Pora sucha i deszczowa - okresy w akwarium

Orygina? artyku?u znajduje si? na stronie aquarticles.com

Wst?p

Wiele ryb z obszarw tropikalnych rozmna?a si? w okre?lonych porach roku z powodu zmian w ich ?rodowisku naturalnym. Najcz??ciej rozmna?aj? si? wraz z nadej?ciem pory deszczowej, poniewa? zwi?ksza si? wtedy dost?pno?? pokarmu i ?atwiej o bezpieczne schronienie dla narybku. By? mo?e jedynym sposobem na uzyskanie potomstwa od gatunkw, ktre inaczej s? bardzo trudne do rozmno?enia, jest prba odtworzenia tylu zmian nast?puj?cych podczas pocz?tku pory deszczowej, ile to mo?liwe. Wiele gatunkw jest tak ?atwo rozmno?y?, ?e nie potrzeba stosowa? k?opotliwych metod opisanych poni?ej, lecz pewne gatunki i grupy gatunkw mog? tego wymaga?. Zaczynaj od oglnych zasad rozmna?ania pewnych gatunkw lub grup gatunkw. Je?eli ci si? nie powiedzie sprbuj z poni?szymi sugestiami.

Dalsza cz??? jest zestawieniem sposobw na rozmno?enie ryb pochodz?cych z obszarw cechuj?cych si? wyst?powaniem pr suchej i deszczowej np. obszary Amazonki i Rio Negro w Ameryce Po?udniowej. Dane i pomys?y zosta?y zebrane z wielu r?norodnych ?rde?, zarwno z ksi??ek, przyjaci? jak i internetu, i bazuj? na moich w?asnych do?wiadczeniach w hodowli sumw i k?saczowcw z Ameryki Po?udniowej.

Przej?cie ca?ego cyklu symulacji pory suchej i deszczowej trwa oko?o 4 tygodni. U?ywaj?c prostszej metody akwarystom uda?o si? rozmno?y? Panaque nigrolineatus, Sturisoma sp., i Siamese algae eater (Crossohelius siamensis), ktre uwa?ane s? za ryby bardzo trudne do rozmno?enia

Zjawiska wywo?uj?ce tar?o w naturze

Oto lista r?norodnych zmian, ktre zachodz? podczas pocz?tku pory deszczowej i ktre mog? wywo?a? tar?o u niektrych gatunkw. Nie s? one wymienione w ?adnym szczeglnym porz?dku i ich wp?yw na stymulacj? tar?a konkretnych gatunkw nie jest znany.

 1. Niskie ci?nienie atmosferyczne.

  Po d?ugim okresie wysokiego ci?nienia atmosferycznego, na ko?cu pory suchej spada ono gwa?townie wraz z pierwszym deszczem.

 2. 2. Wzrost dost?pno?ci po?ywienia.

  Po okresie g?odu pod koniec pory suchej dost?pno?? po?ywienia bardzo wzrasta. Niektre gatunki pod koniec pory suchej wygl?daj? jak szkielety i by? mo?e nic nie jad?y od ponad miesi?ca. Niektre gatunki jedz? nawet detrytus by zdoby? troch? po?ywienia.

 3. Zmiana rodzajw po?ywienia.

  Podczas pory suchej w sk?ad sk?pych ilo?ci po?ywienia mog? wchodzi? zwierz?ta zamieszkuj?ce dno (czerwone larwy komara) i rozk?adaj?ce si? cz??ci ro?lin. Kiedy zaczyna si? pora deszczowa do menu do??czaj? owady, ktre spad?y na powierzchni? wody, larwy komarw (szczeglnie bia?e i by? mo?e czarne) i inne wodne ?yj?tka, py?ki z kwiatw, nasiona, owoce, nowe li?cie oraz ikra i narybek innych gatunkw, ktre zacz??y si? rozmna?a? wcze?niej.

 4. Zwi?kszony przep?yw wody.

  Deszcz powoduje zwi?kszony przep?yw wody. Ryby staj? si? bardziej aktywne. Niektre gatunki migruj? w gr? rzeki by dosta? si? do spokojniejszych i bardziej odpowiednich do rozmna?ania miejsc.

 5. Lepsze natlenienie wody.

  Deszcz, ktry pada na powierzchni? wody zwi?ksza poziom natlenienia wody. Zwi?kszony przep?yw wody tak?e powoduje zwi?kszenie poziomu tlenu. W wielu przypadkach wysoki poziom natlenienia jest warunkiem przetrwania dla ikry i narybku podczas ich pierwszych dni.

 6. Rozcie?czenie rozpuszczonych w wodzie substancji.

  Im d?u?ej trwa pora sucha tym wi?cej soli, substancji humusowych i materii organicznej b?dzie si? koncentrowa? w pozosta?ej ilo?ci wody. Kiedy zaczyna pada? koncentracja wy?ej wspomnianych substancji w wodzie zmniejsza si? z powodu rozcie?czenia. Rzeka, strumie? itp. jest rozcie?czana przez wod? opadow?, ktra jest bardzo mi?kka, dzi?ki czemu obni?a twardo??, a cz?sto tak?e zwi?ksza kwa?no?? wody w akwenie.

 7. Zmiana temperatury wody.

  Temperatura wody obni?a si? najcz??ciej z powodu zachmurzenia i dodatku zimnej wody deszczowej. R?nica temperatur zale?y od miejsca pochodzenia danych ryb. Na wy?szych terenach jest najcz??ciej wi?ksza ni? w dole na nizinach (odpowiednio 10C w porwnaniu do kilku stopni).

 8. Zmiana g??boko?ci wody.

  Obfite opady deszczu powoduj? podniesienie poziomu wody. Ci?nienie wody na dnie zwi?ksza si? i ryby maj? wi?ksz? przestrze? do p?ywania w pionie. Zwi?ksza si? odleg?o?? do powierzchni wody dla gatunkw, ktre podp?ywaj? do powierzchni by zaczerpn?? powietrza.

 9. Dost?pne staj? si? miejsca do rozmna?ania.

  Na ko?cu pory suchej woda jest cz?sto tylko po?rodku koryta rzeki lub strumienia i jest tam bardzo ma?o ro?lin i kryjwek. Wraz ze zwi?kszeniem si? g??boko?ci wody ryby mog? znale?? nowo zalane miejsca z ro?linami, korzeniami, pniami drzew i zacienieniem by mc ukry? ikr? i da? narybkowi wi?ksz? szans? na ukrycie si?.

 10. Zmiany o?wietlenia.

  Intensywno?? o?wietlenia i czas jego trwania zmniejsza si? z powodu zachmurzenia w zwi?zku z opadami. Niektre pory dnia mog? by? bardzo ciemne podczas najintensywniejszego deszczu. Ze wzgl?du na wi?ksz? ilo?? chmur na niebie potrzeba wi?cej czasu zanim si? rozwidni rano i szybciej zapada zmrok.

  Nawet k?t, pod ktrym ?wiat?o przenika powierzchni? zmienia si? w r?nych porach roku. Im dalej od rwnika tym wahania s? wi?ksze. Zwr?my uwag?, ?e niektre gatunki potrzebuj? prawie kompletnej ciemno?ci do rozmna?ania (?yj? one pod g?st? ro?linno?ci?, mi?dzy korzeniami drzew i w czarnej wodzie).

 11. Zwi?kszona ilo?? planktonu ro?linnego.

  Kiedy nast?puje pora deszczowa zwi?ksza si? jego ilo?? w niektrych wodach. To tak?e jest sygna?em do rozmna?ania dla doros?ych ryb, poniewa? jest pokarm dla mniejszego narybku.

 12. Odpowiednia pora roku.

  Niektre gatunki maj? bardzo silny "zegar biologiczny", ktry jest powi?zany z nast?powaniem pr suchej i deszczowej w ich naturalnym ?rodowisku wyst?powania.

 13. Rozmna?aj? si? inne ryby.

  Hormony znajduj?ce si? w wodzie pochodz?ce od innych ryb, ktre rozmna?aj? si? mog? mie? wp?yw na ch?? wycierania si? innych gatunkw.

 14. D?wi?k.

  Nawet deszcz rozbryzguj?cy si? na powierzchni mo?e by? sygna?em do rozrodu. By? mo?e tak?e odg?os grzmotu.

Jak imitowa? to wszystko w akwarium?

Poni?ej znajduj? si? sugestie jak imitowa? r?ne bod?ce wymienione powy?ej. Ktre z nich wybra? - zale?y od tego, jakie gatunki b?d? rozmna?ane. Niektre mog? wymaga? tylko kilku, np. dobrego ?ywienia i podmiany wody o ni?szej temperaturze, podczas gdy inne potrzebuj? wi?kszo?ci pozycji z listy. Poni?sza lista nast?puje w tym samym porz?dku jak powy?sza.

 1. Niskie ci?nienie atmosferyczne.

  Wiele osb pisa?o na temat odbywania tar?a przez ryby podczas niskiego ci?nienia atmosferycznego. Jednak?e te same gatunki w wielu przypadkach rozmna?aj? si? podczas wysokiego ci?nienia atmosferycznego, je?eli jednak zapewnione s? odpowiednie warunki. Niskie ci?nienie jest oczywi?cie niemo?liwe do zasymulowania w zbiorniku, pozostaje wi?c ?ledzenie prognozy pogody i rozpocz?cie symulacji pory deszczowej podczas przej?cia niskiego ci?nienia. Dobrze by by?o mie? pod r?k? barometr by sprawdzi? tendencj? ci?nienia atmosferycznego.

 2. 2. Wzrost dost?pno?ci po?ywienia.

  Je?eli ryby s? w dobrej kondycji, kiedy s? przygotowywane do rozmna?ania, to mog? znie?? post przez kilka tygodni. Kiedy p?niej ponownie rozpoczniemy karmienie to instynkt wywo?a ch?? rozmna?ania.

 3. Zmiana rodzajw po?ywienia.

  Zmiana sk?adu po?ywienia mo?e wywo?a? tar?o. W niektrych wodach Ameryki Po?udniowej na pocz?tku pory deszczowej wzrasta ilo?? larw komara (szczeglnie bia?ych). Je?li nie karmisz larwami komara przed przygotowaniem do rozmna?ania, a nast?pnie zaczniesz nimi karmi? podczas symulowania pocz?tku pory deszczowej - to w ten sposb mo?na zasymulowa? zmian? rodzajw po?ywienia.

 4. Zwi?kszony przep?yw wody.

  ?atwe do rozwi?zania przy pomocy r?nych rodzajw pomp i filtrw. Niektre gatunki sk?adaj? swoj? ikr? blisko najwi?kszego przep?ywu wody w zbiorniku - naprzeciw wylotu filtra.

 5. 5. Lepsze natlenienie.

  U?yj filtra nap?dzanego pompk? powietrza i kamieni napowietrzaj?cych. Mo?na te? tak ustawi? wylot filtra nap?dzanego turbink?, aby wyp?ywaj?ca woda mocno "burzy?a" powierzchni? zwi?kszaj?c natlenienie. Mo?na rwnie? zastosowa? dyfuzor powietrza.

 6. Rozcie?czenie rozpuszczonych w wodzie substancji.

  Doprowadzamy do wy?szego poziomu substancji humusowych (np. torfu i szyszek olchy) i soli (nawz, CaCO3, MgSO4) podczas symulowanej pory suchej. P?niej, podczas pocz?tku pory deszczowej, rozcie?czamy je przy pomocy mi?kkiej wody (najlepiej wod? z filtra RO).

 7. Zmiana temperatury wody.

  Zastosuj grza?ki do utrzymania wy?szej temperatury podczas pory suchej. Nale?y zwrci? uwag?, ?e niektre gatunki nie znios? zbyt wysokich albo zbyt niskich temperatur i ?e niektre gatunki preferuj? wysokie temperatury do rozmna?ania. Gatunki te by? mo?e szukaj? w celu odbycia tar?a zalanych trawiastych obszarw, gdzie s?o?ce podgrzewa p?ytkie wody.

  Aby obni?a? temperatur? nale?y tylko zmniejsza? nastaw? temperaturow? grza?ek, a? b?d? mog?y zosta? wy??czone. Aby dalej obni?y? temperatur? mo?na przewietrzy? pokj albo w?o?y? bry?? lodu do zbiornika.

 8. Zmiana g??boko?ci wody.

  Podczas pory suchej obni?amy poziom wody do 25% normalnego poziomu. Zwi?kszamy go do normalnego poziomu w ci?gu kilka dni podczas pocz?tku pory deszczowej.

 9. Dost?pne staj? si? miejsca do rozmna?ania.

  Zmieniamy ro?liny i dekoracje. Je?li nie u?ywamy ?wiru to posad?my ro?liny w doniczkach i poprzestawiajmy groty i korzenie, by stworzy? nowe, odpowiedniejsze do rozmna?ania ?rodowisko.

 10. Zmiany o?wietlenia.

  - Intensywno?? o?wietlenia: Je?eli u?ywamy kilku ?arwek do o?wietlania zbiornika to ?atwo mo?emy wy??czy? wszystkie prcz jednej (albo mo?emy u?ywa? tylko ?wiat?a dziennego). Innym sposobem mog?oby by? po?o?enie papieru mi?dzy pokryw? a szyb? przykrywaj?c?.

  - Czas o?wietlenia: Na rwniku czas o?wietlenia jest oko?o 12-14 godzin przez ca?y rok. Im dalej od rwnika tym wi?ksza s? r?nice w czasie o?wietlenia w poszczeglnych porach roku. Skr? czas o?wietlenia o 1-2 godziny rano i wieczorem. U?yj zegara!

  - K?t o?wietlenia: Trudny do symulacji w akwarium.

 11. Zwi?kszona ilo?? planktonu ro?linnego.

  Symulacja tego w zbiorniku nie jest ?atwa, ale mo?na sprbowa? z pierwotniakami. Nawet, je?li nie pobudzi ryb do tar?a to mo?e by? dobrym pierwszym po?ywieniem dla bardzo ma?ego narybku niektrych gatunkw.

 12. Odpowiednia pora roku.

  Ryby z naturalnych od?oww mog? wymaga? do rozmna?ania tego by pora deszczowa w zbiorniku pokrywa?a si? z por? deszczow? z miejsc sk?d pochodz?. Sprawd? dok?adnie, sk?d dany gatunek pochodzi i kiedy nast?puje tam pora deszczowa. Ryby wyhodowane w niewoli najcz??ciej zatracaj? wyczucie pr roku i cz?sto mog? podchodzi? do tar?a niezale?nie od nich. To samo mog?oby si? sprawdzi? dla m?odych ryb z naturalnych od?oww. Je?li nie do?wiadczy?y one pory deszczowej to mog?oby by? ?atwiej rozmna?a? je o innej porze roku ni? ta, w ktrej rozmna?aj? si? w naturze.

 13. Rozmna?aj? si? inne ryby.

  Pozwlmy by ?atwo rozmna?aj?ce si? gatunki wyciera?y si? w tym samym zbiorniku, w ktrym s? te trudno rozmna?aj?ce si?. To dzia?a jako naturalne oddzia?ywanie hormonu. Alternatyw? mog?oby by? dodanie wody z oddzielnego zbiornika gdzie ?atwo rozmna?aj?ce si? gatunki z?o?y?y ikr? do zbiornika z trudniejszym gatunkiem.

 14. D?wi?k.

  Dodawaj wod? przez p?yt? z plexi z du?? ilo?ci? bardzo ma?ych otworw. Krople, ktre przez ni? b?d? spada?y symuluj? deszcz uderzaj?cy o powierzchni? wody.

Inne pomys?y, ktre by?y u?ywane przez hodowcw to:

 • Filtrowanie przez wapie? podczas udawanego deszczowego sezonu. To powoduje zwi?kszenie twardo?ci wody, ale by? mo?e to zmiana w chemii wody prowokuje niektre gatunki do rozrodu.
 • Przeniesienie dobrze od?ywionych ryby ze zbiornika bez optymalnych warunkw (brak pod?o?a odpowiedniego do rozmna?ania, "z?e" parametry wody, du?o "przeszkadzaj?cych" ryb, itp.) do zbiornika z w?a?ciwymi warunkami do rozmna?ania. Samo przeniesienie wraz ze wszystkimi wyst?puj?cymi zmianami mo?e spowodowa? ch?? rozmna?ania (dobry sposb, by rozmno?y? wiele gatunkw k?saczowatych).

Sugestie dotycz?ce schematu rozmna?ania:

Przygotowania i wskazwki.

Wybierz zbiornik o w?a?ciwym rozmiarze dla danego gatunku. Zbiornik powinien mie? obj?to?? wystarczaj?c?, przy nape?nieniu tylko w 25% akwarium wod?. Najwa?niejszym zagadnieniem jest by poziom natlenienia by? utrzymany na wystarczaj?cym poziomie bez filtra i kamieni napowietrzaj?cych. Zaaran?uj kryjwki i kilka ro?lin. Zbiornik powinien symulowa? koniec pory suchej.

 • Pod?o?e.

  Mo?na debatowa? nad zastosowaniem pod?o?a czy te? nie. Najbardziej popularnym jest u?ycie r?nego rodzaj ?wiru, ale torf lub w?knina filtracyjna mog? rwnie? zosta? u?yte. U?ycie pod?o?a zwi?ksza powierzchni? zasiedlan? przez dobre bakterie.

  Zalety u?ycia pod?o?a:

  • Niektre gatunki wol? dno ciemne, inne jasne. Niektre jasne odmiany kiryskw wol? jasne dno.
  • Wiele gatunkw "lubi" przekopywa? dno w poszukiwaniu po?ywienia.
  • Mniejsze ryzyko ataku grzybw (ple?ni) na zamieszkuj?cy dno narybek (np. Corydoras).
  • Ikra, ktra opad?a na dno jest trudniejsza do znalezienia i zjedzenia przez rodzicw.
  • Brak odbicia z dna.

  Wady u?ycia pod?o?a:

  • Trudno zobaczy? czy ca?e po?ywienie zosta?o zjedzone.
  • Trudno wyczy?ci? bez zassania piasku, czy torfu.
 • Je?eli nie wiesz jak rozmna?aj? si? dane ryby b?dziesz musia? zaaran?owa? zbiornik z odrobin? wszystkiego. R?norodnej ro?linno?ci z ro?linami o du?ych li?ciach (Microsorum pteropus, Echinodorus, Anubias i Hydrocotyle), drobnych li?ciach (Myriophyllum, Cabomba i Egeria), w?skich li?ciach (Vallisneria) i inne (mech jawajski, Jezierze). Du?e ro?liny mog? zosta? posadzone w doniczkach dla ?atwego usuni?cia. U?yj korzeni, plastikowych rurek o r?nych ?rednicach itp. Zamiast ?ywych ro?liny mog? zosta? u?yte plastikowe. ?atwo je zdezynfekowa? i wyczy?ci? ze ?limakw itp.
 • Zbiornik powinien zosta? nape?niony wod? z akwarium, gdzie ryby by?y poprzednio i mie? t? sam? temperatur?. Najlepiej nied?ugo po podmianie wody (niski poziom azotynw i azotanw).
 • Powinien zosta? u?yty filtr z regulacj? strumienia.
 • Pokrywa o?wietleniowa powinna mie? mo?liwo?? zwi?kszenia poziomu o?wietlenia.
 • Grza?ki nale?y zamontowa? wzd?u? dna, ale z mo?liwo?ci? ?atwej regulacji. Upewnij si? by by?y to grza?ki dobrej jako?ci, ktre mog? pracowa? w pe?ni zanurzone.
 • Zakryj boki i gr? przy pomocy papieru, by unikn?? straszenia ryb, kiedy poruszasz si? po pokoju.
 • Nie karm bia?ymi lub czarnymi larwami komara przed prb? rozmno?enia.
 • Upewnij si?, ?e posiadasz torf (preferowany czarny torf), szyszki olchy, li?cie, ekstrakt torfu lub cokolwiek, czego chcesz u?y?. Upewnij si?, ?e twardo?? w?glanowa ma oko?o 2-3 dkH (TwW), aby unikn?? zbyt niskiego poziomu pH, kiedy dodasz torf itp.
 • Wybierz zdrowe i dojrza?e ryby w odpowiednich proporcjach samcw do samic zale?nych od gatunku i wpu?? je do zbiornika hodowlanego. Powinny one by? dobrze od?ywione by bez uszczerbku dla zdrowia prze?y? okres dwch tygodni pory suchej.

Schemat symulacji

Koniec pory deszczowej:

Nadal dost?pne jest po?ywienie i poziom wody nie zacz?? si? obni?a?.

Dzie? 1. Podajemy oko?o 1/10 normalnej dawki po?ywienia. ?wiat?o powinno teraz mie? poziom mi?dzy pe?n? moc? a "zachmurzeniem", oko?o 14 godzin. Filtr pracuj?cy z maksymaln? moc?.

Dzie? 2. Obni?amy poziom wody o oko?o 10%, podaj oko?o 1/10 normalnej dawki po?ywienia. Dodajemy troch? w?glanu wapnia i siarczanu magnezu by podnie?? twardo?? ogln? i w?glanow? o 1 stopie?. (Alternatyw? jest odlanie 20% wody i uzupe?nienie po?ow? tej ilo?ci tward? wod? z kranu, je?li taka jest dost?pna.) Dodaj dawk? nawozu ro?linnego wed?ug instrukcji dla twojego produktu (zwi?ksza ilo?? soli rozpuszczonych w wodzie).

Dzie? 3. Obni?amy poziom wody o oko?o 10%, nie karmimy. Zwi?kszamy temperatur? o oko?o jeden stopie?.

Dzie? 4. Obni?amy poziom wody o oko?o 10%. Zwi?kszamy twardo?? ogln? i w?glanow? o 1 stopie?. Podajemy oko?o 1/10 normalnej dawki po?ywienia. Wk?adamy do wody torf, szyszki olchy, li?cie, itp. Taniny itp. b?d? z nich wyp?ukiwane w trakcie nast?pnych dni.

Pocz?tek pory suchej:

Zmniejsza si? a nast?pnie ustaje ilo?? dostarczanego po?ywienia. Poziom wody oraz jej pr?d spada. Wzrasta temperatura pozosta?ej ilo?ci wody.

Dzie? 5. Obni?amy poziom wody o oko?o 10%, nie karmimy. Zwi?kszamy temperatur? o oko?o jeden stopie?. Zmniejszamy przep?yw wody poprzez regulacj? filtra. Sprawdzamy pH.

Dzie? 6. Obni?amy poziom wody o oko?o 10%, podajemy oko?o 1/10 normalnej dawki po?ywienia.

Dzie? 7. Obni?amy poziom wody o oko?o 10%. Zwi?kszamy twardo?? ogln? i w?glanow? o 1 stopie?. Przestajemy karmi? a? do dnia 21. Zwi?kszamy temperatur? o oko?o jeden stopie?.

Dzie? 8. Obni?amy poziom wody o oko?o 10%.

Dzie? 9. Obni?amy poziom wody o oko?o 10%. Zwi?kszamy twardo?? ogln? i w?glanow? o 1 stopie?. Wy??czamy napowietrzanie za pomoc? kamieni napowietrzaj?cych. Wyjmujemy filtr i czy?cimy go. Filtr powinien pracowa? w innym zbiorniku by, gdy b?dzie za tydzie? potrzebny, zachowa? bakterie nitryfikacyjne.

Dzie? 10. Obni?amy poziom wody o oko?o 10%. Poziom wody powinien by? zmniejszony do 25% pojemno?ci zbiornika. Temperatura powinna mie? oko?o 28 stopni C. Wk?adamy torf, szyszki olchy, li?cie, itp. do wody. Dodajemy nawz ro?linny. Zwi?kszamy o?wietlenie do maksimum. Wyjmujemy wszystkie p?ywaj?ce ro?liny. Nastawiamy hodowl? pierwotniakw. Sprawdzamy pH.

Dzie? 11-19. Zostawiamy ryby w spokoju.

Pocz?tek pory deszczowej:

Na niebie mo?na zobaczy? pierwsze chmury, lecz nie spad? jeszcze deszcz.

Dzie? 20. Czy?cimy filtr, ktry pracowa? w innym zbiorniku. Zmniejszamy o?wietlenie, zarwno intensywno?? jak i czas trwania (do oko?o 10 godzin). Wyjmujemy torf, li?cie etc. Sprawdzamy pH.

Pierwszy deszcz:

Dzie? 21. Wk?adamy z powrotem ro?liny p?ywaj?ce. Dodajemy wi?cej ro?lin, ktrych ryby lubi? u?ywa? do rozmna?ania. Dodajemy oko?o 20% obj?to?ci zbiornika czystej, tak mi?kkiej jak tylko mo?liwe wody (najlepiej woda z filtra RO). Temperatura wody powinna by? o oko?o 3 stopni ni?sza ni? w zbiorniku. Wk?adamy filtr i uruchamiamy go na po?ow? wydajno?ci, je?li to mo?liwe. Mo?na sprbowa? wy??cza? ?wiat?o na kilka godzin w ?rodku dnia, by zasymulowa? grub? warstw? chmur. Obni?amy temperatur? o 2 stopnie. Karmimy dwa razy niewielk? porcj? larw komara i ?wie?o wyklutymi larwami artemii. Dodajemy pierwotniakw tak by woda lekko zm?tnia?a.

Dzie? 22. Dodajemy rwnowarto?? 20% obj?to?ci zbiornika. Woda powinna mie? temperatur? o oko?o 5 stopni ni?sz? ni? w zbiorniku. Ustawiamy filtr na maksymaln? wydajno?? i tak by powodowa? "plusk" na powierzchni. Obni?amy temperatur? o 2 stopnie. Karmimy du?o i cz?sto. Dodajemy pierwotniakw tak by woda lekko zm?tnia?a. Dodajemy witaminy i nawz ro?linny wed?ug instrukcji dla twojego produktu.

Dzie? 23. Dodajemy rwnowarto?? 20% obj?to?ci zbiornika. Woda powinna mie? temperatur? o oko?o 5 stopni ni?sz? ni? w zbiorniku. Dodajemy lekkie napowietrzanie. Obni?amy temperatur? o 2 stopnie. Karmimy du?o. Dodajemy pierwotniakw tak by woda lekko zm?tnia?a.

Dzie? 24. Wy??czamy grza?ki, je?li ryby mog? znie?? tak niskie temperatury. Napowietrzanie na po?ow? mocy. Nape?niamy zbiornik. Woda powinna mie? temperatur? o oko?o 5 stopni ni?sz? ni? w zbiorniku. Je?li to mo?liwe, to otwieramy okno podczas nocy, by jeszcze obni?y? temperatur?. Karmimy obficie. Dodajemy pierwotniakw tak by woda lekko zm?tnia?a.

Szczyt pory deszczowej:

Dzie? 25. Napowietrzanie z maksymaln? moc?. Podmieniamy 50% obj?to?ci wody. Karmimy obficie.

Dzie? 26-?. Kontynuujemy jak w 25 dniu, a? si? rozmno??!

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości