Akwarium biotopowe dla piel?gniczek

Kszta?t i wielko?? akwarium

Planuj?c za?o?enie akwarium biotopowego dla piel?gniczek powinni?my mie? na wzgl?dzie dwa czynniki, ktre znacz?co wp?ywaj? na kszta?t i wielko?? akwarium.

Po pierwsze musimy wzi?? pod uwag? rodzaj wd, z ktrych one pochodz?. S? to zazwyczaj ma?e cieki wodne o stosunkowo niewielkiej (poni?ej 50 cm, a cz?sto nawet 20-30 cm) g??boko?ci. Dodatkowo, nale?y uwzgl?dni? fakt, ?e pod?o?e, nieodzowny element w ka?dym akwarium biotopowym z piel?gniczkami, powinno mie? przynajmniej 5cm grubo?ci aby zapewni? w?a?ciwe warunki dla ro?lin.

Wynika st?d, ?e akwarium dla piel?gniczek nie musi by? zbyt wysokie, a jego maksymalna wysoko?? (w najwi?kszych zbiornikach) nie powinna przekracza? 45-50 cm.

Drugim znacz?cym czynnikiem wp?ywaj?cym na kszta?t akwarium jest charakter jaki prezentuj? omawiane ryby. Ot? mimo ze s? one niewielkich rozmiarw, to posiadaj? takie same (lub zbli?one) cechy charakterologiczne jak ich znacznie wi?ksi pobratymcy rodzaju Cichlidae. Mam tu na my?li przede wszystkim ich terytorializm. Oczywi?cie nie wyst?puje on u r?nych gatunkw z podobn? si??, ale tym nie mniej mo?na stwierdzi?, ?e wszystkie omawiane gatunki wykazuj? mniejsz? lub wi?ksz? potrzeb? do posiadania w?asnego terytorium.

W warunkach akwariowych mo?emy to osi?gn?? poprzez stosowanie zbiornikw o maksymalnie du?ej powierzchni dna. Bardzo wa?ne jest przy tym, aby jego d?ugo?? by?a znacznie wi?ksza od szeroko?ci. Po prostu w zbiornikach na planie zbli?onym do kwadratu istnieje wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e najsilniejszy osobnik (para lub grupa) zajm? prawie ca?e dno nie pozostawiaj?c zbyt du?o wolnego miejsca dla pozosta?ych ryb. W zbiornikach o dnie prostok?tnym rozmiary terytorium s? bardziej ograniczone przez mniejsz? szeroko?? akwarium a jego znaczna (w porwnaniu z szeroko?ci?) d?ugo?? umo?liwia "naturalny" podzia? na wi?ksz? liczb? terytoriw.

Istniej? dwa podstawowe pogl?dy odno?nie wielko?ci akwariw (oczywi?cie przy zachowaniu powy?szych zasad) w jakich powinny by? hodowane piel?gniczki.

Pierwszy z nich, nazwa?bym go "hodowlano-centrycznym" g?osi, ze piel?gnacja tych rybek mo?e odbywa? si? w ma?ych grupach (1 para lub 1 samiec i 2 samice) w ma?ych 40-50 l (a w niektrych przypadkach nawet mniejszych) zbiornikach. Wed?ug zwolennikw tej teorii piel?gniczki, ze wzgl?du na swoj? wielko?? jak i zwyczaje idealnie nadaj? si? do trzymania w zbiornikach tej wielko?ci. Dodatkowym atutem takiego rozwi?zania jest du?e prawdopodobie?stwo odchowania w takich warunkach (praktycznie eliminuj?cych zagro?enie ze strony innych ryb) licznego potomstwa jak i obserwacja fascynuj?cej opieki nad dorastaj?cymi pokoleniami.

Drugi, ktry nazwa?bym "biotopowo-centrycznym" g?osi, ze w?a?ciwa piel?gnacja tych rybek powinna odbywa? si? w du?ych zbiornikach (powy?ej 120-150 cm d?ugo?ci), w ktrych mo?na trzyma? wi?ksz? grup? jednego gatunku lub kilka mniejszych grupek ale r?nych gatunkw.

W tym wypadku priorytetem wydaje si? obserwacja zachowa? spo?ecznych interesuj?cych nas ryb. Ot? jak wiadomo piel?gniczki w naturze ?yj? w stosunkowo du?ym zag?szczeniu, tworz?c mniej lub bardziej zwarte kolonie. Oczywi?cie ich podstawow? "jednostka organizacyjn?" pozostaje para lub grupki po kilka samic i 1-2 samcw (cho? bywaj? te? przypadki odwrotne), ale wzajemne interakcje tych ma?ych grupek w ramach wi?kszej spo?eczno?ci mo?na obserwowa? dopiero w wi?kszych zbiornikach. Umiej?tnie zestawiaj?c gatunki i ilo?ci osobnikw je reprezentuj?cych mo?emy uzyska? warunki, a co za tym idzie rwnie? zachowania, zbli?one do naturalnych.

W takich zbiornikach trudno oczywi?cie mwi? o wychowaniu du?ej liczby potomstwa, ale ka?da m?oda rybka, ktra przetrwa b?dzie dodatkowym powodem do dumy.

"Krajobrazotwrcze" wyposa?enie akwarium

Wbrew pozorom ryby, ktre zaliczamy do kar?owatych piel?gniczek, zamieszkuj? bardzo r?ne biotopy. Nie b?d? ich tutaj opisywa?, poniewa? zajm? si? tym moi szanowni koledzy. Postaram si? skupi? na tych elementach wystroju, ktre s? wsplne dla wi?kszo?ci "wodnych krain", ktre zamieszkuj? piel?gniczki.

Zacznijmy od pod?o?a. Bior?c pod uwag?, ?e omawiane ryby pochodz? z r?nych zak?tkw gigantycznego dorzecza Amazonki, najlepszym materia?em na dno zbiornika b?dzie piasek. Jest to oczywi?cie prawda, ale (w niektrych wypadkach) przy wyborze pod?o?a trzeba wzi?? pod uwag? jeszcze jeden czynnik. Ot? w takich warunkach b?dzie bardzo trudno rosn?? wielu gatunkom ro?lin charakterystycznych dla ro?linnych biotopw. Musimy pj?? wi?c na kompromis i w celu zapewnienia cho? minimalnie lepszych warunkw do wegetacji dla ro?lin zastosowa? ?wir o mo?liwie ma?ej granulacji (1-2mm). Takie pod?o?e powinno by? znacznie bardziej ni? piasek odporne na powstawanie stref zastoiskowych, a jednocze?nie ma?a granulacja umo?liwi przeprowadzanie wi?kszo?ci "robt budowlanych" przez nasze ryby. U?atwi te? niektrym gatunkom (np. A. gossei) skorzystanie z osobliwego typu ukrycia.

W wypadku odtwarzania niektrych biotopw "sta?a" warstwa jak? stanowi piasek czy ?wir ma drugorz?dne znaczenie. Znacznie wa?niejsze jest to co znajduje si? na lub raczej nad piaskiem. Nie chodzi tu wcale o ro?liny. Ot? w wielu biotopach w ktrych ?yj? piel?gniczki zasadnicz? rol? odgrywaj? warstwy opad?ych na dno zbiornika li?ci. S? one ?rd?em niezliczonej ilo?ci kryjwek (st?d bierze si? znaczne czasem zag?szczenie piel?gniczek w naturze) b?d?cych cz?sto jedyn? ochron? przed drapie?nikami ale rwnie? idealnym miejscem na opiek? nad potomstwem. Oczywi?cie w warunkach akwariowych, trudno by?oby (cho?by ze wzgl?dw estetycznych i potrzeby obserwacji naszych ryb) tworzy? warstwy li?ci o grubo?ci 50-60 cm (a nawet wi?cej) jak to bywa w naturze, ale powinni?my mie? na wzgl?dzie fakt, ?e stanowi? one jeden z najbardziej rozpowszechnionych elementw charakteryzuj?cych ?rodowisko naturalne piel?gniczek.

Skoro tak cz?sto w biotopach piel?gniczek spotykane s? opad?e li?ci, to rwnie cz?sto powinny pojawia? si? te? inne "cz??ci sk?adowe" drzew. I tak te? jest. Drugim nieodzownym elementem piel?gniczkowego krajobrazu s?, ?e tak powiem "cz??ci drzew". Napisa?em tak eufemistycznie, bo wbrew powszechnemu mniemaniu ( i praktyce akwarystycznej) nie tylko korzenie i z?amane konary dodaj? "kolorytu" opisywanym okolicom. Pami?tajmy, ?e co prawda piel?gniczki nie zamieszkuj? wartkich strumieni a raczej leniwie p?yn?ce drobne cieki, ale nawet takie "ciche wody rw? brzegi". Innymi s?owy cz?sto ods?aniaj? pot??ne systemy korzeniowe drzew, co jest wspania?? okazj? (nie tylko dla piel?gniczek) do skolonizowani nowej okolicy. Poza tym zlewisko Amazonki charakteryzuje si? du?ymi wahaniami poziomu wody, ktre powoduj? ?e piel?gniczki mog? czasowo zamieszkiwa? obszary, ktre normalnie wydaj? si? by? poza zasi?giem ich migracji.

Jako ciekawostk? mo?na wspomnie?, ?e nawet w?rd piel?gniczek uznawanych powszechnie za mieszka?cw biotopw ro?linnych lub bagiennych trafiaj? si? i takie, ktre zamieszkuj? rwnie? typowo kamieniste biotopy. Mam tu na my?li przede wszystkim Apistogramma uaupesi, ktra jest czasem uznawana za jedn? z najbardziej interesuj?cych piel?gniczek. Jej wyj?tkowo?? nie polega tylko na tym , ?e zamieszkuje tak odmienny biotop ale rwnie? dlatego, ?e wykazuje cechy spotykane np. u naskalnikw (np. bardzo podobnie chroni brzuch, kieruj?c go zawsze w stron? ska?ek).

Wszystko to powoduje, ?e tworzenie akwarium biotopowego stanowi du?e pole do popisu dla inwencji (popartej jak najwi?ksz? ilo?ci? rzetelnych informacji) ka?dego akwarysty.

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości