Apistogramma hongsloi - A110

Nazwa ?aci?ska

Opisa? Kullander (1979)
Synonimy

 A 110 Apistogramma hongsloi "Rotstrich"

A 111 Apistogramma cf. hongsloi "Capanaparo"
A 112 Apistogramma cf. hongsloi (Rio Claro)
A 113 Apistogramma cf. hongsloi (Rio Cataniapo)
A 114 Apistogramma cf. hongsloi (Maripa)
A 115 Apistogramma cf. hongsloi "Goldorange"
Kod A110
Grupa macmasteri/hongsloi
Rozmiar

Samiec: 9 cm, Samica 6 cm

Parametry wody

pH: 5,5 do 7,5; Twardo??: 0-2 dGH; Temperatura: 21C do 30C

Rozmieszczenie geograficzne

Zlewisko Orinoko, Cataniapo do Caura, Klumbia i Wenezuela

Pochodzenie holotypu

Rio Guarrojo, zlewisko Orinoko, Kolumbia

Dymorfizm p?ciowy

U doros?ych osobnikw rozr?nienie p?ci nie nastr?cza trudno?ci, nawet bior?c pod uwag? wiele form kolorystycznych pochodz?cych z r?nych miejsc. Samce osi?gaj? wi?ksze rozmiary i posiadaj? bardzo wyd?u?one ko?cwki p?etw grzbietowych, odbytowych i piersiowych. Doros?e samce posiadaj? czarn? lub czerwon? lini? wzd?u? nasady p?etwy odbytowej. Samice nigdy nie maj? wyd?u?onych p?etw i pozostaj? ??te.

Hodowla i rozmna?anie

Specyficzne cechy gatunku

Ta piel?gniczka nie jest zbytnio wymagaj?ca je?li chodzi o parametry wody. Akceptuje nawet lekko zasadow? wod?. Oczywi?cie najlepiej czuje si? w warunkach zbli?onych do naturalnych. Te du?e piel?gniczki o wysokim ciele powinny by? trzymane w du?ych akwariach, 80cm lub d?u?szych. Du?a ilo?? kryjwek z korzeni, kamieni i opad?ych li?ci pozwala zredukowa? agresj? pomi?dzy poszczeglnymi osobnikami. A. hongsloi ma zwyczaj "nurkowania" w pod?o?u, aby unikn?? kontuzji zaleca si? drobny piasek jako pod?o?e. Do rozrodu zaleca si? wybra? samca i dwie lub trzy samice oraz przygotowa? kryjwki dla ka?dej z nich wewnt?rz terytorium obranego przez samca. A. hongsloi jest do?? p?odna je?li parametry wody sa zbli?one to naturalnych, samica mo?e z?o?y? nawet 200 jajeczek. Niestety wiele z nich nie rozwija sie prawid?owo je?li parametry odbiegaja od idealnych. Rozwj larw zale?ny te? jest od temperatury, przy 27C larwy pojawiaj? si? po 4 dniach a 5 nast?pnych zaczynaj? swobodnie p?ywa?. Niemal natychmiast mog? zjada? larwy solowca. M?ode rosn? do?? wolno i dojrza?o?? osi?gaj? po ok. 9 miesi?cach.

Inne

Status czasami bardzo r?ni?cych si? od siebie populacji nie jest dotychczas jasny. Niektre formy hodowlane tego gatunku s? w du?ym stopniu ubarwione na czerwono.

Galeria

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości