Apistogramma cf. taeniata

Nazwa ?aci?ska


Opisa? Opisana w 1862 przez Gunthera jako Mesops taeniatus.
Synonimy
Kod
Grupa
Rozmiar
Parametry wody pH 5-7, TWO 2-12 t. niemieckich, temperatura 21-28 st. C
Rozmieszczenie geograficzne Systemy rzek Rio Cupari, Rio Tapajs, Brazylia.
Pochodzenie holotypu
Dymorfizm p?ciowy Jak u wi?kszo?ci Piel?gniczek samce (6-7 cm) tego gatunku rosn? wi?ksze od samic (4 cm), posiadaj? rwnie? wyra?nie wyd?u?one, szpiczaste zako?czenia p?etw grzbietowej, odbytowej i wyd?u?one pierwsze promienie p?etw brzusznych. Ryby te s? niepozornie ubarwione, ?uski samcw mieni? si? na niebiesko, a wzd?u? linii bocznej, lekko poni?ej ci?gnie si? 4-6 nieregularnych, poprzecznych plam (w rejonie plam, ?uski intensywnie czarno wybarwione od nasady do po?owy d?ugo?ci). Samce nabieraj? tego ubarwienia podczas walk, imponowania samicom i odstraszania wszelkiej ma?ci rywali, jak rwnie? podczas karmienia i w czasie opieki nad potomstwem. Gdy s? wystraszone lub zdominowane przez inne ryby wyra?nie widoczna jest pod?u?na ciemna linia wzd?u? linii bocznej, a poprzeczne nieregularne pasy ci?gn? si? przez ca?? wysoko?? cia?a ryby na kszta?t < . Razem z linia boczn? wygl?da to jak li?? paproci. Wystraszone samice maja podobne ubarwienie z ta r?nic?, ?e ich cia?o jest brudno pomara?czowo??te i p?etwy maj? zawsze lekko czerwonawy odcie?. W czasie opieki nad ikra i potomstwem samice nabieraj? intensywnego ??tego ubarwienia, a wzd?u? linii bocznej pojawia si? zazwyczaj 5 nieregularnych plam (nie licz?c stale widocznej rwnie? u samca plamy w kszta?cie wype?nionej litery B u nasady p?etwy ogonowej), z czego ?rodkowa zawsze pod?u?na.
Hodowla i rozmna?anie
Typowe dla wi?kszo?ci Apistogramma:
Raczej monogamiczne, aczkolwiek samiec mo?e wyciera? kilka samic w obr?bie swojego terytorium.
Rytua?u tar?a nie ma co d?ugo opisywa?: samica gdy jest gotowa na odbycie tar?a wabi samca do wcze?niej upatrzonej (cz?sto przemeblowanej wed?ug jej gustu) i oczyszczonej kryjwki/groty l?gowej. Sk?ada ikr? (bardzo p?odne, nierzadko ponad 100 szt. ikry), samiec zap?adnia ikr? i to wszystko.
Samica opiekuje si? narybkiem do kolejnego tar?a w czym cz?sto pomaga jej samiec.
Typowe dla wi?kszo?ci Apistogramma: Raczej monogamiczne, aczkolwiek samiec mo?e wyciera? kilka samic w obr?bie swojego terytorium.Rytua?u tar?a nie ma co d?ugo opisywa?: samica gdy jest gotowa na odbycie tar?a wabi samca do wcze?niej upatrzonej (cz?sto przemeblowanej wed?ug jej gustu) i oczyszczonej kryjwki/groty l?gowej. Sk?ada ikr? (bardzo p?odne, nierzadko ponad 100 szt. ikry), samiec zap?adnia ikr? i to wszystko.Samica opiekuje si? narybkiem do kolejnego tar?a w czym cz?sto pomaga jej samiec.
Specyficzne cechy gatunku Zalecana wielko?? akwarium dla tego gatunku to d?ugo?? od 80 cm (standardowe 96l), ja za? trzymam uk?ad 1m+2f w akwarium 48l (40x40x30 cm). Dobrze czuja si? w akwarium ?rednio zagraconym (kilka korzeni i ?upin kokosa + ro?liny) z pod?o?em piaszczystym. Jak ka?da Apistogramma lubi? kopa? w pod?o?u, ale nie niszcz? i nie wykopuj? ro?lin.
Inne

Galeria
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości