Zasady poprawnego nazewnictwa ?aci?skiego
Za zasady wsp?czesnego nazewnictwa mi?dzy innymi naszych rybek odpowiada Mi?dzynarodowy Kodeks Nomenklatury Zoologicznej (ICZN).
Wbrew pozorom ?acina w kwestii nazewnictwa taksonw jest banalna.
Nazwy dzielimy ze wzgl?du na liczb? cz?onw:
- jednocz?onowe czyli uninominalne, ktre stosujemy wobec szczebli wy?szych od gatunku, np. Apistogramma
- dwucz?onowe czyli binominalne, ktre stosujemy wobec nazw gatunkw, np. Apistogramma trifasciata
- trjcz?onowe czyli trynominalne, ktre stosujemy wobec podgatunkw, epitet podgatunkowy zapisujemy poprzedzaj?c cz?onem subspecies lub jego skrtem subsp., np. Lamprologus leleupi ssp. longior

Sposb zapisu:

Nazw? rodzajow?(pierwszy cz?on nazwy) zapisujemy zawsze z du?ej litery, jednak?e epitet gatunkowy(drugi cz?on) zawsze z ma?ej, z jednym wyj?tkiem, o ktrym w nast?pnym zdaniu. Co do drugiego cz?onu, to w przypadku gatunkw nieopisanych naukowo swoim epitetem gatunkowym, to zapisujemy go bior?c go w cudzys?owie. W jego przypadku zachowujemy oglnie przyj?t? pisowni?(przyk?adowo, od nazwy rzeki w ktrej by?y odkryte- Apistogramma sp. Rio Abacaxis, b?d? od jakie? szczeglnej cechy, przyk?adowo, Apistogramma barlowi do niedawna opisana jako Apistogramma sp. Mouthbrooder, jako ?e przetrzymuj? larwy pysku).
Wed?ug kanonw nazw? ?aci?sk? powinno si? zapisywa? kursyw? lub podkre?lon? czcionk?, ale w Internecie na r?nych forach i czatach odesz?o si? od tego. Jednak?e we wszystkich opracowaniach naukowych nale?y trzyma? si? takiej formy zapisu.

Skrcanie nazw ?aci?skich:

Oczywi?cie i nazwy ?aci?skie oraz pewne cz?ony w nazwach mo?emy skraca?. W przypadku nazwy gatunku- polega to na skrceniu nazwy rodzajowej do pierwszej litery (du?a litera) i dodaniu kropki, a nast?pnie napisaniu ca?ego epitetu gatunkowego. Przyk?ad- Microgeophagus ramirezi -> M. ramirezi.
Apistogramma barlowi -> A. barlowi
Apistogramma sp. Masken -> A. sp. Masken

A tutaj kilka skrtw ?aci?skich stosowanych w nomenklaturze:
- affinis (skrt aff.), znacz?ce pokrewny, bliski. Zawsze poprzedzony skrtem sp. .Przyk?ad: Corydoras sp. aff. haraldschultzi
- confer, confirma, confirmae, conformis(skrtowo cf. lub cfr.), znacz?ce porwnaj, odpowiadaj?cy, podobny. Przyk?ad: Copella cf. nattereri
- morpha(skrt m.), czyli odmiana. Przyk?ad Salmo trutta m. fario
- species(skrtowo sp.), czyli gatunek. Przyk?ad Apistogramma sp. Rio Xingu
- spp. jest to skrt umieszczony po nazwie rodzajowej oznacza wszystkie (r?ne) gatunki z danego rodzaju, przyk?adowo Apistogramma spp.
-subspecies(skrtowo subsp, ssp.), czyli podgatunek. Przyk?adowo Lamprologus leleupi ssp. longior

Autor:

Ruki

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości