Apistogramma cf. taeniata - Dziennik hodowlany
Apistogramma cf. taeniata to jeden z kilku jeszcze nie przedstawianych moich nabytkw
Ta przesympatyczna piel?gniczka zosta?a odkryta w 1862r. przez Gunthera jako Mesops taeniatus. Taeniata (Gr.) w przybli?eniu oznacza opasana, wst?gowa.

Wyst?powanie:

System rzek Rio Cupari, Rio Tapajs, Brazylia.
Pierwsze sztuki zakupi?em za po?rednictwem Naszego Forumowicza ARS'a, kupuj?c 2 parki m?odych ryb szybko zorientowa?em si?, ?e trafi?o do mnie 3 samce tego gatunku odmiany "Tapajs"/"Arapiuns"/bidos" z du?ym naciskiem na ta ostatni? i jedna do tej pory nie zidentyfikowana piel?gniczka.
Szcz??liwy traf pozwoli? na dokupienie z Niemiec (prawdopodobnie z tej samej dostawy) kilku samiczek. Z znajomym, ktry pomaga? w zakupie umwi?em si?, ?e je?eli rzeczywi?cie b?d? to taeniata to dostanie ode mnie nadmiarowe samce  Uwierzcie op?aci?o si?.
Ju? po tygodniu obie samiczki opiekowa?y si? u mnie ikr?, u Thomasa najpierw zakupione przez Niego samice wyko?czy?y jednego samca, by wkrtce wytrze? si? z pozosta?ym Macho
Docelowo Obaj mamy po 1m+2f (m - male - samiec, f - female - samica) wi?c sprawiedliwie

Krtki opis:

Jak u wi?kszo?ci Piel?gniczek samce (6-7 cm) tego gatunku rosn? wi?ksze od samic (4 cm), posiadaj? rwnie? wyra?nie wyd?u?one, szpiczaste zako?czenia p?etw grzbietowej, odbytowej i wyd?u?one pierwsze promienie p?etw brzusznych. Ryby te s? niepozornie ubarwione, ?uski samcw mieni? si? na niebiesko, a wzd?u? linii bocznej, lekko poni?ej ci?gnie si? 4-6 nieregularnych, poprzecznych plam (w rejonie plam, ?uski intensywnie czarno wybarwione od nasady do po?owy d?ugo?ci). Samce nabieraj? tego ubarwienia podczas walk, imponowania samicom i odstraszania wszelkiej ma?ci rywali, jak rwnie? podczas karmienia i w czasie opieki nad potomstwem. Gdy s? wystraszone lub zdominowane przez inne ryby wyra?nie widoczna jest pod?u?na ciemna linia wzd?u? linii bocznej, a poprzeczne nieregularne pasy ci?gn? si? przez ca?? wysoko?? cia?a ryby na kszta?t < . Razem z linia boczn? wygl?da to jak li?? paproci. Wystraszone samice maja podobne ubarwienie z ta r?nic?, ?e ich cia?o jest brudno pomara?czowo??te i p?etwy maj? zawsze lekko czerwonawy odcie?. W czasie opieki nad ikra i potomstwem samice nabieraj? intensywnego ??tego ubarwienia, a wzd?u? linii bocznej pojawia si? zazwyczaj 5 nieregularnych plam (nie licz?c stale widocznej rwnie? u samca plamy w kszta?cie wype?nionej litery B u nasady p?etwy ogonowej), z czego ?rodkowa zawsze pod?u?na.

Akwarium:

Zalecana wielko?? akwarium dla tego gatunku to d?ugo?? od 80 cm (standardowe 96l), ja za? trzymam uk?ad 1m+2f w akwarium 48l (40x40x30 cm). Dobrze czuja si? w akwarium ?rednio zagraconym:
- korzenie d?bu poro?ni?te mchami
- 2 ?upiny kokosa (wy??cznie dla samiczek)
- troszk? kawa?eczkw lignitu
- rosliny to przede wszystkim: du?o Blyxa japonica, Hydrocotyle leucocephala, Hydrocotyle verticillata, Echinodorus parviflorus "Tropica" i kilka innych
z pod?o?em piaszczystym (granulacja 0,2-1,3 mm). Jak ka?da apistogramma lubi? kopa? w pod?o?u, ale nie niszcz? i nie wykopuj? ro?lin.

Parametry wody:

pH 5-7, TWO 2-12 t. niemieckich, temperatura 21-28 st. C. Jest to typowe dla mnie akwarium CW (CW - CrystalWater - Czyste wody)

Po?ywienie:

?ywy, mro?ony i suchy !!! (jest to jeden z nielicznych gatunkw jakie mia?em i mam przyjemno?? hodowa?, ktry zjada dos?ownie wszystkie dost?pne rodzaje pokarmw dla ryb).

Rozmna?anie:

Typowe dla wi?kszo?ci apistogramma:
Raczej monogamiczne, aczkolwiek samiec mo?e wyciera? kilka samic w obr?bie swojego terytorium
Rytua?u tar?a nie ma co d?ugo opisywa?: samica gdy jest gotowa na odbycie tar?a wabi samca do wcze?niej upatrzonej (cz?sto przemeblowanej wed?ug jej gustu) i oczyszczonej kryjwki/groty l?gowej. Sk?ada ikr? (bardzo p?odne, nierzadko ponad 100 szt. ikry), samiec zap?adnia ikr? i to wszystko .
Samica opiekuje si? narybkiem do kolejnego tar?a w czym cz?sto pomaga jej samiec.
Tar?o dosz?o po 25 % podmianie wody (czyste RO)
Temp. przed 25 st. C, podmiana "prosto z w??yka"  spadek temp. o 4 st. w ci?gu niepe?nych 2h.
Parametry przed (mierzone 2 dni wcze?niej): pH 5,8, Tww=1 st. niemieckie, Two=2 st. niemieckie.
Parametry po zauwa?eniu ikry: pH 6,2 (podmiana wody), Tww i Two niemierzalne.
Ostatnio zmierzone parametry: pH 5,9, Tww i Two 1 st. niemiecki.
Pomiary pH; pH Meter (dok?adno?? pomiaru +/- 0,1, model z kompensacj? temperatury) i weryfikacja testem kropelkowym Zoolek (rozbie?no?? do 0,5)
Pomiary twardo?ci; testy kropelkowe Zoolek, dok?adno?? pomiaru wykluczaj?c b??d ludzki +/- 1 st. niemiecki.
Pomiary temperatury; termometr elektroniczny, dok?adno?? pomiaru +/- 0,1 st. C
Ale do?? tego przynudzania

Pora na rybki:

Samiczki
kpon_apistogramma_cf_taeniata_samica-01
kpon_apistogramma_cf_taeniata_samica-02
kpon_apistogramma_cf_taeniata_samica-03
kpon_apistogramma_cf_taeniata_samica-04
Samiec
kpon_apistogramma_cf_taeniata_samiec-01
kpon_apistogramma_cf_taeniata_samiec-02
Id?c za s?owami Pana Dr. Uwe Romera jako, ?e gatunek ten charakteryzuje si? du?a tolerancj? odno?nie parametrw wody jest on idealny dla pocz?tkuj?cych apistomaniakw.
Pami?tajmy, ze zosta? odkryty i opisany przesz?o 145 lat temu !!!

Autor: Krzysztof K-Pon Poniewierski

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości