Apistogramma erythrura - A207
Nazwa ?aci?ska

Apistogramma erythrura

Opisa?
Synonimy Apistogramma sp. "Mamor" do listopada 2008
Kod A207
Grupa trifasciata
Rozmiar

Samiec: 7 cm; Samica: 4 cm

Parametry wody

pH: 5,0 do 6,5; Twardo??: 0 do 6 GdH, Temperatura: 22C do 28C

Rozmieszczenie geograficzne

dorzecze Mamor (system Pacas Novos, Rondonia, Brazylia) i po?udniowe dop?ywy Guapor (San Martin i Itomanas, Beni, Boliwia)

Pochodzenie holotypu

Dymorfizm p?ciowy

Gatunek bardzo podobny do A. trifasciata, r?nice to brak "trzeciej linii" biegn?cej przez brzuch i p?etw? odbytow? oraz nieco wi?ksze rozmiary. Samce osi?gaj? wi?ksze rozmiary i posiadaj? bardzo wyd?u?one ko?cwki pierwszych pi?? promieni p?etwy grzbietowej i piersiowych. P?etwa ogonowa jest okr?g??. Szare cia?o opalizuje niebiesko, okolice g?owy s? ??te, tak?e z niebieskimi plamkami. Linia boczna rozszerza si? ku ogonowi i ko?czy na jego nasadzie. Od oka do po?owy korpusu cz?sto zanika zale?nie od nastroju ryb. Wszystkie p?etwy s? niebieskie, jednak wyst?puje te? forma o czerwonym ogonie. Samice s? o wiele mniejsze i szare, z wyra?n? szerok? lini? boczn?, tylko w czasie tar?a przybieraj? intensywnie ??ty kolor z czarnym wzorem. W pocz?tkowym okresie opieki nad potomstwem s? jasno??te z czarn? kropk? po?rodku doku cia?a, p?niej kropka przechodzi najcz??ciej w czarn?, szerok? lini? boczn?.

Hodowla i rozmna?anie

Gatunki z tych regionw Amazonii s? dobrym wyborem dla pocz?tkuj?cych mi?o?nikw piel?gniczek. A. sp. "Mamore" dobrze znosz? nawet ?rednio tward? wod? o oboj?tnym b?d? nawet lekko zasadowym odczynie. S? bardzo spokojnymi rybkami, mo?na je wi?c, tak?e z racji rozmiarw trzyma? w mniejszych akwariach lub w du?ych zbiornikach w wi?kszych grupach. Bardzo ceni? sobie g?st? ro?linno??, samice cz?sto wybieraj? na miejsce tar?a np. zakamarki korzeni poro?ni?tych mchem jawajskim. W naturze spotyka si? je cz?sto w p?ytkich miejscach przykrytych grubym dywanem ro?lin p?ywaj?cych, jak rwnie? w warstwie li?ci zalegaj?cych dno niewielkich ciekw wodnych. Otrzymanie potomstwa mo?liwe jest ju? w ?rednio twardej wodzie, jednak najlepsze rezultaty daje woda miekka i lekko kwa?na, o temperaturze 22-27 st. C. Wyl?giem oko?o 50 m?odych opiekuje si? samica, jednak w wyj?tkowych przypadkach jej rol? przejmuje czasem samiec. Pomaga on tak?e cz?sto samicy na dalszym etapie opieki nad m?odymi. Narybek ro?nie wolno, osi?gaj?c dojrza?o?? p?ciow? po oko?o p? roku, jednak pe?ni? krasy osi?ga cz?sto dopiero po p?tora roku.

Specyficzne cechy gatunku

Inne

Nie mo?na wykluczy?, ?e ten gatunek jest identyczny z A. (trifasciata) maciliensis (Haseman, 1911), jednak dla pewno?ci niezb?dne jest ponowne zbadanie typu.

Filmoteka

Galeria

Zapraszamy do Galerii

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości