Mj fotoreporta? tyczy? si? b?dzie jednego z najciekawszych barwniakw, czyli ma?ych piel?gnic pochodz?cych z Afryki Zachodniej.
W maju 2009 roku mia?em okazj? zakupi? Pelvicachromis taeniatus Wouri prosto z od?owu. Odmiana tego barwniaka szmaragdowego charakteryzuje si? znacznie wi?kszym pyskiem, zw?aszcza u samca, ni? u innych odmian.

01

02

03

Jest to przystosowanie do trybu pobierania pokarmu-  te barwniki s? typowymi detrytuso?ercami, przesiewaj?cymi piaszczyste dno w poszukiwaniu pokarmu. Kryjwki, w ktrych odbywa si? tar?o s? intensywnie obkopywane, a czasem nawet zasypywane.  Wsplnie z koleg?, od ktrego je zakupi?em, nazwali?my samce buldo?erami. :-)
Jak to u barwniakw, samce(fotografie wy?ej) s? znacznie mniej atrakcyjnie ubarwione od samic(fotografie poni?ej). Mniej atrakcyjnie w porwnaniu do innych piel?gnic, gdzie to najcz??ciej samce s? pi?knie ubarwione, a samice to szare myszki , ktre nabieraj? barw w trakcie opieki nad m?odymi.

04

05

Jak ju? wspomnia?em, zakupi?em je w maju 2009 roku, by?o to w pierwszej po?owie miesi?ca. Najpierw ryby zapoznawa?y si? z akwarium, gdzie p?ywa?y przez d?ugi czas same (wraz z pocz?tkiem sierpnia do??czy?y do nich szczupie?czyki kar?owate):
06

Przesiewaniu piasku nie by?o ko?ca, jednak na pocz?tku czerwca zauwa?y?em zmian? barwy u samicy, oraz to, co u barwniakw jest najciekawsze... wspania?e ta?ce tar?owe z niesamowitymi figurami, zw?aszcza w wykonaniu samicy.

Przepraszam za jako?? zdj??, ale s? to stopklatki z filmu:
07
08
09
Nast?pnego dnia samica siedzia?a ju? okopana w kokosie i nie wystawia?a z niego nawet nosa.
Moja niecierpliwo?? si?ga?a zenitu, zw?aszcza, ?e w tamtej chwili w Polsce posiada?y ten gatunek prcz mnie tylko dwie osoby i tar?a nie by?y udane. Okaza?o si?, ?e ikra, oraz larwy s? bardzo wra?liwe na parametry wody. W moim przypadku mocne trzymanie kciukw da?o pozytywny rezultat i po oko?o tygodniu samica wyprowadzi?a maluchy spod kokosa.
10
11
12

Karmione ?wie?o wyl?gni?tymi naupliusami artemii ma?e barwniki bardzo szybko ros?y
13
21
14

Mi?ym zaskoczeniem by?a wsplna opieka (do pewnego czasu) obojga rodzicw nad m?odymi:
15
Niestety, w pewnym momencie musia?em od?owi? samca, gdy? samica wy?adowywa?a na nim swoj? agresj?. By?a w tym bardzo stanowcza i samiec, mimo wi?kszej masy, przegrywa?.
Straty jakie odnotowa?em to dwie sztuki narybku po jednej z podmian. Nast?pi? prawdopodobnie skok parametrw wody, co jest najbardziej gro?ne dla m?odego narybku i mo?na odnie?? wtedy du?e straty.
W lipcu po??czy?em ryby ponownie. Mimo i? samica opiekowa?a si? podrastaj?cym narybkiem z pierwszego tar?a, odby?a drugie. Na szcz??cie, m?ode nie by?y niepokojone i mog?y dorasta? w spokoju.
16
17

W okolicach wrze?nia u m?odych mo?na by?o zauwa?y? pierwsze cechy pomagaj?ce odr?ni? p?e?. By? to wolniejszy wzrost i zar?owiony brzuszek u samiczek.
18
19
20

Karmione ?yw? artemi?, grindalami, nicieniem mikro, oraz wszelakimi mro?onkami(oczlik, wodzie?, czarny komar) ros?y bardzo szybko i wbrew obawom, samica nie kierowa?a wobec nich agresji- obrywa? za to samiec. Rodzice kilkukrotnie jeszcze odbywali tar?o ( pomny do?wiadcze? z pierwszego tar?a unika?em podmian wody do 2 tygodnia od rozpocz?cia p?ywania przez m?ode). Potem podmiany odbywa?y si? metod? kropelkow?.

Poza prze?ywalno?ci?, bardzo du?y wp?yw na p?e? narybku ma stabilno?? parametrw . Jest ona silnie determinowana przez temperatur? i pH wody.  W moim przypadku, przy pH w okolicy 6.0 (twardo?ci bliskie zeru, stosuj? tylko i wy??cznie wod? z filtra RO, bez ?adnej mineralizacji) i temperaturze oko?o 26*C, otrzyma?em proporcje samcw do samic rwn? 1:4 . Przy pH bliskim 7.0 nie by?o ju? ?adnych samic.

Mam nadziej?, ?e uda?o mi si? w  ciekawy sposb przedstawi? rozmna?anie barwniakw szmaragdowych Wouri. S? to bardzo interesuj?ce i rzadkie ryby, ale niestety ma?o popularne w Polsce... A szkoda!

?ukasz Ruki Brzezi?ski

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości