Apistogramma (cf.) eunotus "Schwanzstreifen/Tail-stripes" - A77

Nazwa ?aci?ska

Opisa? Kullander (1980)
Synonimy

Hochrcken-Zwergbuntbarsch

A73 Apistogramma cf. eunotus (Rio Shahuaya)

A74 Apistogramma cf. eunotus (Santa Ana)

A75 Apistogramma cf. eunotus "Orangeschwanz"

A76 Apistogramma cf. eunotus "Orangebauch"

A77 Apistogramma cf. eunotus "Schwanzstreifen"

Kod A77
Grupa regani/eunotus
Rozmiar

Samiec: 10 cm, samica 6 cm

Parametry wody

pH: 6,0 do 7,0, Twardo??: 1 do 10 GH GH, Temperatura: 22C do 27C

Rozmieszczenie geograficzne

Ucayali i grne dorzecze Amazonki w d? do okolic Leticii, Peru i Kolumbia

Pochodzenie holotypu

Okolice Pucallpa (Campo Verde), Dorzecze Ucayali, Peru

Dymorfizm p?ciowy

Samce zdecydowanie wi?ksze, z wyd?u?onymi p?etwami piersiowymi, odbytow? i grzbietow?. Ko?ce tych ostatnich si?gaj? niemal poza okr?g?? p?etw? ogonow?. Ogon prze?roczysty, w ca?o?ci lub cz??ci pomara?czowy, czasem z widocznym wzorkiem 2-4 pionowych b??kitnych kresek. Pierwsze promienie p?etw piersiowych samicy intensywnie czarne.

Hodowla i rozmna?anie

Udane rozmna?anie przy parametrach wody: pH 6.4, Temp. 25 st.C, 1 st.twardo?ci GH

Specyficzne cechy gatunku

Status r?nych populacji nie jest jasny.
Szeroki zakres wyst?powania w skrajnie r?nych warunkach ?rodowiskowych ?wiadczy o olbrzymich zdolno?ciach adaptacyjnych tej ryby. Z powodzeniem mo?na j? piel?gnowa? w do?? twardej i zasadowej wodzie, optymalnie w wodzie oboj?tnej i mi?kkiej. Je?li parametry wody mieszcz? si? w okre?lonych powy?ej ramach A. eunotus ch?tnie podchodzi do tar?a i wyprowadza m?ode. Narybek po zu?yciu woreczka ??ciowego ch?tnie przyjmuje larwy solowca, nicienie mikro i inne rwnie drobne pokarmy. Samice A. eunotus s? bardzo dobrze opiekuj? si? wyl?giem, mo?liwe jest uzyskanie i wychowanie narybku w odpowiednio zaaran?owanym akwarium "oglnym", bez wykorzystania zbiornika tarliskowego.
Inne

Ta forma r?ni si? od A. eunotus nie tylko regularnie pr?gowanym, zako?czonym obustronnie wyd?u?eniami ogonem, lecz tak?e niespotykan? maksymaln? d?ugo?ci? cia?a przekraczaj?c? nawet 10 cm

Galeria


 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości