?ywienie piel?gniczek

O autorze

Neil Lilliedoll prowadzi stron? internetow? www.apistogramma.com oraz forum internetowe www.apistogramma.com/forum. Forum to s?u?y pomoc? akwarystom ze wszystkich krajw, ktrzy hoduj? piel?gniczki i jest najprawdopodobniej najwi?kszym ze wszystkich (po?wi?conych tym gatunkom) na ?wiecie. Neil rozmno?y? oko?o 100 gatunkw i form gatunkowych piel?gniczek. Obecnie zajmuje si? oko?o 35 gatunkami po?udniowoameryka?skich i zachodnioafryka?skich piel?gniczek. Orygina? artyku?u znajduje si? pod adresem: www.apistogramma.com/dwarfcichlidnutrition.htm.

Zanim zaczniesz czyta? ten artyku? powiniene? najpierw zada? sobie par? pyta?. W jakim celu trzymasz ryby? Czy chcesz by twj ro?linny zbiornik zamieszkiwa?y zdrowe, ma?e stworzonka przy minimalnym wysi?ku z twojej strony? Czy chcesz, aby twoje s?odkowodne ryby pokazywa?y pe?ni? swoich barw? Czy mo?e twoim g?wnym celem jest ich hodowla? Jak bardzo mo?esz si? po?wieci? karmieniu swoich ryb? Wszystkie te pytania powiniene? uwzgl?dni? podczas czytania tego artyku?u i rozwa?y? r?norodne dost?pne warianty karmienia. Jak i czym karmisz swoje ryby mo?e mie? wp?yw na zachowanie, jakie b?d? one prezentowa?.

Tak jak wiele s?odkowodnych ryb tropikalnych, piel?gniczki mog? potrzebowa? w swojej diecie nawet do 70% bia?ka. Stwierdzono, ?e dieta piel?gniczek, jak wi?kszo?ci dziko ?yj?cych piel?gnic, sk?ada si? g?wnie z pokarmu ?ywego. Badania pokaza?y, ?e ?o??dek gatunkw Apistogramma cz?sto zawiera mieszank? sk?adaj?c? si? z narybku, ale rwnie? owadw, larw owadw i innych ma?ych stworze? a tak?e i detrytusu (g?wnie odpady zalegaj?ce dno). Sugeruje to, ?e gatunki Apistogramma w poszukiwaniu po?ywienia ?cigaj? ruszaj?ce si? ?ywe obiekty, a tak?e przeszukuj? w poszukiwaniu po?ywienia piasek i dolne warstwy pod?o?a. Potrzebuj? one tak?e wiele takich samych sk?adnikw pokarmowych, ktre potrzebne s? wy?szym kr?gowcom. Dlatego w?glowodany, nienasycone kwasy t?uszczowe, witaminy z grupy B, witamina C, magnez, wap?, fosfor, itp. s? wa?ne dla wszystkich procesw zachodz?cych w ich cia?ach. Piel?gniczki s? rybami wszystko?ernymi i chocia? ich potrzeby ?ywieniowe mog? by? zapewnione przez tylko pokarmy p?atkowe, to niczego nie lubi? tak bardzo jak poucztowa? znajduj?c niestrze?on? grup? narybku lub kilka nieregularnie p?ywaj?cych skorupiakw (dafnia lub artemia). Je?eli to im si? nie trafia to zazwyczaj ch?tnie akceptuj? mro?one zamienniki.

To, czym zdecydujesz si? karmi? swoje ryby w du?ej mierze b?dzie zale?ne od tego, co b?dzie dla ciebie dost?pne jako akwarysty. Jednak?e to, co b?dzie dla ciebie dost?pne jest rwnie? zwi?zane z twoim poziomem zaanga?owania w dostarczanie twoim rybom mo?liwie najlepszych podstaw ?ywieniowych i twoimi celami jako akwarysty. Znane s? sposoby na zbieranie, hodowl? kultur, preparowanie lub kupowanie prawie ka?dego pokarmu dla ryb. Karmienie twoich ryb mo?e by? tak proste jak znalezienie pokarmu p?atkowego, ktry twoje ryby b?d? jad?y i karmienie ich kilka razy dziennie. Lub te? mo?e by? tak z?o?one jak podawanie bogatego wyboru 10 r?norodnych pokarmw w tygodniu, w??czaj?c pokarmy jakie zebra?e? i oczy?ci?e?, wyhodowane z kultur i pokarmy, ktre spreparowa?e? i p?niej zamrozi?e? do dalszego u?ytku. Wi?kszo?? ludzi wybiera opcj? gdzie? po?rodku pomi?dzy tymi dwoma skrajno?ciami. Odk?d moj? filozofi? jest imitacja naturalnych warunkw dla piel?gniczek, kiedy tylko jest to mo?liwe usi?uj? dostarcza? du?? r?norodno?? pokarmw i pozwoli?, by ryby same zaj??y si? wyborem jedzenia.

S? 3 kategorie pokarmu dla piel?gniczek:

 1. ?ywy,
 2. Mro?ony
 3. Preparowany.

Podstawowym sk?adnikiem pokarmw z tych grup jest mi?so.

?YWE (?YJ?CE) POKARMY

?ywe pokarmy r?ni? si? co warto?ci od?ywczej, jak? oferuj? piel?gniczkom. Dlatego m?drze jest w??cza? kilka r?norodnych pokarmw ?ywych do diety. S? odpowiednie pokarmy ?ywe dla piel?gniczek od najmniejszego ?wie?o wyklutego narybku do r?nych typw doros?ych osobnikw. Kiedy mwimy o pokarmach ?ywych nie oznacza to tylko ?ywej zdobyczy. Mo?e si? to rwnie? odnosi? do pokarmw ?ywych, ktre zosta?y zamro?one do p?niejszego u?ycia.

 1. Artemia (solowiec) - obie formy zarwno doros?a jak i ?wie?o wykluta larwa (naupliusy). 3 rodzaje w zale?no?ci od rozmiaru jajeczek.
 2. Dafnia - Daphnia pulex jest najbardziej popularna. Osobniki doros?e rodz? ?ywe m?ode. ?atwa do hodowli. Dost?pna na rynku w postaci mro?onek.
 3. Cyklop - mo?e sta? si? szkodnikiem w akwarium. Dost?pny na rynku w postaci mro?onek.
 4. Larwy komara - kilka r?nych gatunkw ??cznie ze szklark? (wodzieniem). Dost?pne na rynku w postaci mro?onek.
 5. Drosofila - bezskrzyd?a forma muszki owocowej. ?atwa do hodowli. Dost?pna na rynku w postaci mro?onek.
 6. Rurecznik (tubifex) - wiele gatunkw. Pochodz? z zanieczyszczonych wd, wi?c musz? by? dobrze oczyszczone, ale ryby je uwielbiaj?. Mog? by? przyczyn? problemw w akwarium.
 7. D?d?ownice - mo?na je znale?? wsz?dzie. Mog? by? hodowane, kupowane lub zbierane w domowym ogrdku. Musz? zosta? przyci?te do rozmiarw odpowiednich dla piel?gniczek.
 8. Czerwone robaki - trudne do zbierania i hodowli. Doskona?e, wygodne i bezpieczne w postaci dost?pnych na rynku mro?onek.
 9. Bia?e robaki - okr?g?e robaki spokrewnione z tubifexem. ?atwe do hodowli. 2,5 cm d?ugo?ci.
 10. Robaki grindal- ?atwe do hodowli w torfie w temperaturze 21 - 24 C. ?wietne dla piel?gniczek. 1,5 cm d?ugo?ci.
 11. W?gorki octowe - hodowla w fermentuj?cym occie. D?u?sze, lecz cie?sze ni? naupliusy. 2 mm d?ugo?ci.
 12. Nicienie mikro - nicienie rodz?ce ?ywe m?ode. Szybka hodowla. ?wietne dla narybku. 2,5 mm d?ugo?ci.
 13. Pantofelek - organizmy jednokomrkowe. Pierwotniaki to oglna nazwa dla mikro stworze?.
 14. Wrotki - od?ywczy pokarm dla ?wie?ego narybku.
 15. Euglena - jednokomrkowy organizm znajduj?cy si? w "zielonej wodzie". U?ywany dla ?wie?o wyklutego narybku o bardzo ma?ych pyszczkach. Cz?sto u?ywana jako ?rd?o po?ywienia dla innych ma?ych stworze? takich jak dafnia, pantofelki i wrotki.

Niektrzy zapaleni akwary?ci przemierzaj? du?e odleg?o?ci, aby uzyska? kultury hodowlane ze spotka? klubowych lub z Internetu i potem hoduj? wi?kszo?? pokarmu, ktry jedz? ich ryby, we w?asnych domach. Chocia? mo?e by? to pracoch?onne i czasami nie?atwe, jest to bardzo dobra metoda na w?a?ciwe dostarczanie wi?kszo?ci s?adnikw od?ywczych piel?gniczkom. Z drugiej strony kupowanie lub zbierane ?ywych pokarmw mo?e wi?za? si? z pewnym ryzykiem. Liczne zanieczyszczenia, paso?yty lub inne niepo??dane stworzenia mog? towarzyszy? wielu ?ywym pokarmom. Dlatego warte jest dok?adanie wi?c stara?, aby wyhodowa? niektre z nich w swoim domu. Mog? ci powiedzie?, ?e przekona?em si? o tym po tym jak straci?em kilka tar? z powodu stu?bi, ktra jak si? domy?lam dosta?a si? do moich zbiornikw poprzez podawanie zbieranych ?ywych pokarmw. Mia?em tak?e problemy z paso?ytami spowodowane pokarmami ?ywymi. Nie oznacza to jednak, ?e uwa?am, ?e zbierane ?ywe pokarmy s? zbyt niebezpieczne, lecz to, ?e stworzenia te powinny by? starannie oczyszczone i usuni?te z nich niepo??dane substancje. Wi?kszo?? akwarystw, ktrzy trzymaj? pielegniczki s? raczej bardziej zaawansowanymi hobbystami i zwracaj? baczn? uwag? na to co dostaje si? do ich zbiornikw. Je?eli czas, przestrze? i dost?pno?? s? czynnikami ograniczaj?cymi hodowl? pokarmw ?ywych we w?asnym zakresie to mro?one i preparowane pokarmy s? rwnie? odpowiednim wyborem.

POKARMY MRO?ONE

Pokarmy mro?one mog? sk?ada? si? z po??czenia mi?sa (bia?ko) i wielu innych sk?adnikw od?ywczych potrzebnych rybom. Wi?kszo?? z poprzednio wymienionych pokarmw ?ywych jest dost?pna na rynku w postaci mro?onek, lub te? mog? by? samodzielnie zamro?one do d?u?szego przechowywania w domu. Korzy?ci? z ich stosowania jest to, ?e cz?sto s? wzbogacane witaminami. Jak ju? wcze?niej stwierdzono, ryby dla utrzymania dobrej kondycji potrzebuj? r?norodnego zestawu witamin i minera?w. Wi?kszo?? z nich jest zawarta w pokarmach ?ywych, ktrymi ?ywi? si? w naturze. W akwarium, je?eli ich potrzeby ?ywieniowe nie mog? by? zaspokojone poprzez pokarmy im podawane, nale?y podawa? im suplementy. T? rol? mog? spe?nia? witaminy dodawane do pokarmw mro?onych lub preparowanych.

Ja u?ywam kilku rodzajw mro?onek, w zale?no?ci od ich dost?pno?ci, ale nigdy nie przygotowywa?em w?asnego pokarmu dla ryb. U?ywam wielu rodzajw mro?onek takich jak dafnia, czerwone robaki, wodzie? i artemi? wzbogacon? o spirulin?. Dwie z moich ulubionych mro?onek (kiedy tylko mog? je dosta?) to jaja krewetek i lasonogi (mysis). Jaja krewetek s? zawsze trudno osi?galne, ale ryby uwielbiaj? je. S? na tyle ma?e, aby do?? ma?y narybek je jad? i dostarczaj? rozpuszczalne w t?uszczach pigmenty wzbogacaj?ce ubarwienie ryb. Lasonogi s? doskona?? od?ywk? i zawieraj? du?o niezb?dnego bia?ka, witamin i minera?w.

POKARMY PREPAROWANE

Teraz przechodzimy do pokarmw ?atwych - preparowanych pokarmw suchych. Najbardziej powszechnym przyk?adem tego s? p?atki pokarmowe. Jest wiele gatunkw i typw p?atkw. To, ktre z nich u?ywasz zale?y od tego, co twoje ryby b?d? jad?y najch?tniej. Ja preferuj? OSI Marine Flake. Moje wszystkie maluchy wydaj? si? naprawd? je lubi? i zawieraj? pe?ny zestaw potrzebnych elementw zarwno dla ryb s?odko jak i s?onowodnych. Jest te? wiele innych, lecz nie za bardzo mia?em z nimi do czynienia, wi?c nie b?d? zajmowa? si? nimi szczeg?owo. Wszystkie jednak s? dobrym uzupe?nieniem diety piel?gniczek. Wiele z preparowanych pokarmw mo?e mie? pewn? procentow? zawarto?? niektrych z ?ywych pokarmw wymienionych powy?ej, lecz mog? one by? nieodpowiednie do ?ywienia piel?gniczek.

 1. OSI Marine Flake
 2. Cichlid Flake
 3. Cichlid Pellets
 4. Earthworm Flake
 5. Brine shrimp Flake
 6. Spirulina Flake
 7. Krill Flake
 8. Domowej roboty p?atki
 9. Domowej roboty pasty
 10. Specjalne pokarmy dla wybranych gatunkw (np., Angelfish flake, Discus Formula, itp.)

POKARMY DLA NARYBKU

By? mo?e najwa?niejszym czynnikiem do dobrego wzrostu narybku piel?gniczek a? do osi?gni?cia doros?o?ci jest po?ywienie, jakie spo?ywaj? w ci?gu pierwszych tygodni odk?d zaczn? p?ywa?. Pomijaj?c mro?one larwy artemii jest bardzo niewiele pokarmw mro?onych nadaj?cych si? dla wi?kszo?ci bardzo m?odego narybku. Szcz??liwie jednak wi?kszy jest wybr w?rd pozosta?ych dwch rodzajw po?ywienia. Czynnikiem ograniczaj?cym jest wielko?? pokarmu i wielko?? pyszczkw narybku ka?dego z gatunkw.

Pokarmy suche, takie jak p?atki, mog? by? rozdrobnione niemal na proszek, lecz nie jest to ?atwe zadanie. Trudno jest bowiem rozdrobni? na kawa?eczki, ktre maj? sta?y i odpowiedni rozmiar dla ka?dego z gatunkw. Pasty domowej roboty (zrobione z ??tka kurzego jaja na przyk?ad) mog? by? u?ywane do "wypasania" narybku, lecz ?atwo mog? zanieczy?ci? wod? w zbiorniku i zabi? narybek szybciej ni? niekarmienie go wcale. Jednak?e s? produkty robione dla narybku, ktre mog? by? bezpiecznym zamiennikiem dla tych metod. Dwoma przyk?adami takich produktw s? Tetra Min dla ryb sk?adaj?cych ikr? na pod?o?u, ktry jest w postaci drobnego proszku i Liquifry No. 1, ktry jest w postaci pasty wyciskanej z tuby. Oba s? bogate w bia?ko i inne sk?adniki od?ywcze i mog? zosta? zmieszane z wod? tworz?c mleczn? zawiesin?. Je?eli u?ywane s? odpowiednio i z umiarem mog? by? wystarczaj?ce na kilka pierwszych dni dla narybku gatunkw o zbyt ma?ych pyszczkach, by je?? larwy artemii. Nale?y stara? si? karmi? regularnie ma?ymi ilo?ciami by nie zosta?a zachwiana rwnowaga biologiczna w zbiorniku hodowlanym. Produktw tych mo?na u?ywa? zanim narybek zacznie p?ywa?, aby spowodowa? namno?enie si? pierwotniakw, ktre potem b?d? ch?tnie zjadane przez ?eruj?cy ju? narybek. Daje to dodatkow? korzy?? by mie? "pod r?k?" po?ywienie dla narybku i poda? je natychmiast, gdy narybek b?dzie ju? w stanie je je??, a jest to prawdopodobnie moment krytyczny dla jego optymalnego rozwoju.

Jak ju? wcze?niej stwierdzono hodowla ?ywego pokarmu mo?e by? ?wietnym i sta?ym ?rd?em pokarmu dla ka?dego typu narybku piel?gniczek. Podstawowym pokarmem, jaki u?ywa wi?kszo?? hodowcw s? larwy artemii (naupliusy). Larwy artemii mog? by? jedyn? podstaw? pokarmow? dla rozwoju narybku przez pierwsze kilka tygodni ich wzrostu. Hodowla larw jest do?? prosta. Polega ona g?wnie na w?o?eniu jaj do s?onej wody, utrzymywaniu temperatury oko?o 27 stopni C i napowietrzaniu roztworu. Zbiory mo?na robi? w przeci?gu 18 do 36 godzin. Po??danym jest u?ywanie 2 pojemnikw tak, aby by? pewnym, ?e pokarm jest stale dost?pny par? razy dziennie przez kilka pierwszych tygodni do paru miesi?cy (szczeglnie, je?eli jest to jedyny podawany pokarm).

Jaja artemii s? ?atwo dost?pne w lokalnych sklepach zoologicznych lub za pomoc? Internetu, gdzie mo?na zdoby? bardziej dok?adne informacje na temat metodologii ich hodowli. S? 3 typy jaj u?ywanych do hodowli r?ni?cych si? rozmiarem, stopniem wykluwalno?ci, czasem wykluwania i rozmiarem naupliusw. Najwi?ksze pochodz? z Utah (OSI) i maj? bardzo du?y procent wykluwalno?ci, lecz du?e naupliusy. Nast?pne pod wzgl?dem wielko?ci s? najbardziej popularne i pochodz? z San Francisco (San Francisco Bay Brand). Naupliusy maj? oko?o 1/3 rozmiaru tych z Utah i s? lepsze dla gatunkw o ma?ych pyszczkach lub na pierwsze par? dni dla ka?dego z gatunkw. Trzeci nazywa si? Southern Hemisphere Brine Shrimp Eggs (jeszcze ich nie wyprbowa?em) i maj? 1/3 rozmiaru tych z San Francisco. Daje to najwi?ksze szanse otrzymania larw artemii dla najmniejszego narybku. Jednak?e nie jest to jedyne lub nawet najlepsze rozwi?zanie dla tego najmniejszego narybku.

Wybr dost?pnych pokarmw jest bardzo du?y. Czym ty zdecydujesz si? karmi? swoje ryby zale?y od wielu czynnikw. Ja zmieniam swj schemat karmienia tak by podawa? pokarmy ze wszystkich 3 kategorii wymienionych powy?ej. Uwa?am to za kreatywny, wa?ny proces by spe?nia? wymagania pokarmowe r?nych gatunkw na ka?dym etapie ich ?ycia. Nie mog? nie uwypukli? jak wa?ne jest by by? bieg?ym na tym polu trzymania ryb, je?eli zajmujesz si? piel?gniczkami.

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości