Apistogramma baenschi - A188

Nazwa ?aci?ska

Apistogramma baenschi

Opisa? Roemer, Hahn, Roemer, Soares& Woehler, 2004
Synonimy

sp. Inka, Inka 50, Nijsseni II

Kod A188
Grupa Cacatuoides/Nijsseni
Rozmiar

Samiec 8 cm, Samica 6 cm

Parametry wody

Rozmieszczenie geograficzne Nie dok?adnie poznane. Dotychczasowe miejsca gdzie A. baenschi by?y od?awiane to ma?e le?ne strumyki wpadaj?ce do Rio Shanushi i Rio Paranapura w okolicach osady Yurimaguas w Peru.
Pochodzenie holotypu
Dymorfizm p?ciowy

Bardzo wyra?ny. Samiec wi?kszy. Bardzo kolorowy, z wyra?n? czerwon? obwdk? na p?etwie ogonowej, ktra u samic bywa widoczna niezwykle rzadko. Charakterystyczna dla samca wysoka p?etwa grzbietowa u tego gatunku osi?ga bardzo poka?ne rozmiary. Samice ??te, posiadaj? ciekawy zebrzasty dese? na ktry sk?ada si? typowe ??te zabrwienie i czarne pasy, najcz??ciej widoczne wy??cznie od po?owy cia?a do ogona. Policzek samicy zakrywa szeroki pas, jednak nie a? tak rozleg?y jak w przypadku A. nijsseni.

Hodowla i rozmna?anie

Gatunek wzgl?dnie ?atwy w rozmna?aniu. Posiadanie dobranej pary, jak w przypadku innych przedstawicieli Grupy Nijsseni jest kluczowe. Woda powinna mie? nast?puj?ce warto?ci: pH 5.5-7.0, twardo?ci bliskie zeru, temperatur? ok. 25-28st. Samica sk?ada blador?ow?/bia?? ikr? w kryjwkach takich jak ?upiny orzecha kokosowego, czarne pojemniczki po filmach fotograficznych, mi?dzy korzeniami, w ilo?ci 30 do ponad 100 sztuk. M?ode wylegaj? si? po 36-72 godzinach, w ci?gu kolejnych 5-6 dni zaczynaj? p?ywa?. Narybek karmiony ?wie?o wyl?g?? artemi? ro?nie stosunkowo szybko i po 5-6 miesi?cach osi?ga dojrza?o?? p?ciow?.

Specyficzne cechy gatunku

Samce obejmuj? terytorium kilku samic. Mo?liwe jest trzymanie jednego samca z 2-4 samiczkami. Celem o?mielenia w akwarium nale?y zapewni? im du?? ilo?? kryjwek, ro?liny rzucaj?ce cie? i towarzystwo ryb rozpraszaj?cych (np. ma?ych k?saczowatych). Przy odpowiednio du?ym akwarium zalecane jest trzymanie wi?ksze liczby samic i samcw, np. 3 samce i 6 samic.

Inne

A. baenschi w ostatnich latach sta?a si? prawdziwym przebojem, podobnie jak inni przedstawiciele Grupy Nijsseni. Ze wzgl?du na atrakcyjne ubarwienie jest nadal w du?ych ilo?ciach od?awiana z naturalnego ?rodowiska. Trzeba mie? jednak na uwadze, ?e ten prawdopodobnie rzadki na obszarze swojego wyst?powania gatunek mo?e zosta? szybko wytrzebiony.

Galeria

Unable to find the source directory (/home/gan/domains/apisto.pl/public_html/images/stories/apisto/baenschi/spis/), please check if your source directory exists

Zapraszamy do galerii

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości