Apistogramma (cf.) hoignei "Broad Red Caudal Stripes" - A118

Nazwa ?aci?ska

Opisa? Meinken (1965)
Synonimy

Kod A118
Grupa macmasteri/macmasteri
Rozmiar

Samiec: 6 cm, Samica 4 cm

Parametry wody

pH: 5,0 do 7,0; Twardo??: 1-10 dGH; Temperatura: 25C do 30C

Rozmieszczenie geograficzne

Ro Portuguesa? (Wenezuela)

Pochodzenie holotypu

Mokrad?a w dorzeczu Ro Portuguesa na zachd od Sta. Rosa i Camaguan, Guarico, Wenezuela

Dymorfizm p?ciowy

Samce osi?gaj? wi?ksze rozmiary i posiadaj? bardzo wyd?u?one ko?cwki p?etw grzbietowych, odbytowych i piersiowych. Podstawowy kolor cia?a to ??to-oliwkowy, w przedniej partii cia?a opalizuj?cy metalicznie. Na g?owie wyst?puje charakterystyczny rysunek z czarnych plamek otaczaj?cy oko i skrzele. P?etwa ogonowa doros?ego samca jest obramowana od gry i do?u na czarno-czerwono, p?etwy piersiowe s? mocno wyd?u?one i ??te. Linia boczna nie zawsze jest widoczna. Samice nigdy nie maj? wyd?u?onych p?etw i pozostaj? szare z domieszk? ??tego, tylko w czasie tar?a i opieki nad potomstwem przybieraj? intensywnie ??ty kolor z charakterystycznym wzorem czarnych plamek.

Hodowla i rozmna?anie

Specyficzne cechy gatunku

A. hoignei nie nastr?cza opiekunowi wielu problemw pod warunkiem, ?e trzymana jest w odpowiednich warunkach. ?wie?a, bardzo mi?kka i lekko kwa?na do kwa?nej woda pozwala na obserwowanie wszystkich wdzi?kw tej rybki. Pod?o?e z piasku, wiele kryjwek, a szczeglnie charakterystyczna dla ich naturalnego ?rodowiska warstwa li?ci na dnie o?mielaj? rybki, co pozwala podziwia? ich wspania?? kolorystyk?. Ro?linno??, zw?aszcza p?ywaj?ca, tak?e poprawia samopoczucie rybek. Wed?ug literatury jest zgodna i spokojna, mj samiec potrafi? si? jednak czasem da? we znaki mniejszym A. sp. "Mamore", z ktrymi dzieli? zbiornik. Zatargi ko?czy?y si? na szcz??cie na stroszeniu p?etw i opuszczeniu placu boju przez pokonanego samca. Ta piel?gniczka jest wra?liwa na zmiany parametrw wody. Zalecane jest trzymanie tych ryb w wi?kszym stadzie w akwarium o d?ugo?ci minimum 100 cm, w towarzystwie niewielkich k?saczowatych, ewentualnie tak?e kiryskw i zbrojnikw. W odpowiedniej wodzie, przy pH w okolicach 5,5 doros?e ryby ch?tnie przyst?puj? do tar?a. Gotowy samiec zaciekle broni swojego terytorium przed konkurentami zapraszaj?c do niego cz?sto kilka samic. Samica sk?ada w "grocie" od 30 do 200 ziarenek ikry, z ktrej przy temperaturze 27 st. C po 4 dniach wyl?gaj? si? larwy. Po nast?pnych 4-5 dniach m?ode zaczynaj? p?ywa? swobodnie i nale?y zacz?? je karmi? ?wie?o wyl?gni?tymi larwami artemii, pierwotniakami i innym najdrobniejszym pokarmem. M?ode s? szczeglnie wra?liwe na zmiany parametrw wody. Uwagi: W Rio Caura wp?ywaj?cej od po?udnia do Rio Orinoco odkryto bardzo podobny gatunek nazwany A. Sp. "Caura". Samice obydwu gatunkw s? nie do rozr?nienia, samce r?ni? si? nieznacznie.

Inne

Status poszczeglnych r?ni?cych si? populacji nie jest jasny.

Galeria

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości