Corydoras pygmaeus - t?umaczenie artyku?u N. Abramowa o kar?owatych kiryskach.

Artyku? ukaza? si? w numerze 2/2008 czasopisma "My Tropical Fish", jest tak?e dost?pny w formacie pdf pod adresem: israquarium.co.il/Zwykle, gdy mwimy o kiryskach przedstawiamy 5-6cm okazy ?eruj?ce przy dnie, wyszukuj?ce cz?stek po?ywienia w piasku i kamykach. Jednak?e mi?dzy przedstawicielami tego licznego gatunku wyst?puje kilka miniaturowych odmian, ktrych wygl?d nie pasuje do wspomnianych standardw.

Kupuj?c dla przyk?adu 15 sztuk Corydoras pygmaeus mia?em mo?liwo?? dok?adnie obserwowa? ?ycie tych ryb w swoim akwarium. Rybka rzeczywi?cie jest drobna: samiec 2,5cm, samica 3cm - zatem lepiej hodowa? je z ma?ymi, nieagresywnymi rybami. W odr?nieniu od innych kirysw C. pygmaeus nierzadko mo?na spotka? p?ywaj?ce w p?ytkich i spokojnych wodach. Prawd? jest, ?e pokarm pobieraj? z dna, co nale?y bra? pod uwag? przy umieszczaniu ich z innymi kirysami, poniewa? mog? one wr?cz zjada? "pigmeje". Rybki te lubi? przebywa? na dnie lub na li?ciach, cz?sto je?li w akwarium niedaleko od dna jest wystarczaj?co du?o horyzontalnie po?o?onego listowia.

Swoje stadko trzyma?em w oddzielnym akwarium o wymiarach 35x35x35cm. Z ro?lin by?y tylko ?abienice i zwartki, bo na drobnych li?ciach zbiera si? osad. Koniecznie trzeba zainstalowa? wewn?trzny filtr zapewniaj?cy przep?yw wody. Twardo?? wody oko?o 20odGH, pH = 7,0-7,2; temperatura 26-28oC. Wed?ug mnie, w odr?nieniu od innych kirysw, C. pygmaeus jest ciep?olubny i czuje si? lepiej przy nieco wy?szych temperaturach wody. Pokarm - granulki i drobno krojona ochotka.Samiec Corydoras pygmaeus


Samica Corydoras pygmaeus


P?e? rozr?ni? mo?na po tym, ?e samiec jest mniejszy i barwniejszy, samica natomiast wi?ksza i grubsza. Do tar?a stymulujemy 20-to procentow? podmian? wody na ?wie?? przez kilka dni, najlepiej robi? to wieczorem. Kiedy rybki cz??ciej zaczynaj? wyp?ywa? ku grze energicznymi ruchami aby zaczerpn?? powietrza, jest to dla mnie dobrym sygna?em aktywno?ci ryb i gotowo?ci? do rozrodu. Ikr? nale?y wypatrywa? od rana do wieczora. Wszystko przebiega w przybli?eniu jak u innych pokrewnych gatunkw, r?nica tylko w tym, ?e C. pygmaeus robi? to na wszystkich poziomach akwarium. Zauwa?y?em, ?e rwnocze?nie aktywuj? si? dwie samice. Ikra sk?adana jest po jednym ziarenku gdzie popadnie: na szkle akwarium, na filtrze oraz zewn?trznych i wewn?trznych cz??ciach li?ci.Ikra Corydoras pygmaeus


?wie?o wykluta larwa Corydoras pygmaeus


Trzydniowy narybek Corydoras pygmaeus

Ikra jest mniejsza ni? innych krewniakw tego gatunku, chocia? jest du?a w porwnaniu z ca?? ryb?, a w ci?gu kilku godzin staje si? jeszcze wi?ksza. Nie zauwa?y?em aby C. pygmaeus zjada?y ikr?. Nawet dla eksperymentu pozostawi?em j? na trzy dni - ?adna ryba jej nie ruszy?a. Ikr? zbiera?em do 10-15l akwarium z filtrem. Ikra rozwija?a si? w przeci?gu 3-4 dni. Z pocz?tku inicjuje si? czarna kropka na g?owie, w ci?gu 3 dni pojawiaj? si? jeszcze 3 kropki wzd?u? cia?a. W trzeciej dobie narybek zaczyna szuka? pokarmu. Przez pierwszy tydzie? dawa?em artemi?, w drugim tygodniu dodaj?c nicienie mikro. W ci?gu dwch tygodni narybek rs? i stopniowo przechodzi?em na granulat Sera Viformo, lekko drobi?c kawa?ki. W ci?gu nast?pnych dwch tygodni narybek mia? ok. 1cm d?ugo?ci i nie wi?cej jak 2mm wysoko?ci. Po miesi?cu osi?gn?? rozmiar doros?ego osobnika.Sze?ciomiesi?czne Corydoras pygmaeus

tekst: N. Abramow
zdj?cia: J. Oksman
t?umaczy? Jaros?aw Redzi?ski
artyku? pozyskany dzi?ki staraniom Kamila "antonio" Stajniaka

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości