Apistogramma elizabethae

Rozpoczynaj?c swoj? przygod? z piel?gniczkami w 2008 r.

szczeglnie interesowa?a mnie grupa agassizii. Uda?o mi si? zgromadzi? (poza A. gibbiceps) cho? po jednym jej przedstawicielu.
O ile po raz pierwszy zetkn??em si? z elizkami na naszym forum. Nie raz ogl?daj?c ich fotki by?em przekonany, ?e jest to piel?gniczka poza moim zasi?giem. A jednak, uda?o si?.

Apistogramma elizabethae.


Ten klejnot w?rd apisto, zosta? opisany w 1980 roku przez Kullandera i nazwany na cze?? drugiej ?ony profesora Ludwika K. Agassiz - Pani El?biety Cary Cabot Agassiz.
Gatunki tego zespo?u charakteryzuj? si? ogonem o kszta?cie liry oraz jedn? lub kilkoma wst?gami brzusznymi poni?ej wst?gi bocznej. Pojedyncza wst?ga na brzuchu u A. elizabethae jest zwykle bardzo niewyra?na albo nawet niewidoczna. Wi?kszo?? gatunkw zespo?u ma niskie, g?adkie p?etwy grzbietowe, cho? u A. elizabethae b?ony przednich promieni s? znacznie przed?u?one. Ma smuk?? budow? cia?a, podobnie jak agassizii. Samiec od dolnej szcz?ki do pocz?tku p?etwy odbytowej, jest jasno pomara?czowo-??ty, co szczeglnie si? uwidacznia podczas zalotw. Samiczka jest w kolorze oliwkowym, ale podczas opieki nad narybkiem zmienia kolor na ??ty, z kontrastuj?cymi czarnymi plamami na jej bokach.
Zesp? ten wykazuje wi?cej podobie?stw do gatunkw zespo?u iniridae ni? zespo?u bitaeniata czy agassizii, dlatego te? mo?e by? uwa?any za najbardziej pierwotny spo?rd tych trzech zespo?w.
Wszystkie gatunki zespo?u elizabethae pochodz? z Rio Negro, z wolno poruszaj?cych si? strumieni, gdzie woda jest mi?kka i bardzo kwa?na.

(cz??? opisu zaczerpni?to ze strony forum : Opis, wyst?powanie i proponowana filogeneza grup gatunkw z rodzaju Apistogramma


Akwarium

Litra?- 90 litrw
Wymiary(d?ugo?? x wysoko?? x szeroko??)-86x25x42
O?wietlenie- przeno?na ?wietlwka 18W
Filtracja- brz?czyk+gabka na ca?ym jednym boku akwarium
Ogrzewanie- Elite 50W
CO2 i nawo?enie- brak
Parametry wody- czyste RO + dolewka "torfwki" pH 5,2
Temperatura- 26*C
Pod?o?e- piasek
Wystrj- korzenie, ?upiny kokosa, li?cie bukowe
Flora- jaki? mech, jakie? microsorum, i niedobitki czego? p?ywaj?cego
Fauna- 1+1 Apistogramma elizabethae, niedobitki krewetek RC

Fotka pogl?dowa zbiornika. Niestety nie nauczy?em si? jeszcze robi? zdj?? zbiornika.

01
Rybki przywioz?em 15.10.2010 r.

Samiec 6 dni przed tar?em.
02

Na drugi dzie? ju? zauwa?y?em, ?e samiczka najwyra?niej zaczepia samca, ktry raczej jeszcze nie jest ni? zainteresowany. Wygl?da?o to tak jakby samiec ucieka? przed natr?tna much?. Trwa?o to tak kilka dni.

Para w okresie zalotw.

03

Wreszcie zauwa?y?em, ?e przed wej?ciem do kokosa zosta?a usypana grka piachu. By?em ju? pewien, ?e co? mi rybcie zmalowa?y. Dziwi?o mnie tylko, ?e samiczka co prawda siedzi w kokosie ale te? cz?sto wychodzi z niego aby przegoni? samca lub tylko sprawdzi?, czy nie ma go w pobli?u. Czyli para nie za bardzo dobrana. Czyta?em, gdzie? na niemieckim forum, ?e samiczka wysiaduje a samiec patroluje teren i chroni kryjwk? z samic?. U mnie nic takiego si? nie sta?o. Co dziwniejsze, wszystkie samiczki pielegniczek jakie u mnie pilnowa?y ikry zmienia?y swoje ubarwienie na ??te. U samiczki elizki tego nie zauwa?y?em, poza pojawieniem si? na bokach 2 niewiele ciemniejszych plam od reszty cia?a.

Po tygodniu zacz??em si? niecierpliwi? i szuka? informacji o d?ugo?ci okresu wyl?gu ma?ych. Okaza?o si?, ?e trwa to 10 dni. I zgodnie z takim wyliczeniem, 10 dnia tj. 31.10.2010 r. samiczka wyprowadzi?a maluchy na pierwszy nieporadny spacer. Okaza?o si?, szacuj?c na oko, ?e maluchw jest 20-30 szt. Samiczka przybra?a wreszcie ubarwienie o jakim czyta?em w opisach.


Samiczka 5 dzie? od z?o?enia ikry
04
Samiczka 9 dzie? od z?ozenia ikry
05
Samiczka w szyku bojowym przed atakiem na samca w dniu wyprowadzenia maluchw
06

Pierwsza fotka maluchw. Niestety maluchy by?y w takim miejscu, ?e nie mo?na by?o zrobi? im jakiej? ?adniejszej fotki.
07
Przez ca?y okres opieki nad ikr? jak i ma?ymi samiec jest wyra?nie przez samiczk? przeganiany.

Samiec dzie? przed wyprowadzeniem maluchw
08
Raz tylko widzia?em zachowanie samiczki takie jak podczas tar?a, co wyra?nie si? podoba?o samcowi. Ale trwa?o to zaledwie minut?, po czym samiec dosta? strza?a w brzuch i czar prysn??.

Maluchy karmione pocz?tkowo mieszank? ,(mikrocit hi-protein, mro?ona wrotka, artemia), p?niej jedynie wrotka i artemia, rosn? rwno, jaki? wyra?nych strat nie zauwa?y?em.

Samica z m?odymi - dzie? drugi.
09
Maluchy z dnia na dzie? coraz odwa?niejsze i bardzo ruchliwe. P?ywaj? pod opiek? matki praktycznie po ca?ym zbiorniku. Jestem pod wra?eniem opieku?czo?ci samiczki. Zdarzy?o si?, ze musia?em w?o?y? paluchy do akwarium i zdziwi?em si?, gdy samiczka zaatakowa?a moje palce.

I na koniec fota "kosa"

10

Mam nadziej?, ?e nie ostatnie.

Dzie? 12

Samica z m?odymi.
11

Samiec
12

Dzie? 13

Samica z m?odymi.
13

Dzie? 14
?awiczka m?odych.
14

Dzie? 17
15


Dzie? 18
16



Maluchy coraz odwa?niej rozp?ywaj? si? po akwarium. S? bardzo ruchliwe. Z dnia na dzie? wida?, ?e przybywa i cia?ka. Zajadaj? si? ?wie?? artemi? ale nie pogardz? te? mro?on? wrotk?. Mam nadziej?, ?e nied?ugo do diety dojdzie oczlik, po ktrym powinien nastapi? nast?pny skok w rozwoju maluchw.


I jeszcze ma?e porwnanie wzrostu maluchw

Dzie? 2
17

Dzie? 17
18


Agresja samiczki wobec samca nadal widoczna. Na szcz??cie samiec nie jest zbyt bojowy i ucieka do swojej kryjwki. Widocznie stwierdzi?, ?e co z oczu, to z serca.

Zastanawiam si? aby w najbli?szym czasie do?o?y? kilka pigmejkw. Kto? musi troch? przeora? piasek. A jak dojdzie oczlik to i posprz?ta? resztki.

I trzeba si? zastanowi? nad przeprowadzeniem pierwszej podmianki wody. W ko?cu to zaraz b?dzie miesi?c jak jej nie by?.

Maluchy rosn?. Ostatnio wr?cz w oczach. Obecnie maj? oko?o 1 cm. Niestety nie obesz?o si? bez strat. Widzia?em malucha chwiejnie wracaj?cego z kryjwki ojca. I chyba oberwa?, bo nastepnego dnia, znalaz?em trupka.
Aktualne zdj?cie maluchw.
dzie? 25

19

Para

20

Sesja samca. (musz? popracowa? nad o?wietleniem)

21

22

23

Autor: Mariusz Dylewski (mario1970pl)

 

Logowanie



Polish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości