Odkrywanie na nowo Piel?gniczki ramireza - Mikrogeophagus ramirezi

A autorach.

Ju? od wczesnych lat m?odzie?czych Lois i Max Gallad, wla?ciciele firmy L&M Tropicals zalozonej w 1999 roku, hobbystycznie zajmowali si? akwarystyk?, terrarystyk? i rozmna?aniem ryb. Wsplnie napisali kilka artyku?w dla europejskich i ameryka?skich magazynw akwarystycznych. Max Gallad zdobyl wiele krajowych i mi?dzynarodowych nagrd za swoje fotografie i urz?dzone akwaria. Orygina? artyku?u znajduje si? pod adresem: apisto.bravepages.com

Dziennik hodowlany
Napisany przez Lois i Max Gallade
Wyl?g 2001/09/17

max_ram_01

Para M. ramirezi

Mikrogeophagus ramirezi pochodzi z Llanos. Llanos to trawiasta sawanna w centralnej cz??ci dorzecza Orinoco na nizinach Wenezueli i Columbii. M. ramirezi jest tak?e znajdowany w grnej cz??ci delty Orinoco. Nie jest to ryba z Amazonki. Ten pi?kny, po?udniowoameryka?ski gatunek ma wiele nazw. Znany jest jako: ramirezka, Piel?gniczka motylowa, Piel?gniczka ramireza, Papiliochromis ramirezi i Apistogramma ramirezi. Naukowo poprawna nazwa brzmi Mikrogeophagus Ramirezi wed?ug dr. Sven O Kullander, Senior Curator, Dept. Of Vertebrate Zoology, Swedish Museum of Natural History.

Moje pierwsze spotkanie z tym kolorowym i popularnym gatunkiem by?o wiele lat temu. W?a?ciciel mojego lokalnego sklepu akwarystycznego zdo?a? rozmno?y? German Blue Ram, odmian? hodowlan? Mikrogeophagus ramirezi w jednym ze swoich domowych zbiornikw. Zosta? mu jeden wspania?y samiec, ktrego musia?em zabra? do domu. Niestety, up?yn??o troch? czasu zanim znalaz?em dla niego samic?. Par? tygodni p?niej ten sam sklep otrzyma? przesy?k? z Piel?gniczkami ramireza. Kupi?em dwie ?adnie wygl?daj?ce samice z jasnor?owymi brzuszkami. ?ywot tych samic by? bardzo krtki. Niestety, wysz?o na to, ?e kupowa?em coraz wi?cej samic za ka?dym razem, gdy otrzymywali przesy?k? z nimi.

Ko?czy?o si? to tym samym rezultatem, samice zwykle nie pozostawa?y d?u?ej ni? dwa miesi?ce. P?niej dowiedzia?em si?, ?e te ramirezki by?y masowo produkowane w Azji. Ramirezki hodowane w Azji s? zwykle szpikowane hormonami, aby wywo?a? produkcj? ikry i by wygl?da?y naprawd? ?adnie w workach wysy?kowych. Doros?e ramirezki pokazuj? pe?ni? swoich kolorw dopiero po tym jak na dobre zadomowi? si? w swoim nowym ?rodowisku i b?d? si? w nim czu?y bezpieczne. M?ode ramirezki nie wybarwiaj? si? w pe?ni dopki nie s? dojrza?e p?ciowo. Trzymaj si? z dala od m?odych okazw, ktre wygl?daj? ?wietnie w zbiornikach sprzedawcw. Wi?kszo?? ramirezek z Azji jest bezp?odna i nieodpowiednia do hodowli.

Zdecydowa?em si? trzyma? z dala od tego gatunku z powodu wy?ej wymienionych problemw. Wybra?em w zamian podobnego, nie tak kolorowego, lecz mniej wra?liwego, wi?kszego brata Piel?gniczki ramireza, Piel?gniczk? boliwijsk? - Mikrogeophagus altispinoza.

max_ram_02 
Mikrogeophagus altispinoza

W?a?nie ostatnio zainteresowa?em si? na nowo Piel?gniczkami ramireza i postanowi?em da? im jeszcze jedn? szans?. Tym razem chcia?em by? pewnym, ?e otrzymuj? pary albo dziko z?apane, albo wyhodowane w kraju. Znalaz?em dwa r?ne ?rd?a hodowli krajowych i kupi?em na pocz?tek po trzy pary z ka?dego z nich.

Odby?y kwarantann? w 114 litrowym zbiorniku oglnym przez dwa tygodnie by upewni? si?, ?e nie by?y nosicielami ?adnych chorb.

Dobrana para zosta?a wybrana jako jedna z trzech i przeniesiona do w?asnego 37 litrowego zbiornika. Mo?esz uzna?, ?e dana para dobra?a si?, gdy w wi?kszo?ci trzymaj? si? razem. Wyst?puj? tak?e wsplnie przeciw innym rybom i przeganiaj? je.

max_ram_03
Samica M. ramirezi

Dzie? pierwszy

Po up?ywie oko?o tygodnia czasu i po podmianie wody moja para zdecydowa?a si? wyczy?ci? miejsce na wierzcho?ku kamienia. Samiec i samica sp?dzili du?o czasu czyszcz?c ich wybrane miejsce na tar?o. Wiedzia?em wi?c, ?e co? si? dzieje. Faktycznie, jak mo?na si? by?o spodziewa? p?niej tego popo?udnia znalaz?em na kamieniu ?redniej wielko?ci wyl?g sk?adaj?cy si? z oko?o 100 jaj. To by?o pierwsze tar?o tej pary. Jak podaje ksi??ka Linke i Staeck "American Cichlids 1: Dwarf Cichlids" M. ramirezi znany jest z tego, ?e sk?ada podczas tar?a ponad 200 jaj!

Niestety nie mog?em obserwowa? na ?ywo przebiegu tar?a. Po tarle kolory samca i samicy naprawd? bardzo si? nasili?y. Moja para to wci?? m?ode osobniki i oczekuj? w przysz?o?ci wi?kszej ilo?ci jaj z?o?onych podczas tar?a. Prbowa?em wykona? kilka przyzwoitych zdj?? miejsca, w ktrym odby?o si? tar?o. Niestety para wybra?a miejsce z ty?u zbiornika [smrole :)] i wykonanie czystych makro-uj?? z takiej odleg?o?ci by?o niemo?liwe.

max_ram_04max_ram_05

Samica M. ramirezi sk?adaj?ca jaja, ?wie?o wykluta larwa nadal posiadaj?ca woreczek ??tkowy
Jedn? rzecz? widoczn? od samego pocz?tku by?o to, ?e samiec i samica na zmian? wachlowa?y i broni?y swoich jaj. Jest to ca?kiem inne zachowanie rozrodcze ni? na przyk?ad w rodzaju Apistogramma gdzie samice strzeg? wyl?gu a samce broni? otaczaj?cego terytorium.

max_ram_06

Samica M. ramirezi czyszcz?ca jej dwudniowe jaja

Dzie? drugi po po?udniu

Samica przenios?a wszystkie jaja/larwy do do?ka znajduj?cego si? w tylnej cz??ci zbiornika, za kawa?kiem korzenia.

Potem mog?em powiedzie?, ?e larwy wyklu?y si? z jaj za pomoc? kilku krtkich ruchw swoich ogonkw.

Znw, samiec i samica na zmian? strzeg?y swego wyl?gu. Kiedy jeden z partnerw opuszcza? larwy natychmiast drugi przejmowa? wart?. W tym czasie podniesiona zosta?a temperatura do 29C by zapewni? prze?ycie narybku.

max_ram_07

Dwudniowe larwy, wyl?g?y si? 2002/10/12

Dzie? trzeci

Tego ranka samiec zacz?? bardzo atakowa? samic?, wi?c przenios?em j? z powrotem ze zbiornika hodowlanego do oglnego. Zastanawia mnie czy to samo sta?oby si? w wi?kszym zbiorniku ni? mj 37 litrowy?

Dzie? pi?ty

Zazwyczaj nie ekscytuj? si? ju? tak bardzo hodowl? moich ryb, lecz dzisiaj to by? naprawd? zabawny dzie?. Tego ranka by?em ?wiadkiem jak 3 sztuki z narybku zacz??y samodzielnie p?ywa?. Bardzo podekscytowany samiec bra? po kolei ka?dego z nich do swojego pyszczka. Wygl?da?o to jakby prze?uwanie narybku by?o pewnym rodzajem prb czyszczenia go. Wypluwa? go potem w to samo miejsce, z ktrego go zabra? a potem pop?yn?? z powrotem do do?ka by czy?ci? reszt? narybku. Narybek straci? ju? swj woreczek ??tkowy i by? to czas by zacz?? go karmi? ich pierwszym posi?kiem sk?adaj?cym si? z pierwotniakw i nicieni mikro.

To jest te? dobry czas by za?o?y? now? hodowl? larw artemii. W przeci?gu kilku dni narybek b?dzie ju? w stanie je?? ?wie?o wyklute larwy artemii.

Dzie? szsty

?a?, jaka niespodzianka dzisiejszego ranka. Po raz pierwszy mog?em rzuci? okiem na maluchy. Samiec paradowa?/chroni? do?? spor? ?awic? bardzo g?odnego narybku dooko?a zbiornika. Malutki p?ywaj?cy narybek wydawa? si? by? troszeczk? wi?kszy ni? narybek Tetry. Nakarmi?em je zakraplaj?c nicienie mikro, ktre zosta?y ch?tnie zjedzone, a nast?pnie zakropli?em ?wie?o wyklute larwy artemii. Kilkoro z narybku zjad?o par? skorupiakw, ale wydaje si?, ?e jak na razie naupliusy artemii s? zbyt du?e dla ich malutkich pyszczkw. B?d? kontynuowa? karmienie mieszank? larw artemii i nicieni mikro. By?em zdumiony ruchliwo?ci? maluchw. S? wsz?dzie dooko?a i samiec mia? trudno?ci z utrzymaniem ich razem. Pod??a? za ka?dym zab??kanym i bra? go do pyszczka by wyplu? go z powrotem do grupy. Uda?o mi si? wykona? kilka zdj?? tego ranka: samiec z ?awic? narybku, ktry pierwszy dzie? p?ywa?.

Jak do tej pory wszystko uk?ada?o si? dobrze. Tego ranka podmieni?em 25% wody ze wzgl?du na obfite karmienie nicieniami mikro i larwami artemii. Zabawnym by?o przygl?danie si? jak samiec atakowa? rur? ss?c?. Naprawd? pod??a? za ni? i nawet zosta? przez ni? z?apany. Okaza? si? naprawd? dobrym ojcem i przez ca?y czas strzeg? swojego narybku.

max_ram_08

Samiec z dwudniowym narybkiem

max_ram_09

Zbli?enie narybku

Dzie? dziesi?ty

Ostatniej nocy, 20 minut przed wy??czeniem ?wiat?a, samiec zdecydowa? si? wykopa? nowy do?ek z przodu zbiornika. U?y? swojej p?etwy ogonowej prawie jak ?opaty by uformowa? obni?enie w piasku o ?rednicy 38 mm i g??boko?ci 25 mm. Mo?na by?o dos?ownie zobaczy? jak piasek fruwa?. Po tym jak samiec sko?czy? kopanie ca?a ?awica narybku zosta?a zaprowadzona do do?ka na "spoczynek". Niestety nie by?em w stanie zrobi? zdj?? podczas trwania kopania, lecz uda?o mi si? zrobi? kilka uj?? samca w nowym do?ku otoczonego m?odymi:

max_ram_10
Samiec w otoczeniu 5-cio dniowego narybku w ?wie?o wykopanym do?ku

Dzie? dwunasty

Temperatura w zbiorniku zosta?a stopniowo obni?ona z powrotem do 27C. Narybek urs? i by? teraz prawie dwa razy wi?kszy ni? zaraz po wykluciu. Dzisiejszego ranka zauwa?y?em, ?e narybek trzyma? si? bardzo blisko siebie w pobli?u pod?o?a i nie pod??a? ju? tak bardzo za samcem. Nie wiem czy to zachowanie jest zwi?zane z temperatur? czy te? spowodowane strachem przed drapie?nikiem, jakim mg? wydawa? si? aparat fotograficzny lub ja.

Tego ranka w zbiorniku oglnym druga para zacz??a pokazywa? oznaki zbli?aj?cego si? tar?a. Brzuszek samicy zabarwi? si? na ?liwkowo i r?owo. Przenios?em t? par? do podobnego 37 litrowego zbiornika, ktry zosta? przygotowany ostatniej nocy w oczekiwaniu na nast?pne tar?o.

max_ram_11
Samiec opiekuj?cy si? swoim tygodniowym narybkiem

Dzie? czternasty

Narybek ro?nie w dobrym tempie. Ca?y narybek je ju? larwy artemii. Przesta?em karmi? nicieniami mikro by utrzyma? wysok? jako?? wody. Larwy artemii ?yj? do 12 godzin w s?odkowodnym zbiorniku. To zapewnia sta?? dostaw? po?ywienia dla maluchw.

Zakraplam larwy artemii do zbiornika dwa razy dziennie, rano i wieczorem, trzy godziny przed zgaszeniem ?wiat?a w zbiorniku.

max_ram_12
Samiec z o?miodniowym narybkiem

Dzie? pi?tnasty

Narybek zaczyna nabiera? kszta?tu cia?a typowego dla ramirezek. Cia?a ich s? nadal przezroczyste.

Moja ?ona i ja jeste?my zdumieni obecnym szybkim tempem wzrostu. Naprawd? mo?na zauwa?y? r?nic? w rozmiarze mi?dzy ranem a wieczorem.

Dzie? siedemnasty

Zabra?em samca ze zbiornika hodowlanego. Wydawa? si? straci? swoje zainteresowanie w ochranianiu m?odzie?y. Zwyczajowe ataki w??a ss?cego podczas moich, dwukrotnych w cigu tygodnia dwudziestopi?cioprocentowych podmian wody sko?czy?y si?. M?odzie? osi?gn??a oko?o 5 mm ca?kowitej d?ugo?ci i jest ju? gotowa prze?y? o w?asnych si?ach.

max_ram_13
Zbli?enie miesi?cznego malucha

Dzie? dwudziesty pierwszy

M?odzie? osi?gn??a oko?o 8 mm ca?kowitej d?ugo?ci. Nadal rosn? bardzo szybko. Nakarmione zosta?y mieszank? pokruszonych p?atkw pokarmowych, larw artemii i cyklopa zakroplon? po raz pierwszy tego ranka. Poczekam jeszcze tydzie? zanim przenios? je do wi?kszego zbiornika, w ktrym b?d? dorasta?. Jak tylko przenios? m?odzie? do ich nowej kwatery, przenios? moj? par? tarlakw z powrotem do tego zbiornika. Mam nadziej?, ?e przeczytali?cie ten dziennik hodowlany z przyjemno?ci? i ?e pomo?e on wam tak?e kiedy? rozmno?y? ten bardzo kolorowy i interesuj?cy gatunek.

Notatka: Odk?d ten artyku? zosta? napisany prawdopodobnie odchowa?em ju? ponad 1000 szt. narybku ramirezek. Nadal sprawia mi rado?? znalezienie nowej grupy jaj z?o?onych na kamieniu lub odwrconej doniczce kwiatowej w moich zbiornikach. To nadal jest dla mnie wyzwaniem odchowa? narybek ramirezw od jaj do rozmiaru nadaj?cego si? do sprzedania. Obecnie zmieni?em swoj? technik? rozmna?ania na podej?cie bardziej handlowe i osi?gam sztucznie 90% wyklucie z ikry w specjalnie przygotowanych zbiornikach do wyl?gu i odchowu. Zauwa?y?em rwnie?, ?e otrzymuj? du?o lepszy procent wyklucia poprzez u?ywanie tylko wody z filtra odwrconej osmozy w moich rozrodczych i wyl?gowych zbiornikach.

Odwied?cie prosz? nasz? sekcj? Fish For Sale, je?eli jeste?cie zainteresowani zakupem paru naszych ramirezw. Zawsze mamy je dost?pne w kilku rozmiarach. Od niewykszta?conej p?ciowo m?odzie?y do m?odych par. Prowadzimy nasz? lini? hodowlan? ramirezw siln? poprzez dodawanie nowej krwi ka?dego roku by unikn?? chowu wsobnego.

Dzi?kujemy za odwiedzenie.

*Zawsze trzymam gar?? mchu jawajskiego we wszystkich moich zbiornikach rozrodczych. Mikroorganizmy, zwane rwnie? pierwotniakami, znajduj?ce si? w mchu jawajskim s? doskona?ym posi?kiem dla g?odnego ma?ego narybku takiego jak narybek Piel?gniczki ramireza.

Przygotowanie zbiornika rozrodczego.

Rozmiar: 37 litrw
Parametry wody: pH 7,4, TDS 120 ppm, tar?o w temperaturze 27 C
Rozmna?anie: 27 C, zgodnie z wcze?niejszymi sugestiami Mike'a Jacobs na li?cie Apisto
Pod?o?e: piasek
Dekoracja: korze? obsadzony ro?linami, jedna doniczka kwiatowa, trzy granitowe kamienie
Ro?liny: Vesicularia dubyana, anubias var. barteri, Echinodorus tennellus, Hemianthus micranthemoides.

max_ram_14

To zdj?cie 37 litrowego zbiornika hodowlanego. ?awica narybku znajduje si? ponad kamieniem z prawej strony. Zbiornik hodowlany zosta? przygotowany w sposb zbli?ony do naturalnego jak to tylko by?o mo?liwe z zamiarem obserwowania ca?kiem ciekawych naturalnych zachowa? rozrodczych Mikrogeophagus ramirezi i by otrzyma? dobre rezultaty zdj?ciowe.

Nazwa Mikrogeophagus ramirezi zwane rwnie? Papiliochromis ramirezi, German Blue Ram, Butterfly cichlid, Apistogramma ramirezi
Pochodzenie geograficzne Wenezuela i Columbia
Warunki wodne w obszarze wyst?powania Ma?e, wolno p?yn?ce strumienie i stoj?ce sadzawki. Woda mi?kka, czasem przezroczysta, czasem czarna
pH pH waha si? mi?dzy 6,0 i 7,5 Zalecane < 7,0
Temperatura Zalecana 27-29,5C
Pokarm Pokarm ?ywy, mro?ony taki jak artemia, dafnia, szklarka. P?atki i ma?e tabletki
Rozmiar zbiornika 37-54 l. na par? przy rozrodzie. Wi?ksze zbiorniki oglne przy trzymaniu kilku par. Ramirezy zgodnie wsp??yj? z dyskami i innymi po?udniowoameryka?skimi piel?gniczkami.
Zalecane warunki rozrodu TDS < 80 ppm, temp. 27-29,5C, pH < 7,0

Notatka: Trzymali?my narybek w zbiornikach l?gowych pki by?y na tyle du?e by by? przeniesione do wi?kszych zbiornikw hodowlanych.

We wszystkich naszych l?gowych i hodowlanych zbiornikach podmieniali?my 50% wody na czyst? R/O lub specjalnie filtrowan? odstan? wod? kranow?.

Wszystkie nasze ryby dostaj? najwy?szej jako?ci mro?one, ?ywe i suche pokarmy.

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości