Apistogramma viejita- najcz??ciej mylona piel?gniczka

Na pocz?tku chcia?bym podzi?kowa? Panu Rolandowi Kipperowi oraz Pani Nicole za u?yczenie zdj?? do artyku?u.

Do tytu?owego wniosku doszed?em czytaj?c wiele polskich oraz zagranicznych forw. Nie tylko akwary?ci maj? problem z identyfikacj? A. viejita, rwnie? importerzy i sprzedawcy pope?niaj? b??dy(czy celowe to nie mi decydowa?) z identyfikacj?.  Najcz??ciej jest mylona z dosy? blisko spokrewnion? A. macmasteri i artyku? b?dzie si? tyczy? g?wnie odr?nienia tych dwch gatunkw od siebie.

vi01

Apistogramma viejita  ?

vi02

Apistogramma viejita  ?, ubarwienie charakterystyczne dla okresu opieki nad m?odymi

Apistogramma viejita oraz Apistogramma macmasteri w naturze s? dwoma r?nymi gatunkami, tak ze strony wizualnej jak genetycznej. Jednak inaczej sprawa wygl?da na rynku akwariowym, gdzie prawdziwe A. viejita s? bardzo rzadko spotykane. ?wiadczy? o tym mo?e wypowied? apisto-guru Mike Wise, ktry widzia? j? na ?ywo tylko raz- na konwencji American Cichlid Association w Chicago w roku 1998. Prawdopodobnie wi?kszo?? ryb sprzedawanych jako Apistogramma viejita to domowe formy i odmiany Apistogramma macmasteri lub r?ne krzy?wki mi?dzy A. viejita a innymi pielegniczkami z kompleksu macmasteri. Kupno prawdziwej A. viejita mo?na porwna? do trafienia 6 w Totto Lotto i raczej mo?e si? to tylko zdarzy? w przypadku dzikich ryb.
W celu u?atwienia rozr?niania tych dwch gatunkw pozwoli?em sobie zrobi? tabelk? porwnawcz?. Cz??? cech(kszta?t p?etw) jest widoczna tylko u doros?ych samcw.

Gatunek

Cecha

Apistogramma

viejita

Apistogramma macmasteri

Kszta?t cia?a u  ?

Stosunkowo smuk?e, niezbyt wygrzbiecone.

Mocno zbudowane, czasami wyst?puje znaczne wygrzbiecenie.

P?etwa ogonowa u ?

Zawsze okr?g?a, bez wyd?u?onych grnych oraz dolnych promieni(czyli brak tzw. liry).

Od okr?g?ej do kwadratowej, wyst?puj? ma?e wyd?u?enia dolnych i grnych promieni(lira wyst?puje).

Plamka u podstawy p?etwy ogonowej

W?ska, od okr?g?ej do prostok?tnej.

W?ska, pionowo owalna.

Wst?ga boczna przy neutralnym nastroju

W?ska, zygzakowata, zazwyczaj ci?gnie si? od oka do plamki przy podstawie p?etwy ogonowej.

Szeroka, w przedniej po?owie cia?a zazwyczaj ma kszta?t wyra?nych plam, p?niej zygzakowata.

P?etwa grzbietowa u ?

Posiada ?rednio wyd?u?one twarde promienie, ktre s? lekko czerwone na ko?cach, mi?kkie promienie s? wyd?u?one, si?gaj? a? za p?etw? ogonow?.

Posiada ?rednio wyd?u?one twarde promienie, ktre s? zazwyczaj ??te lub z?ote(w przypadku formy barwnej Red-shouldered/Rotrcken czerwone lub z?ote), mi?kkie promienie wyd?u?one, ale nie si?gaj? za p?etw? ogonow?.

P?etwa odbytowa u ?

Mi?kkie promienie s? wyd?u?one, si?gaj? wyra?nie a? za p?etw? ogonow?.

Mi?kkie promienie wyd?u?one, ale nie si?gaj? za p?etw? ogonow?.

vi03

Apistogramma viejita  ?

Odr?nienie samicy A. viejita od samicy A. macmasteri jest bardzo trudne, bez mo?liwo?ci porwnania obydwu ryb jednocze?nie cz?sto jest to niemo?liwe, gdy? r?nice w kszta?cie cia?a czy plami przed ogonowej s? bardzo subtelne.

vi04

Apistogramma viejita  ?, ubarwienie charakterystyczne dla okresu opieki nad m?odymi

Czasami mo?emy trafi? na ryby, ktrych nazwy mog? nam sugerowa?, ?e mamy do czynienia z odmianami kolorystycznymi A. viejita. Ale nic bardziej mylnego- s? to zupe?nie r?ne gatunki*. Chodzi tu o niemieckie Viejita II czyli A. sp. Rotflecken/Red-flecked oraz Viejita III czyli  A. sp. Schwarzkehl/Black-throat.  Odr?niamy je ze wzgl?du na intensywno?? ubarwienia. Viejita III s? s?abiej ubarwione od Viejita II.  Jednak dost?pno?? tych ryb jest tak ma?a, ?e pomy?ki s? raczej nie mo?liwe.

vi05

Apistogramma viejita  III ?

vi06

Apistogramma viejita III ?, ubarwienie charakterystyczne dla okresu opieki nad m?odymi

*W oko?o  Viejita II oraz Viejita III naros?y pewne niejasno?ci  i mo?liwe, ?e s? one jednym i tym samym gatunkiem, badacze Miller oraz Schliewen prowadz? badania genetyczne by to sprawdzi?.

Autor:

Ruki

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości