tar?a. Wp?ywa?y zaraz do doniczki i oczekiwa?y tam samczyka. Po up?ywie pi?ciu dni odby?o si? nast?pne tar?o... Mo?na by?o zauwa?y?, ?e wszystkie samiczki przebywaj? w doniczkach i ka?da broni wej?cia. Mog?em zobaczy? tylko wn?trze jednej z nich. Na suficie "groty" znajdowa?o si? oko?o 80 mlecznobia?ych jajeczek. Samczyk nie mg? p?ywa? swobodnie i biedaczek musia? "cicho" siedzie? w jednym z k?tw akwarium. W tej sytuacji karmienie rybek stanowi?o problem. Nie mia?em ?ywego pokarmu i musia?em karmi? mro?onkami. Niestety samiczki w ogle go nie podejmowa?y je?li uzna?y, ?e pokarm znajduje si? zbyt daleko od groty. Musia?em rozrzuca? tak pokarm, by pada? blisko doniczek. Czasami za pomoc? pipety wytwarza?em strumie? wody, by pokarm podp?yn?? bli?ej. Codziennie sprz?ta?em dno, by unikn?? rozk?adu resztek po?ywienia. Larwy pojawi?y si? szstego dnia, a narybek zacz?? p?ywa? cztery dni p?niej. Samiczki sta?y si? nerwowe. Boj?c si? konkurencji pozosta?ych nie pozwala?y narybkowi opuszcza? doniczek. W ko?cu, gdy narybek podrs? na tyle, ?e mamu?ki nie mog?y go ju? upilnowa?, wola?y zje?? m?ode ni? pozwoli? im p?ywa? swobodnie.


Samica z m?odymi

Zdecydowa?em si? sko?czy? z eksperymentami. Akwarium by?o jednak za ma?e do wychowu narybku czterech samic, a nie chcia?em przenosi? ikry i narybku do innego zbiornika. Poza tym nie mia?em na celu odchowania tak du?ej ilo?ci narybku. Zostawi?em w akwarium tylko jedn? samiczk?. Pozosta?e samice przenios?em do 120l zbiornika, w ktrym p?ywa?y ju? dwa samce i 30 sztuk innych Apistogramma. Uwa?am, ?e tak du?? ilo?? terytorialnych rybek w jednym akwarium obni?a ich agresywno??. Rybki przebywaj? ca?y czas w s?siedztwie innych. Je?li ktry? samiec chce rozpocz?? bjk? z innym, to natychmiast w zasi?gu jego wzroku pojawia si? inny, itd...

Tydzie? po zmianach samiczka, ktra pozosta?a z samczykiem, znowu zacz??a pilnowa? ikry. Teraz ju? bez przeszkd odchowa?a narybek. Samiec absolutnie jej nie przeszkadza?, a ona obchodzi?a si? z nim w tym czasie bardzo szorstko. Za ka?dym razem tydzie? po od?owieniu narybku, samiczka podchodzi?a do tar?a. Najwi?ksza niespodzianka przytrafi?a mi si? jednak ze strony samiczki przebywaj?c? w akwarium oglnym. Nieraz czyta?em i sam obserwowa?em, ?e samiczki jednego gatunku podkradaj? sobie narybek lub staraj? si? przej?? ikr?. Pierwsze tar?o w?a?nie to potwierdzi?o. Ale dotyczy?o to tego samego gatunku. Samiczka trfasciata z?o?y?a ikr? w jednej z doniczek w akwarium oglnym. By?a te? zdecydowana odchowa? m?ode. Samiczki Apistogramma "kakadu" i Apistogramma agassiza zdecydowa?y si? jednak przej?? jej ikr?. I zacz??y si? w zbiorniku utarczki mi?dzy t? trjk?. By?o na co popatrze?. Gdy dwie samiczki walczy?y ze sob?, trzecia przejmowa?a od razu w?adz? nad ikr?. Zwyci??czyni pojedynku natychmiast przyst?powa?a do zdetronizowania w?adczyni jajek i tak w k?ko. Trifasciata, cho? du?o mniejsza od swoich prze?ladowczy? (2,5 cm przeciwko 5 cm), walczy?a z nimi jak rwny z rwnym. Instynkt macierzy?ski dodawa? jej si?... Co ciekawie, samiec trifasciata wcale nie zwraca? uwagi na zaistnia?? sytuacj? i nie atakowa? "obcych" samic. Pracowicie trzyma? na odleg?o?? od doniczki z ikr? samce innych gatunkw. Powy?sz? sytuacj? obserwowa?em przez 30min. i wydawa?o si?, ?e nie b?dzie mia?a ona ko?ca. Kiedy podszed?em do akwarium po up?ywie dwch godzin, ikry ju? nie by?o.

Troch? teraz o parametrach wody. Przy pierwszym tarle u?y?em wody z filtra RO o przewodno?ci 70-100S, pH 6,5 i temperaturze 26oC. Okazuje si? ?e dla A.trifasciata te warunki by?y bardzo dobre. Tar?o odbywa?y one rwnie? w twardej wodzie o przewodno?ci 1000-1200S i z pH 7-7,5. W jakich by nie przebywa?y zawsze dochodzi?o do tar?a.

Chc? na koniec wrci? do tego, od czego rozpocz??em t? histori?. Do brzydkich rybek i braku profesjonalizmu w sklepach. Wszystkim, ktrzy widzieli u mnie doros?e samce Apistogramma trifasciata bardzo przypad?y one do gustu. W?rd nich byli i tacy, ktrzy widzieli te same ryby w sklepie, zanim je kupi?em. Mwili mi wtedy, ?e chyba co? ze mn? nie w porz?dku, skoro kupuj? takie szare i nie?adne ryby.


m?ody samiec Apistogramma trifasciata


Apistogramma trifasciata (Eigenmann & Kenneth, 1903)

Etymologia: Nazwa rodzaju Apistogramma pochodzi od greckich s?w "apisto" - zmienny, niesta?y i "gramma" - linia. Gatunkowa nazwa "trifasciata" pochodzi od greckich s?w "tri" - trzy, trj- i "fasciata" - pas.

Pierwsza informacja: "On a collection of fishes from Paraguay, witch a synopsis of the American genera of cichlids". Eigenmann, C. Ch. Ant Kenneth, C. Ch. Proc. Acad. Nut. Sci. Pchila. 497 - 537, 1903.

Synonimy: Biotodoma trifasciatus Eigenmann & Kennedy, 1903; Cheterogramma trifasciatum maciliense Chaseman, 1911; Apistogramma trifasciatum haraldschzultzi Meinken, 1960. Wyst?powanie: basen rzek Amazonka, Parana, Paragwaj i Guapore w Brazylii, Boliwii, Paragwaju i Argentynie. Rozmiar: samiec w naturze - do 4cm (SL), w akwarium - do 6cm (SL), samica - do 3cm (SL) (w akwarium)

tekst i zdj?cia: Jakow Oksman
t?umaczenie: krzych

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości