Apistogramma cacatuoides - A200
 

Nazwa ?aci?ska

 Apistogramma cacatuoides - Hoedeman, 1951

Opisa? Hoedeman (1951)
Synonimy


Kod A200
Grupa cacatuoides
Rozmiar

Samiec: 9 cm; Samica: 6 cm

Parametry wody

 T: 21-29 C, pH 7, TWO 14 dH, TWW 10-12 dH

Rozmieszczenie geograficzne

Peru - basen Ucayali, Brazylia - Rio Tefe

Pochodzenie holotypu


Dymorfizm p?ciowy

Bardzo widoczny. Samce s? znacznie wi?ksze od samic, a ich kolorystyka mo?e by? dalece zr?nicowana. Najbardziej rozpoznawaln? cech? dymorfizmu (poza rozmiarem) jest wyra?ne wyd?u?enie trzech promieni p?etwy grzbietowej (od 3 do 5), ktre przypominaj? czub na g?owie papugi Kakadu - st?d w?a?nie wzi??a si? potoczna nazwa tej piel?gniczki.. Po osi?gni?ciu dojrza?o?ci p?ciowej u samca rozwija si? p?etwa ogonowa w kszta?cie liry (rozwidlona), podczas gdy samiczki zwykle maj? j? zaokr?glon? lub lekko ?ci?t?. P?etwa grzbietowa samcw ma widoczn?, d?ug? b?on? pomi?dzy 7 a 8 promieniem (u samic nie jest ona tak wyd?u?ona). Ko?cwka p?etwy grzbietowej jest wyd?u?ona i ostro zako?czona. U doros?ych samcw - niebieskawe zabarwienie powi?kszonych warg. Inne cechy charakterystyczne dla samcw to: niebiesko-szare obrze?a p?etwy odbytowej i brzusznych; zwykle nieregularnie ukszta?towana czerwona lub czarna plamka ogonowa; mo?liwe rwnie? wyst?powanie plamki na p?etwach grzbietowej i odbytowej (samice z hodowli czasami rwnie? posiadaj? takie plamki, ale od?owione raczej nie); p?etwa ogonowa samcw nigdy nie zawiera pr?g od pocz?tku do ko?ca - pasy s? niekompletne i ograniczone do nasady i dolnej cz??ci p?etwy. Samice przede wszystkim nie posiadaj? wyd?u?enia na przedniej cz??ci p?etwy grzbietowej, a ich p?etwa ogonowa jest skrcona i zaokr?glona. Maj? rwnie? czarne zewn?trzne kraw?dzie p?etw piersiowych. Podczas tar?a samice maj? intensywne ??te zabarwienie (samce w czasie rozmna?ania nie przybieraj? jakiej? szczeglnej kolorystyki).

Hodowla i rozmna?anie

 

A. cacatuoides jest stosunkowo prosta w rozmna?aniu. Wi?ksza ni? zwykle podmiana wody, podawanie przez krtki czas ?ywego pokarmu czy przeniesienia do przygotowanego akwarium tarliskowego o parametrach zbli?onych do idealnych (i co wa?niejsze odmiennych od panuj?cych w akwarium oglnym) to tylko przyk?adowe dzia?ania mog?ce zasymulowa? por? deszczow? (w trakcie ktrej deszczwka obni?a twardo??, pH i ogln? temperatur? wody). Sygna?em gotowo?ci samicy do tar?a jest cz?sto zalepienie otworu wej?ciowego do kryjwki (zmniejszenie go), samiec w tym czasie zaleca si? do niej poruszaj?c energicznie p?etw? ogonow?.
Samica sk?ada nawet do 200 szt. ikry na ?ciankach upatrzonej kryjwki (?upina kokosa, ?ci?ta doniczka). Samiec - nie mieszcz?c si? w otworze kryjwki - najcz??ciej zap?adnia ikr? kieruj?c mlecz machni?ciami ogona w kierunku groty ((lepsz? skuteczno?? zap?odnienia jaj uzyskuje si? przy niskiej kryjwce). Zap?odniona ikra jest koloru czerwonego. Larwy w zale?no?ci od temperatury - wykluwaj? si? po 2-3 dniach (w literaturze spotka?em te? 4-5), a po 7-10 dniach od zap?odnienia narybek zaczyna p?ywa?. Narybkiem zwykle samotnie opiekuje si? samica, samiec w tym czasie patroluje obrze?a terytorium. Zdarza si?, ?e samiec przejmuje bezpo?redni? opiek? nad narybkiem (po 2-3 tygodniach) - dzieje si? tak, gdy samica sk?ada ponownie ikr?. Narybek mo?na karmi? larwami solowca (artemi?) i nicieniami mikro kilka razy dziennie w bardzo ma?ych ilo?ciach. Narybek ro?nie stosunkowo szybko, osi?gaj?c dojrza?o?? p?ciow? ju? po ok. 5 miesi?cach.
A. cacatuoides jest stosunkowo prosta w rozmna?aniu. Wi?ksza ni? zwykle podmiana wody, podawanie przez krtki czas ?ywego pokarmu czy przeniesienia do przygotowanego akwarium tarliskowego o parametrach zbli?onych do idealnych (i co wa?niejsze odmiennych od panuj?cych w akwarium oglnym) to tylko przyk?adowe dzia?ania mog?ce zasymulowa? por? deszczow? (w trakcie ktrej deszczwka obni?a twardo??, pH i ogln? temperatur? wody). Sygna?em gotowo?ci samicy do tar?a jest cz?sto zalepienie otworu wej?ciowego do kryjwki (zmniejszenie go), samiec w tym czasie zaleca si? do niej poruszaj?c energicznie p?etw? ogonow?.
Samica sk?ada nawet do 200 szt. ikry na ?ciankach upatrzonej kryjwki (?upina kokosa, ?ci?ta doniczka). Samiec - nie mieszcz?c si? w otworze kryjwki - najcz??ciej zap?adnia ikr? kieruj?c mlecz machni?ciami ogona w kierunku groty ((lepsz? skuteczno?? zap?odnienia jaj uzyskuje si? przy niskiej kryjwce). Zap?odniona ikra jest koloru czerwonego. Larwy w zale?no?ci od temperatury - wykluwaj? si? po 2-3 dniach (w literaturze spotka?em te? 4-5), a po 7-10 dniach od zap?odnienia narybek zaczyna p?ywa?. Narybkiem zwykle samotnie opiekuje si? samica, samiec w tym czasie patroluje obrze?a terytorium. Zdarza si?, ?e samiec przejmuje bezpo?redni? opiek? nad narybkiem (po 2-3 tygodniach) - dzieje si? tak, gdy samica sk?ada ponownie ikr?. Narybek mo?na karmi? larwami solowca (artemi?) i nicieniami mikro kilka razy dziennie w bardzo ma?ych ilo?ciach. Narybek ro?nie stosunkowo szybko, osi?gaj?c dojrza?o?? p?ciow? ju? po ok. 5 miesi?cach.

Specyficzne cechy gatunku


Inne

 

Odmiany: 

Tripple Red & Double Red - odmiana ta charakteryzuje si? czerwonymi/czarnymi witra?ykami na p?etwie ogonowej, grzbietowej i odbytowej (obecnie znane s? rwnie? osobniki z czarnymi obrze?ami p?etwy brzusznej).

Orange Flash - forma ta powsta?a w wyniku krzy?owania odmiany "triple red", a selektywne rozmna?anie mia?o na celu wyeliminowanie wstawek na p?etwach; jakkolwiek kolor p?etw mo?e waha? si? od jasnej pomara?czy do czerownego w odr?nieniu od Triple/Double Red s? one jednolite (bez domieszek).

"Yellow/Gold" - forma hodowlana b?d?ca najprawdopodobniej hybryd? dzikiej ??tej formy A. cacatuoides (np. takiej jak z Pucalpa) oraz jednej z form czerwonych (Triple Red lub Double Red); z uwagi na albinotyczne ubarwienie cia?a zwana rwnie? bia?? kakadu.

Galeria

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości