Woda dla piel?gniczek
Po?udniowo-ameryka?skie piel?gniczki wyst?puj? najcz??ciej w mi?kkich i kwa?nych wodach okre?lanych w literaturze jako "black waters" - "czarne wody", czasami rwnie? mo?na je znale?? w "clear waters" - czystych wodach. Wody te pochodz? z obszarw o niskiej zawarto?ci ?atwo rozpuszczalnych minera?w, dlatego te? wykazuj? niskie przewodnictwo elektryczne. Zwi?zane jest to z niewielk? ilo?ci? rozpuszczonych substancji sta?ych (ang. TDS - "total dissolved solids"). Podstawowe testy na twardo?? wody wykazuj? zatem warto?? GH i KH w okolicach 2-4n, cz?sto twardo?? w?glanowa jest bliska zeru.

Ma?a pojemno?? buforowa (b?d?ca prost? konsekwencj? niskiej twardo?ci w?glanowej) sprzyja ich wysokiej kwasowo?ci. Wyra?nie wida? to zw?aszcza w przypadku "czarnych wd". P?yn? one przez lasy tropikalne P?d. Ameryki, a ich ciemny kolor pochodzi od rozpuszczalnych produktw rozk?adu ro?lin. Zawieraj? du?e ilo?ci kwasw humusowych i garbnikw, a ich pH cz?sto waha si? mi?dzy 4 a 5, a bywa i ni?sze. S? przy tym przejrzyste, gdy? nios? niewielkie ilo?ci nieorganicznych zawiesin. "Wody czyste", rwnie mi?kkie jak "czarne", zawieraj? znacznie mniej kwasw humusowych i garbnikw i ich pH mo?e by? czasem zbli?one do oboj?tnego. Zdarza si?, ?e ten sam strumie? mo?e by? zaliczony do wd czarnych w porze suchej i czystych w porze deszczowej.

W takiej w?a?nie wodzie ?yje w naturze wi?kszo?? piel?gniczek. Przed akwaryst? pragn?cym zapewni? im dobre warunki ?ycia i rozrodu staje zatem niema?e wyzwanie. Woda, jak? dysponujemy w Polsce jest na og? wod? tward?, o twardo?ci oglnej 12-15n i zasadow? - pH jest zbli?one do 7,5, cz?sto jest jeszcze wy?sze. Pojawia si? zatem problem przygotowania wody do akwarium.

Najlepszym, ale kosztownym rozwi?zaniem jest kupno filtru odwrotnej osmozy (filtr RO - z ang. "reverse osmosis" - odwrotna osmoza). Urz?dzenie to niemal ca?kowicie pozbawia wod? rozpuszczonych w niej soli. Mieszaj?c j? w odpowiednich proporcjach z wod? z kranu mo?emy przygotowa? wod? o parametrach ?ci?le dopasowanych do wymaga? ryb.

Inn? metod? przygotowania wody jest u?ycie wymieniaczy jonowych - kationitw i anionitw. W ogromnym skrcie, s? to specjalne polimery, na ktrych nast?puje wymiana jonw zawartych w wodzie na zwi?zane z kationitem. Po przepuszczeniu wody kolejno przez kationit i anionit otrzymujemy wod? demineralizowan? o jako?ci wody podwjnie destylowanej. Do celw akwarystycznych tak naprawd? nadaj? si? tylko kationity kwasowe, ktre usuwaj?c z wody jony metali wprowadzaj? w zamian jony wodorowe (kationity H+). Cz?sto spotykane kationity Na+ tylko zmi?kczaj? wod?, nie zmieniaj?c ca?kowitej zawarto?ci rozpuszczonych soli. Podobnie wygl?da sytuacja z anionitami - nale?y u?ywa? anionitw wymieniaj?ce aniony zawarte w wodzie na jony OH-. U?ycie anonitu w formie chlorkowej, zw?aszcza w po??czeniu z kationitem sodowym prowadzi do uzyskanie wody wprawdzie mi?kkiej, lecz b?d?cej po prostu roztworem NaCl - soli kuchennej. A taka woda zdecydowanie nie nadaje si? do hodowli piel?gniczek. Pocz?tkowo stosunkowo niski koszt u?ycia jonitw mo?e wydawa? si? atrakcyjny, zw?aszcza w porwnaniu z kosztem zestawu RO. Jednak jonity wymagaj? stworzenia w domu ca?ego "laboratorium" , wymagaj? bowiem regeneracji przy u?yciu roztworw kwasu solnego i wodorotlenku sodowego - zwi?zkw ?r?cych, mog?cych stanowi? zagro?enie dla osb niewprawnych, a zw?aszcza dla dzieci. Jonity nie s? te? niesko?czenie trwa?e, ich zdolno?? do wymiany jonw zmniejsza si? z czasem i wtedy nale?y postara? si? o nowe.

Odr?bn? spraw? jest uzyskanie, a nast?pnie utrzymanie odpowiedniego pH wody. Mo?na doprowadzi? wod? do odpowiedniego pH stosuj?c dost?pne w handlu ?rodki chemiczne typu "pH Minus". Jednak wi?kszo?? z nich oparta jest o kwas fosforowy, ich u?ycie zatem mo?e zatem spowodowa? wzrost ilo?ci fosforanw w wodzie. W efekcie mo?e to grozi? gwa?townym rozwojem glonw w akwarium. Istniej? rwnie? doniesienia, ?e nadmiar fosforanw jest zabjczy dla delikatnych piel?gniczek. Znacznie bezpieczniejsze jest u?ycie torfu i jego ekstraktw. Obni?aj?c pH wprowadza rwnocze?nie do wody kwasy humusowe i garbniki naturalnie wyst?puj?ce w "czarnych wodach". Kwasy humusowe zawarte w torfie wi??? jony wapnia i magnezu, a zatem oprcz spadku pH i KH obserwujemy rwnie? spadek GH, aczkolwiek nie tak wyra?ny. Efekty dzia?ania torfu w znacz?cym stopniu zale?? od jego pochodzenia i przygotowania. Jako materia? naturalny nie jest standaryzowany, nawet produkty tego samego producenta mog?, cho? nie musz?, mie? r?ne w?asno?ci. Najdro?szy, ale i najbezpieczniejszy w stosowaniu jest torf specjalnie przygotowany do celw akwaryjnych. Najcz??ciej sprzedawany w postaci granulatu nie zanieczyszcza wody zawiesin? drobnych cz?stek. Mo?na te? u?ywa? torfu ogrodniczego, ale pod warunkiem, ?e nie zosta? on wzbogacony o nawozy sztuczne i inne dodatki, raczej szkodliwe w akwarium. Najlepszy jest w?knisty torf kwa?ny, nie poddany uprzednio obrbce.

Mo?na rwnie? wk?ada? do akwarium li?cie d?bu, ale musz? to by? li?cie zesz?oroczne. Najlepiej zrywa? je wczesn? wiosn?, kiedy jeszcze wisz? na drzewach. Oprcz powolnego obni?ania pH i KH oraz wprowadzania garbnikw stanowi? atrakcyjn? (na pewno dla ryb) dekoracj? akwarium. W naturze piel?gniczki, zw?aszcza samiczki z m?odymi, cz?sto wykorzystuj? le??ce w wodzie li?cie jako kryjwki. W swoim akwarium zaobserwowa?em jak samiczka kakadu po w?o?eniu li?ci przenios?a si? z ?upiny orzecha kokosowego, ktry dotychczas zajmowa?a w t? cz??? akwarium, gdzie le?a?y li?cie.

Mo?na te? wrzuci? do akwarium jedn? lub kilka zesz?orocznych szyszek olchy. Ich wp?yw na twardo?? wody i pH nie jest zbyt wyra?ny, natomiast przenikaj?ce do akwarium kwasy humusowe powoduj? znaczn? zmian? zabarwienia wody. Ryby na og? pozytywnie reaguj? na t? zmian?.

Jak wida? z powy?szego nie ma jednego, idealnego sposobu na przygotowanie wody dla naszych ryb. Trzeba wybra? ten, ktry najbardziej odpowiada naszym mo?liwo?ciom i potrzebom. I oczywi?cie potrzebom naszych ryb.Tomasz Bauer
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość