FAQ

Szanowny go?ciu, skoro raczy?e? zajrze? tutaj to wnioskuj?, ?e twoja wiedza dotycz?ca piel?gniczek jest w stadium pocz?tkowym i masz w g?owie mnstwo w?tpliwo?ci, ktre chcia?by? rozwia?. Zanim przejdziesz na forum i zarzucisz u?ytkownikw mas? pyta?, proponuj? aby? na pocz?tek przejrza? poni?szy tekst, ktry zawiera w sposb bardzo skrtowy kilka podstawowych informacji niezb?dnych do rozpocz?cia przygody z apisto. Aby poprawi? przejrzysto?? tekst zosta? podzielony na kilka podpunktw, jak rwnie? zawiera przydatne linki rozszerzaj?ce podane informacje.

Co to s? piel?gniczki ?

Do piel?gniczek zaliczamy niewielkie rybki z rodziny piel?gnicowatych, ktre w odr?nieniu od swoich wi?kszych kuzynw charakteryzuj? si? mi?dzy innymi znacznie mniejszymi rozmiarami oraz mniejszym stopniem agresywno?ci, co umo?liwia trzymanie ich w akwarium oglnym wraz z innymi spokojniejszymi gatunkami ryb. Najcz??ciej nie wykazuj? one te? tendencji do niszczenia ro?lin. Wy?ej wymienione cechy pozwalaj? na ich hodowl? w stosunkowo niewielkich zbiornikach. Wi?kszo?? piel?gniczek zamieszkuje rzeki Ameryki Po?udniowej, ale jest te? spora grupa pochodz?ca z wd Afryki. Do tej pierwszej grupy nale?? tak popularne gatunki jak: piel?gniczka kakadu, piel?gniczka agassiza czy te? piel?gniczka ramireza. Najpopularniejszym przedstawicielem gatunkw z czarnego l?du jest przede wszystkim barwniak czerwonobrzuchy. Wymienione wy?ej ryby to te, z ktrymi najcz??ciej mo?esz si? zetkn?? w najbli?szym sklepie zoologicznym. Wszystkie pozosta?e niewymienione gatunki mo?esz znale?? tutaj.

Jakie akwarium ?

Piel?gniczki nie nale?? do ryb zbyt wymagaj?cych je?li chodzi o wielko?? zbiornika. Park? mniejszych gatunkw tych rybek (np. A. borelli] czy M. ramirezi) mo?na ju? z powodzeniem trzyma? w akwarium 45 litrowym o standardowych wymiarach 50x30x30 cm i jest to absolutnie dolna granica je?li chodzi o wielko?? zbiornika.
Dla wi?kszosci gatunkw jednak najlepszym rozwi?zaniem b?dzie zbiornik o d?ugo?ci 60, a najlepiej 80 cm. lub oczywi?cie wi?kszy. D?ugo?? i szeroko?? zbiornika s? tutaj kluczowym parametrem, gdy? piel?gniczki w wi?kszo?ci zajmuj? strefy przydenne, wi?c wysoko?? akwarium nie ma dla nich wi?kszego znaczenia.

Jak urz?dzi? akwarium ?

Oczywi?cie zaczniemy od pod?o?a, najlepszym dla naszych rybek b?dzie piasek lub drobnoziarnisty ?wirek. Wiele gatunkw lubi przesiewa? jego drobne ziarenka przez pokrywy skrzelowe i mo?na wr?cz stwierdzi?, ?e jest to potrzebne do ich prawid?owego funkcjonowania. Piel?gniczki nale?? do ryb do?? p?ochliwych, wi?c akwarium nale?y wyposa?y? w wiele kryjwek. Najlepiej do tego celu u?y? po?wek kokosw oraz lu?no rozsypanej na dnie warstwy li?ci d?bowych lub bukowych. Dobrze jest te? umie?ci? jakie? elementy drewna jak korzenie czy ga??zie, ktre oprcz tego ?e dostarcz? rybom dodatkowych zakamarkw rwnie? pozytywnie wp?yn? na parametry wody. Akwarium mo?emy g?sto obsadzi? ro?linami, wybr gatunkw jednak uzale?niony jest w znacznej mierze od warunkw ?wietlnych jakie mo?emy im zapewni?. Nie zapomnijmy jednak o ro?linach p?ywaj?cych oraz takich, ktre swymi d?ugimi li??mi zacieni? dolne partie akwarium. Bardzo po?yteczne w akwariach z apisto s? wszelkiego rodzaju mchy, w ktrych rozwijaj? si? kolonie pierwotniakw b?d?ce doskona?ym naturalnym pokarmem w pierwszych dniach ?ycia ewentualnego przychwku.

Jaka powinna by? woda ?

Woda i jej jako?? to jeden z najistotniejszych elementw naszej przysz?ej hodowli, wi?c musimy po?wi?ci? jej szczegln? uwag?. Wi?kszo?? piel?gniczek pochodzi bowiem z wd bardzo mi?kkich i kwa?nych. Najwa?niejszym wi?c parametrem o jaki musimy zbada? to odczyn oraz twardo?? naszej wody. Woda mi?kka to woda o twardo?ci do kilku stopni niemieckich, natomiast woda kwa?na powinna mie? odczyn poni?ej siedmiu. Oczywi?cie niektre wytrzymalsze gatunki mo?na z powodzeniem trzyma? w wodzie o znacznie wy?szych warto?ciach. Jednak bardzo cz?sto si? zdarza, ?e do rozrodu nale?y zapewni? im wod? do?? mi?kk? i kwa?n?. Je?li jeszcze nie posiadasz testw do oznaczania potrzebnych Ci parametrw to niezb?dne dane dotycz?ce wody p?yn?cej w kranie naj?atwiej uzyska? z lokalnego przedsi?biorstwa wodoci?gowego. Kolejn? istotn? wielko?ci? charakteryzuj?c? nasza wod?, na ktr? powinni?my zwrci? uwag? to st??enie zwi?zkw azotowych . Piel?gniczki s? bardzo czu?e na podwy?szone ich warto?ci. Najlepszym sposobem na utrzymanie ich na niskim poziomie jest zapewnienie dobrej filtracji biologicznej, regularne odpowiednio du?e podmiany wody oraz g?ste obsadzenie zbiornika ro?linno?ci?.

Jak modyfikowa? wod? ?

C? pocz?? je?li nasza woda w kranie nie spe?nia wymaganych kryteriw dla hodowli pielegniczek ? Nie pozostaje nam nic innego jak skorygowa? jej parametry. Do obni?ania odczynu najlepiej zastosowa? naturalne metody, ktre wykorzystuj? w?a?ciwo?ci niektrych substancji. Tak wi?c mo?emy w?o?y? do filtra torf , umieszczaj?c go zawsze jako ostatni wk?ad lub te? bezpo?rednio w akwarium w woreczku umieszczonym przy wylocie wody z filtra, cho? w tym przypadku jego dzia?anie b?dzie mniej gwa?towne i bardziej roz?o?one w czasie. Mo?na rwnie? umie?ci? w akwarium zesz?oroczne szyszki olchy lub li?cie d?bu. Ostatni? nowo?ci? na rynku s? li?cie migda?ecznika morskiego zwanego inaczej ketapangiem. Wszystkie wy?ej wymienione substancje wydzielaj? do wody znacz?ce ilo?ci garbnikw i kwasw humusowych, ktre przyczyniaj? si? do obni?ania pH jak rwnie? nieznacznie twardo?ci w?glanowej, o ktrej za chwil?.
Je?li nie mo?emy skorzysta? z wymienionych wy?ej sposobw ostatecznie mo?na u?y?, ktrego? z gotowych dost?pnych w sklepie preparatw typu pH minus np. Aquacidem. Korekcji z jego u?yciem dokonujemy jednak zawsze poza akwarium z rybami. Niestety ?aden z opisanych tu sposobw nie przyniesie zadowalaj?cych efektw je?li nasza woda ma zbyt wysok? twardo?? w?glanow?.
Zmuszeni wtedy b?dziemy najpierw zmi?kczy? posiadan? wod?. Mo?emy to zrobi? zasadniczo na kilka sposobw. Pierwszym, ale zarazem na d?u?sz? met? k?opotliwym i najdro?szym jest zakup gotowej wody demineralizowanej i u?ywanie jej bezpo?rednio do podmian w akwarium lub wcze?niej w odpowiednich proporcjach mieszanie z posiadan? wod? wodoci?gow?. Kolejnym, jednak coraz rzadziej stosowanym zabiegiem jest przepuszczanie wody przez kolumn? zawieraj?c? ?ywic? jonowymienn? . Najpopularniejszym na rynku takim wymieniaczem jonowym jest specyfik znany pod nazw? FILTRAX K .
Ostatnim sposobem zmi?kczenia wody najpowszechniej stosowanym przez mi?o?nikw pielegniczek jest filtrowanie wody przez filtr odwrconej osmozy zwanym w skrcie RO (ang. revers osmosis). Taki filtr montujemy w mieszkaniu na wylocie urz?dzenia do poboru wody (np.bateria w ?azience) i przepuszczaj?c przez niego wod? pod odpowiednim ci?nieniem otrzymujemy czyst? wod? demineralizowan?. Koszt takiego filtra jest do?? znaczny ok. 200 z?, ale korzy?ci olbrzymie.

Jakie piel?gniczki na pocz?tek ?

Na rozpocz?cie przygody z apisto proponuje si? gatunki wytrzyma?e i ma?o wymagaj?ce je?li chodzi o parametry wody. Mog?ce znie?? bez wi?kszej szkody wod? o wy?szej twardo?ci i podwy?szonym odczynie. Gatunki spe?niaj?ce te kryteria to : piel?gniczka kakadu, piel?gniczka borelli oraz barwniak czerwonobrzuchy . Planuj?c pierwsz? obsad? swojego zbiornika nale?y pamieta?, ?e pielegniczki nale?? do ryb terytorialnych wi?c trzymamy je w parach lub haremach (samiec plus kilka samic). Przy niewielkich zbiornikach najlepiej zdecydowa? si? tylko na jeden gatunek, po??czy? kilka gatunkw mo?na tylko w odpowiednio du?ych akwariach i nie poleca si? tego pocz?tkuj?cym.

Jakie rybki do towarzystwa ?

Najcz??ciej polecanymi rybkami do towarzystwa dla piel?gniczek, maj?cymi g?wnie za zadanie o?mieli? z natury do?? p?ochliwe apisto oraz uzupe?ni? ?rodkow? stref? w akwarium s? wszelkie stadne rybki z grupy k?saczy, czyli popularne neonki, bystrzyki, zwinniki itp. Je?li jednak chcemy odchowa? w akwarium oglnym narybek piel?gniczek to musimy sobie zda? spraw?, ?e wiele gatunkw z wy?ej wymienionej grupy ryb b?dzie stanowi? powa?ne dla niego zagro?enie. Dlatego najch?tniej polecanym na wsp?towarzyszy piel?gniczek s? drobnoustki, a zw?aszcza najmniejsze z nich: drobnoustki obrze?one. Doskona?ym uzupe?nieniem obsady s? rwnie? ma?e glonojady z rodzaju otocuinclus, czyli popularne otoski. Nie ma natomiast potrzeby wprowadzania ryb zajmuj?cych stref? denn? zbiornika czyli wszelkiego rodzaju kiryskw, gdy? s? to strefy najchetniej zajmowane w?a?nie przez pielegniczki.

Czym karmi? ?

Wszystkie piel?gniczki nale?? do ryb typowo mi?so?ernych, dlatego taki rodzaj pokarmu powinien stanowi? podstaw? ich diety. Najch?tniej zjadane s? rozwielitki, oczliki, artemia, larwy komara, larwy wodzienia . Nale?y uwa?a? na takie pokarmy jak rureczniki lub larwy ochotki, gdy? s? one bardzo cz?sto po?awiane w zbiornikach silnie zanieczyszczonych i maj? zdolno?? kumulowania w swoim organizmie substancji szkodliwych i metali ci??kich. Je?li nie mamy dost?pu do pokarmw ?ywych to mo?emy z powodzeniem podawa? dost?pne w handlu mro?onki. Diet? mo?na uzupe?nia? pokarmem suchym, jednak nie wszystkie gatunki chc? go ch?tnie przyjmowa?.

Rozmna?anie.

Rozrd piel?gniczek to jeden z najprzyjemniejszych momentw dla ka?dego apistomaniaka. Nie ma pi?kniejszego widoku dla mi?o?nika tych rybek ni? samiczka otoczona chmurk? male?kich rybek. Piel?gniczki cz?sto rozmna?aj? si? w akwarium oglnym, lecz z takiego tar?a trudno odchowa? du?? liczb? m?odych, dlatego je?li chcemy mie? liczny przychwek to nale?y przeprowadza? rozrd w oddzielnym akwarium tarliskowym. Piel?gniczki s? jajorodne i jak sama nazwa wskazuje opiekuj? si? swoim potomstwem. Najcz??ciej rol? t? pe?ni samica, ale nie brak przypadkw gdy do opieki rodzicielskiej anga?uje si? rwnie? samiec. Wi?kszo?? gatunkw pielegniczek (ale nie wszystkie) do sk?adania ikry wykorzystuje r?nego rodzaju kryjwki i groty. Dlatego w akwarium z nimi umieszczamy mi?dzy innymi po?wki kokosw z wyci?tym otworami. Samica zwabia wtedy samca w pobli?e takiej groty i przykleja ikr? do jej sklepienia, ktra nast?pnie zostaje przez niego zap?odniona Od tej chwili samica pilnuje z?o?onej ikry, a nast?pnie opiekuj? si? wyl?g?ymi larwami, by p?niej kontynuowa? opiek? nad p?ywaj?cym ju? narybkiem. Opisane tu zachowania rozrodcze, chocia? bardzo charakterystyczne nie s? typowe dla wszystkich gatunkw. Do tar?a u piel?gniczek dochodzi zwykle wtedy, je?eli uda nam si? zapewni? optymalne warunki dla danego gatunku oraz gdy dbamy dobre od?ywianie naszych podopiecznych. Je?li jednak pomimo naszych zabiegw do tar?a jednak nie dochodzi, mo?na sprbowa? sprowokowa? je poprzez symulacj? pory deszczowej. W tym celu robimy wi?ksz? podmian? wody na wod? o ni?szej temperaturze ni? w akwarium.

Karmienie narybku.

Narybek piel?gniczek jest bardzo malutki i w zwi?zku z tym wymaga szczeglnego rodzaju pokarmu. Najodpowiedniejszym pokarmem s? nicienie i larwy artemii. Karmi? zaczynamy wtedy gdy m?ode pod opieka samiczki zaczynaj? swobodnie p?ywa?. W pierwszych dniach naszym sprzymierze?cem w karmieniu mog? by? drobne pierwotniaki, ktre zamieszkuj? w akwarium okolice mchw (dlatego warto te ro?liny trzyma? w akwariach z apisto). W pierwszych dniach gdy narybek jest najmniejszy najlepszym pokarmem s? nicienie, po kilku dniach, gdy narybek jest w stanie ju? przyjmowa? wi?kszy pokarm wprowadzamy larwy artemii. Pokarm najlepiej podawa? za pomoc? strzykawki zaopatrzonej w w??yk i rozprowadza? w pobli?u chmurki p?ywaj?cego narybku. Dopiero po kilku tygodniach mo?na sprbowa? podawa? drobny plankton taki jak oczlik, lub odpowiednio drobne mro?onki np. bosmiden.

Na koniec chcia?em zaznaczy?, ?e piel?gniczki nale?? do rybek bardzo delikatnych i ma?o odpornych na wszelkie medykamenty, w zwi?zku z tym wymagaj? od hodowcy du?ego zaanga?owania i sumienno?ci, w my?l zasady: lepiej zapobiega? ni? leczy?. Mam nadziej?, ?e uda?o mi si? przybli?y?, cho? w wielkim skrcie podstawowe zagadnienia zwi?zane z prawid?ow? piel?gnacj? rybek zaliczanych do popularnej grupy piel?gniczek. Celem dok?adniejszego zg??bienia tematu zapraszam do przestudiowania zasobw strony oraz naszego forum. Przed zadawaniem pyta? prosz? korzysta? z funkcji szukaj, gdy? wiele tematw na pewno zosta?o ju? dok?adnie omwionych. Gdy mimo wszystko zrodz? si? jakie? w?tpliwo?ci lub co? nadal pozosta?o dla Ciebie nie jasne to prosz? ?mia?o pyta? na forum. Mam nadziej?, ?e uda?o mi si? zainteresowa? Ci? piel?gniczkami i do??czysz do grona pasjonatw tych przepi?knych rybek.

Autor: Marcin Sopala

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości