Cykl azotowy w akwarium

Niektrzy nazywaj? go cyklem biologicznym, procesem nitryfikacji, lub nawet nowym zespo?em zbiornika. Wszyscy jednak odnosz? si? do tego samego cyklu Cyklu azotowego. Cyklu ktry polega na stworzeniu korzystnych bakterii w akwarium oraz w mediach filtracyjnych, ktre pomog? w przemianie amoniaku w azotyny, a nast?pnie przekszta?ci azotyny w azotanw.
Proces ten mo?e trwa? od 2 tygodni do 2 miesi?cy lub w skrajnych przypadkach d?u?ej. Istotne jest dla wszystkich, ktrzy planuj? rozpocz?? swoj? przygod? z akwarium aby zrozumieli ten proces. Poznanie tego procesu pomo?e odnie?? sukces w utrzymaniu ryb i powinno zdecydowanie zwi?kszy? szanse na utrzymanie ryb w dobrej kondycji a nawet i przy ?yciu. Najlepszym sposobem monitorowania obiegu azotu jest zakup testw, przy pomoc? ktrych zmierzymy warto?ci amoniaku, azotynw, azotanw i pH.
Po zalaniu akwarium w/w parametry wody sprawdzamy minimalnie co dwa dni, notujemy warto?ci i porwnujemy czy poziom amoniaku wzrasta. Kilka tygodni p?niej warto?? azotynw powinna zacz?? rosn??, a wtedy spada poziom amoniaku. W ko?cu, po kilka tygodniach powinno si? zauwa?y? wzrost poziomu azotanw i spadek poziomu azotynw. Kiedy testy ju? nie wykrywaj? amoniaku lub azotynw, ale widzimy wzrost azotanw mo?na przyj??, ?e akwarium jest na tyle bezpieczne aby wpu?ci? ryby.


Etapy azotu

Etap 1


Amoniak jest wprowadzany do akwarium przez odchody ryb i odpadw niezjedzonego pokarmu. Odchody i nadmiar ?ywno?ci dziel? si? na zjonizowane amony (NH4) lub niezjonizowany amoniak (NH3). Amony nie s? szkodliwe dla ryb tak jak amoniak. Czy w zbiorniku powstaj? amony lub amoniak zale?y od pH wody. Je?eli pH wynosi poni?ej 7, utworz? si? amony. Je?li jednak pH wynosi powy?ej 7 to utworzy si? amoniak.

Etap 2

Wkrtce bakterie zwane Nitrosomonas utworz? si? w takiej ilo?ci aby by?y w stanie utlenia? amoniak w zbiorniku, co w p?niejszym okresie doprowadzi do wyeliminowania go z wody. Produktem ubocznym utleniania amoniaku s? azotyny. Jednak gdy pozb?dziemy si? amoniaku w zbiorniku, pojawi? si? nam inne toksyny - azotyny. Azotyny s? rwnie toksyczne dla ryb jak amoniak. Je?li mamy zestaw testowy, to nale?y sprawdzi? ilo?? azotynw e pod koniec pierwszego i drugiego tygodnia.

Etap 3

Bakterie zwane Nitrobacter przemieni? azotyny w azotany. Azotany nie s? tak szkodliwe dla ryb jak amoniak czy azotyny. Lecz s? szkodliwe w nadmiernych ilo?ciach. Najszybszym sposobem, aby pozby? si? z akwarium azotanw jest wykonanie cz??ciowej wymiany wody . Gdy akwarium stoi ju? jaki? czas zalane musimy koniecznie monitorowa? poziom azotanw i dokonywa? cz??ciowej wymiany wody w razie potrzeby. Istniej? rwnie? inne metody kontroli azotanw w akwariach oprcz podmiany wody. W akwarium s?odkowodnym dajemy du?o ro?lin szybkorosn?cych ktre b?d? wch?ania? niektre z azotanw.

Pierwsze kroki Cykl azotowy

Istniej? dwa sposoby, aby rozpocz?? cykl azotowy w akwarium - z rybami lub bez ryb.

Cykl azotowy z ryb?

Proces ten nie jest najlepszym sposobem, aby rozpocz?? cykl, poniewa? ryby s? nara?one na amoniak i azotyny. Wiele ryb nie mo?e i nie b?dzie si? dobrze czu?o w takiej wodzie, grozi to nawet zdychaniem s?abszych gatunkw. Niektre gatunki jednak s? silniejsze od innych i s? w stanie tolerowa? cykl azotowy. W akwariach s?odkowodnych tak? ryba mo?e by? np. danio pr?gowany. Jest bardzo wytrzyma?ym gatunkiem.

Cykl azotowy bez ryb

Istnieje kilka r?nych sposobw, aby wywo?a? ten proces.

Wariant 1:

Mo?emy skorzysta? z pokarmu dla ryb. Wsypujemy kilka p?atkw pokarmy raz na 12 godzin. Poniewa? ?ywno?? rozk?ada si? to rozk?ad ten b?dzie uwalnia? amoniak.
Tak podajemy pokarm a? do momentu zako?czenia cyklu.

Wariant 2:

Mo?emy u?y? ma?ego kawa?ka surowej ryby lub surowej krewetki. Do akwarium wrzucamy kawa?ek ryby lub krewetki i po kilku godzinach zacznie nam si? uwalnia? podczas rozk?adu amoniak w wodzie.

Wariant 3:

W tym celu musimy u?y? 100% czysty amoniak.
Korzystaj?c z kroplomierza, dodajemy 5 kropli amoniaku na 10 litrw wody w akwarium. Je?li po dodani amoniaku do wody testy nam pokazuj? poziom amoniaku na 0 to musimy doda? tyle czystego amoniaku tak aby testy wskazywa?y na obecno?? go w wodzie. ?ledzimy o ile spada nam poziom amoniaku na dob? i w ten sposb wiemy o ile go uzupe?nia?. Czysty amoniak podajemy a? do momentu gdy testy zaczn? nam wskazywa? azotynw. Kiedy testy wykrywaj? azotyny nale?y dawk? zmniejszy? do 3 kropel amoniaku na 10 litrw wody w akwarium. Kontynuujemy ten proces codziennie do momentu gdy testy wyka?? nam azotanu. Wtedy podmieniamy 30% wody i akwarium jest gotowe.

Wariant 4:

U?yj ?wiru, wody z innego akwa lub wody ze starego funkcjonuj?cego filtra.
Jest to najlepszy i najszybszy sposb, aby wzbudzi? i szybko przej?? cykl azotowy. B?dzie to materia? siewny zbiornika wszystkich niezb?dnych bakterii cyklu azotowego. Codziennie podajemy do zbiornika kilka p?atkw pokarmu. Sprawdzamy poziomy zwi?zkw i gdy stwierdzamy zanik amoniaku i azotynw a testy wyka?? azotany w naszej wodzie robimy podmian? 30% i spokojnie mo?emy wpuszcza? ryby. Istniej? jednak pewne wady tej metody. Musimy si? dowiedzie? od osoby od ktrej b?dziemy brali star? wod? czy w ostatnim okresie nie leczy?a swoich ryb lekarstwami zawieraj?cymi np. mied?. Mied? jest szkodliwym pierwiastkiem i mo?emy niepotrzebnie narazi? si? na straty np. zak?adaj?c krewetkarium.

Wariant 5:

Cz?sto polecanym szczeglnie dla mniej zaawansowanych akwarystw jest u?ycie tzw biostarterw. Jest to nic innego jak szczepy bakterii ktre podajemy w r?nej postaci do filtra, pod?o?a lub bezpo?rednio do s?upa wody. Producenci zazwyczaj podaj? na nich i? mo?na wpuszcza? ryby ju? po 24h od podania preparatu lecz musimy wzi?? jednak na to du?? przymiark?. Dobrym sposobem jest kontrolowanie poziomu szkodliwych substancji przez kilka kolejnych dni. Je?li testy nie wyka?? ?adnych niepokoj?cych objaww, robimy 30% podmian? wody i wpuszczamy ryby.


Cykl azotowy w akwarium: 1 - pokarm, 2 - wydalanie amoniaku, 3- bakterie Nitrosomonas, 4 - bakterie Nitrosospira, 5 - wymiana wody, 6 - ?wiat?o, 7 - procesy gnilne, 8 - tlen, 9 - dwutlenek w?gla

?rd?em azotu dla akwariw jest w zasadzie wy??cznie pokarm (1) dla ryb i innych zwierz?t tworz?cych jego faun?. W ramach swojego metabolizmu ryby wydalaj? do wody amoniak, a dok?adniej jony amonowe, ktre zwi?kszaj? pH wody (2). Drugim ?rd?em amoniaku s? gnij?ce szcz?tki na ?ciankach i dnie akwarium (7).
Wydalane jony amonowe s? przekszta?cane w jony azotynowe i azotanowe przez bakterie z rodzaju Nitrosomonas (3) i Nitrosospira (4). Azotany, a zw?aszcza azotyny s? dla ?yj?cych w akwarium organizmw jeszcze bardziej zabjcze od amoniaku. Za dopuszczalne st??enie azotynw przyjmuje si? 0,5 mg/l, a azotanw 50 mg/l. Jony te s? jednak ?atwo absorbowane przez ro?liny wodne, dla ktrych stanowi? rodzaj naturalnego nawozu. Oprcz tego ro?liny absorbuj? dwutlenek w?gla (9) i wydalaj? tlen (8) potrzebny do ?ycia wszystkim organizmom, co jednak nie jest cz??ci? cyklu azotowego.
*Zdj?cie oraz opis zapo?yczony z sieci.

Artyku? autorstwa LESZKO na potrzeby APISTO.PL.

Wszelkie kopiowanie po cz??ci lub w ca?o?ci bez zgody autora zabronione

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości