Apistogramma barlowi - A174
Nazwa ?aci?ska Apistogramma barlowi
Opisa? (Rmer & Hahn, 2008)
Synonimy

A. sp. "Lidstrich"

A. sp. "Red face"

Brustband-Apistogramma

Kod A174
Grupa cacatuoides
Rozmiar

Samiec: 10 cm; Samica: 5 cm

Parametry wody

pH: 4,5 do 6,5; Twardo??: 1 do 5 GdH, Temperatura: 23C do 29C

Rozmieszczenie geograficzne

dop?ywy Ro Ampiyacu, np. w okolicy El Pozo, departament Loreto, Peru

Pochodzenie holotypu

Dymorfizm p?ciowy

Samica zdecydowanie mniejsza, w szacie godowej z pod?u?n?, pionow? czarn? plam? tu? za p?etw? piersiow? biegn?c? w d? od linii bocznej do spodu cia?a. po??czenie plam z obu stron formuje charakterystyczny wzr na brzuchu ryby. pierwsze promienie p?etw piersiowych intensywnie czarne. cz?sto widoczna wyra?na owalna plama boczna. Samiec wi?kszy, cia?o jasne, opalizuj?ce na niebiesko. kra?cowe promienie p?etw nieparzystych wyd?u?one. Wargi du?e, ??te do czerwonych. Cz??? ogona cz?sto zabarwiona na ??to. Kiedy nie przyjmuj? postaw imponuj?cych obie p?ci prezentuj? si? podobnie, z szerok? lini? boczn? i zauwa?aln? drug? wzd?u? nasady p?etwy grzbietowej. samce nadal maj? zabarwione wargi i zauwa?alnie wyd?u?one p?etwy nieparzyste. 

Hodowla i rozmna?anie

Specyficzne cechy gatunku

Gatunek stosunkowo du?y, porwnywalny z A. cacatuoides. Doros?e samce mog? przekracza? 10 cm d?ugo?ci. Samice przekraczaj? 5 cm. Charakterystyczna dla tego gatunku jest bardzo du?a g?owa oraz, typowo dla grupy cacatuoides, du?y otwr g?bowy. R?ne ?rd?a podkre?laj? tak?e wysoki poziom agresji wewn?trzgatunkowej mi?dzy osobnikami obojga p?ci. trzymanie ich w grupie w akwarium o du?ej powierzchni dna z innymi rybami wydaje si? zapobiega? agresji. Zaobserwowano, ?e nie wszystkie samice wykazuj? tendencje to inkubowania larw w jamie g?bowej. Istnieje podejrzenie, ?e taka forma opieki nad potomstwem jest u tego gatunku nowa i nie wszystkie osobniki j? stosuj?. By? mo?e w gr? wchodz? tak?e inne czynniki - obecno?? warstwy drobnego piasku jako pod?o?a czy zagro?e? dla potomstwa.

Inne

G?bacz larwofilny w rodzaju apistogramma.

Galeria

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości