W tym artykule przedstawiamy cechy, na których b?dziemy si? opiera? przy rozró?nianiu i opisywaniu poszczególnych gatunków, zespo?ów gatunków, czy grup gatunków ryb rodzaju Apistogramma. S? to wy??cznie charakterystyczne elementy wygl?du, nie maj?ce charakteru naukowego. Maj? na celu pomoc hobbystom w okre?laniu przynale?no?ci rybek do gatunków, zespo?ów, czy grup. Cechy te wyszczególni?em opieraj?c si? na atlasie Uwe Romera oraz artykule Mike Wise.
  Je?li chodzi o polskie t?umaczenie poszczególnych terminów, to jest to moja radosna twórczo?? lingwistyczna. Nie jestem ?wiadomy istnienia jakiejkolwiek literatury, b?d? przyj?tej terminologii w tym zakresie, zatem je?li kto? prze?le mi sugestie innych nazw polskich, ch?tnie je uwzgl?dni?.
  Zaczynamy od rysunku z zaznaczeniem charakterystycznych elementów, w kolejnych etapach znajd? si? atrybuty poszczególnych cech (np. cecha - kszta?t p?etwy ogonowej, atrybuty - okr?g?y, owalny, kanciasty, podwójnie spiczasto zako?czony, lirowaty, podwójnie wyd?u?ony, etc.) zilustrowane, miejmy nadziej?, stosownymi rysunkami.
  W jeszcze dalszej przysz?o?ci zamie?cimy analogiczne klucze odnosz?ce si? do rodzajów innych ni? Apistogramma.

Boles?aw Gawe?
apisto_klucz

Legenda:

 1. preorbital stripe (snout stripe) - pasek przedoczodo?owy
 2. interorbital (frontal) stripe - pierwszy pasek nadoczodo?owy
 3. frontal spot - plamka przednia
 4. super orbital stripe - drugi pasek nadoczodo?owy
 5. postorbital spot - plamka zaoczodo?owa
 6. dorsal fin ray - szkielet promienia p?etwy grzbietowej
 7. shape of the first dorsal fin membrance - kszta?t b?ony pierwszego promienia
 8. dorsal fin lappet - b?ona promienia p?etwy grzbietowej
 9. lateral spot - plamka boczna
 10. dorsal spots - plamki grzbietowe
 11. lateral band - wst?ga boczna
 12. terminal spot lines in the dorsal fin - nakrapianie ko?cówki p?etwy grzebietowej
 13. caudal spot - plamka na trzonie p?etwy ogonowej
 14. spotted design of the caudal fin - wzór na p?etwie ogonowej
 15. shape of the caudal fin - kszta?t p?etwy ogonowej
 16. terminal spot stripes of the anal fin - nakrapianie ko?cówki p?etwy odbytowej
 17. bars - pr?gi boczne
 18. abdominal stripes - wzory brzuszne
 19. anal spot - plamka odbytowa
 20. (mid) ventral stripe - pas brzuszny
 21. coloration of the ventral fin membrances - ubarwienie p?etw brzusznych
 22. pectoral spot - plamka u nasady p?etwy piersiowej
 23. suborbtial stripe - pasek podoczodo?owy
 24. postorbital stripe - pasek zaoczodo?owy
 25. chin spot or chin stripe - plamka lub pasek podbródkowy
 26. lips - wargi

W tym artykule przedstawiamy cechy, na których b?dziemy si? opiera? przy rozró?nianiu i opisywaniu poszczególnych gatunków, zespo?ów gatunków, czy grup gatunków ryb rodzaju Apistogramma. S? to wy??cznie charakterystyczne elementy wygl?du, nie maj?ce charakteru naukowego. Maj? na celu pomoc hobbystom w okre?laniu przynale?no?ci rybek do gatunków, zespo?ów, czy grup. Cechy te wyszczególni?em opieraj?c si? na atlasie Uwe Romera oraz artykule Mike Wise.
  Je?li chodzi o polskie t?umaczenie poszczególnych terminów, to jest to moja radosna twórczo?? lingwistyczna. Nie jestem ?wiadomy istnienia jakiejkolwiek literatury, b?d? przyj?tej terminologii w tym zakresie, zatem je?li kto? prze?le mi sugestie innych nazw polskich, ch?tnie je uwzgl?dni?.
  Zaczynamy od rysunku z zaznaczeniem charakterystycznych elementów, w kolejnych etapach znajd? si? atrybuty poszczególnych cech (np. cecha - kszta?t p?etwy ogonowej, atrybuty - okr?g?y, owalny, kanciasty, podwójnie spiczasto zako?czony, lirowaty, podwójnie wyd?u?ony, etc.) zilustrowane, miejmy nadziej?, stosownymi rysunkami.
  W jeszcze dalszej przysz?o?ci zamie?cimy analogiczne klucze odnosz?ce si? do rodzajów innych ni? Apistogramma.

Boles?aw Gawe?

Charakterystyczne cechy do odró?niania gatunków

Legenda:

 1. preorbital stripe (snout stripe) - pasek przedoczodo?owy
 2. interorbital (frontal) stripe - pierwszy pasek nadoczodo?owy
 3. frontal spot - plamka przednia
 4. super orbital stripe - drugi pasek nadoczodo?owy
 5. postorbital spot - plamka zaoczodo?owa
 6. dorsal fin ray - szkielet promienia p?etwy grzbietowej
 7. shape of the first dorsal fin membrance - kszta?t b?ony pierwszego promienia
 8. dorsal fin lappet - b?ona promienia p?etwy grzbietowej
 9. lateral spot - plamka boczna
 10. dorsal spots - plamki grzbietowe
 11. lateral band - wst?ga boczna
 12. terminal spot lines in the dorsal fin - nakrapianie ko?cówki p?etwy grzebietowej
 13. caudal spot - plamka na trzonie p?etwy ogonowej
 14. spotted design of the caudal fin - wzór na p?etwie ogonowej
 15. shape of the caudal fin - kszta?t p?etwy ogonowej
 16. terminal spot stripes of the anal fin - nakrapianie ko?cówki p?etwy odbytowej
 17. bars - pr?gi boczne
 18. abdominal stripes - wzory brzuszne
 19. anal spot - plamka odbytowa
 20. (mid) ventral stripe - pas brzuszny
 21. coloration of the ventral fin membrances - ubarwienie p?etw brzusznych
 22. pectoral spot - plamka u nasady p?etwy piersiowej
 23. suborbtial stripe - pasek podoczodo?owy
 24. postorbital stripe - pasek zaoczodo?owy
 25. chin spot or chin stripe - plamka lub pasek podbródkowy
 26. lips - wargi
<!-- ---------------------------Tu KONIEC--------------------------------- -->
 
Nowo?ci:
Corydoras pygmaeus

Forum:
Najnowsze tematy:
Nowy S?cz- A tucurui
samiec gej??
li?cie ?abienic.

Najnowsze posty:
Nowy S?cz- A tucurui
samiec gej??
li?cie ?abienic.

Najpopularniejsze na forum:
Barwniak szmaragdowy...
[1300] BW -pocz?tek ...
Naklejka na samochód
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 5 goĹ›ci