Smuklenie pryskacze jako towarzystwo naszych piel?gniczek

Smukle? pryskacz, Copella arnoldi (Regan, 1912)

Jest jedn? z ciekawszych ryb towarzysz?cych dla naszych Apisto, mo?e nie jest zbyt barwna lecz jest wyj?tkowa je?eli chodzi o Rytua? Tar?a.

W naturze k?sacze te wyst?puj? w Ameryce Po?udniowej, a konkretnie w Brazylii (dolne dop?ywy Amazonki i Rio Para). Dymorfizm p?ciowy jest bardzo widoczny. Samce osi?gaj? d?ugo?? 8cm i maj? ostro zako?czone, wyd?u?one p?etwy. Samice za? dorastaj? do 6cm. Ich p?etwy s? zaokr?glone i krtsze. Samce s? rwnie? ?ywiej ubarwione ni? samice.


Samiec Copella arnoldi.


Samica Copella arnoldi.

Smukleniami pryskaczami zainteresowa?em si? ju? w latach 90-tych, kiedy to w czasopi?mie "Akwarium" nr 4/92 Pan Miros?aw Celler opisa? swoje do?wiadczenia z tym bardzo ciekawym gatunkiem. Niestety dopiero w jesieni 2007 roku mia?em okazj? do ich zakupu jak i warunki by je hodowa?. Zakupi?em wwczas, o ile dobrze pami?tam, 6 sztuk (2 samce i 4 samice) ju? podro?ni?tych i dojrza?ych p?ciowo ryb. Od samego pocz?tku rybki ukazywa?y sw? natur?: cz?sto gania?y si? po ca?ym akwarium (96 litrw o wymiarach: 80x40x30cm wys.) i rwnie ch?tnie wyskakiwa?y nad powierzchni? wody. Dla jednego samca i 2 samic zako?czy?o si? to tragicznie - ich zasuszone cia?a znajdowa?em podczas sprz?tania za akwarium. Mimo tych do?wiadcze? nie zastosowa?em przykrycia akwarium, poniewa? jestem tego przeciwnikiem.

Rybki karmi?em obficie wy??cznie ?ywym pokarmem. Najcz??ciej by?y to larwy wodzienia, doniczkowiec, dafnia i larwy solowca. Ju? kilka tygodni po umieszczeniu rybek w akwarium wielokrotnie by?em ?wiadkiem tar?a. Jest to niesamowity widok!

Biologia rozrodu Smukleni pryskaczy jest wyj?tkowa i zaskakuj?ca, a mianowicie ryby te sk?adaj? ikr? nie w wodzie lecz nad jej powierzchni? na zwisaj?cych nad ni? li?ciach. W warunkach akwariowych mo?e to by? dos?ownie wszystko nad tafla wody (szyba nakrywowa, wsporniki, a nawet pokrywa o?wietleniowa lub sama ?wietlwka, gdy jest wy??czona). Samiec po upatrzeniu odpowiedniego miejsca i spryskaniu go wod? pr??y si? przed samica pokazuj?c jej rozpostarte p?etwy, nast?pnie wsplnie urz?dzaj? sobie gonitw? po ca?ym akwarium by p?niej spokojnie p?ywaj?c bok w bok jakby ta?czy?y Walca ustawiaj? si? pionowo tu? pod wybranym miejscem i wsplnie skacz?. Wyskok trwa kilka, mo?e kilkana?cie sekund. Para w jego czasie tworzy jakby jedn? ca?o??, przylepiaj?c si? do przeszkody samica sk?ada od 5 do 20 jaj, a samiec polewa je mleczem. Nast?pnie rybki spadaj? do wody by po chwili odpoczynku ponownie wsplnie wyskoczy?. U mnie samice sk?ada?y w ten sposb od 30 do oko?o 100 jaj, za? zgodnie z literatur? ilo?? ikry mo?e si?ga? nawet 200szt. Ikra ta jest naprawd? ma?a, jej ?rednica to 1mm.

Para Copella arnoldi podczas tar?a.

Po akcie tar?a opiek? nad ikr? i wyl?giem zawsze przejmuje samiec. Spryskuje ikr? wod? przy pomocy p?etwy ogonowej co kilkadziesi?t minut. Gdy temperatura powietrza nad akwarium jest wysoka robi to cz??ciej, zapobiegaj?c w ten sposb wyschni?ciu ikry i dotleniaj?c j? odpowiednio. Wyl?g nast?puje ju? po oko?o 24 godzinach od tar?a. Ma?e rybki spadaj? wraz z kroplami wody do akwarium, gdzie przylepione do ro?lin i szyb tkwi? w bezruchu tu? przy powierzchni wody. Zapasy zawarte w woreczku ??tkowym starczaj? larwom na oko?o 3-4 dni. Gdy ju? si? sko?cz? larwy swobodnie p?ywaj? w poszukiwaniu najdrobniejszego pokarmu tj. pierwotniakw. Ten okres dla hodowcy jest najtrudniejszy i obarczony jest najwi?kszymi stratami w narybku. Ja stosowa?em w tym czasie pantofelki i ?wie?o wyl?gni?te larwy solowca. Niestety prze?ywalno?? narybku u mnie wynosi?a jedynie 20 - 50%. Ju? po tygodniu do dwch narybek jest w stanie pobiera? wi?kszy pokarm (np. nicienie-mikro), pobiera nawet zmielony suchy pokarm. M?ode rosn? stosunkowo szybko cho? nierwno, ju? po miesi?cu maj? ?rednio 1cm d?ugo?ci, a dojrza?o?? p?ciow? osi?gaj? w wieku 6 - 8 miesi?cy.

Wyl?g mo?na przeprowadzi? bez opieki samca poniewa? bardzo dobrze larwy wykluwaj? si? te? z ikry ca?kowicie zanurzonej w wodzie. Ja stosowa?em w?a?nie t? metod?. Umieszcza?em przezroczyste kawa?ki pleksi (najzwyklejsze 50cm linijki kre?larskie) oparte o naro?niki akwarium (tam na?wietlenie jest najmniejsze) oglnego, gdzie trzyma?em tarlaki. Gdy ju? zauwa?a?em ikr? na ktrym? z kawa?kw przenosi?em go do 30-sto litrowego kotnika i zanurza?em ca?kowicie w wodzie kieruj?c na ikr? strumie? powietrza z napowietrzacza. Nale?y jednak uwa?a? by strumie? ten nie by? zbyt silny i aby woda w kotniku mia?a te same parametry co w akwarium oglnym.


Ikra.


Narybek Copella arnoldi.

Zgodnie z literatur? Smuklenie pryskacze nale?y trzyma? w wodzie lekko kwa?nej (pH 6 - 6,8) i mi?kkiej. Temperatur? najlepiej utrzymywa? na poziomie 23 - 26oC. Ja skutecznie rozmna?a?em te ciekawe ryby w wodzie o pH 5 i przy niemierzalnych twardo?ciach, cho? wskutek udomowienia ich mo?na osi?ga? dobre efekty nawet przy lekko twardej wodzie (do 12on). Skutecznym bod?cem do tar?a jest podmiana wody lub podniesienie temperatury o 2 - 3oC, oraz cz?ste karmienie ?ywymi pokarmami.

Szczerze polecam ten gatunek Apistomaniakom jako ryby towarzysz?ce dla Naszych Ukochanych Piel?gniczek. Obserwacje ich zachowa? i ciekawych rytua?w godowych mog? przysporzy? nam wiele rado?ci. Nale?y jeszcze nadmieni? i? ten gatunek tak naprawd? jest bardzo ?atwy w hodowli.

LITERATURA: Celler Miros?aw "Smukle? pryskacz Copella arnoldi (Regan, 1912)" , Akwarium nr 4/92.

tekst i fotografie: Krzysztof (K-Pon) Poniewierski
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości