Mini s?owniczek wody w akwarium

Ka?dy, kto chce osi?gn?? sukces w hodowli tropikalnych ryb musi zrozumie? podstawowy sk?ad chemiczny wody. Pomo?e to naszym podopiecznym nie tylko przetrwa?, ale i zdrowo si? rozwija?!
Zaleca si? aby wyposa?y? si? w dobry zestaw testw do wody w akwarium. Musimy mie? zestaw, ktry pozwoli nam przebada? wod? z poni?szego zakresu:

Amoniak
Azotyny
Azotany
pH
Twardo?? wody
Chlor / Chloramina

Definicje

Bakterie tlenowe

S? to bakterie ktrym potrzebny jest do ?ycia tlen atmosferyczny, oddycha w podobny sposb jak ro?liny zielone. Bakterie te rozk?adaj? za pomoc? enzymw i utleniaj? kosztem tlenu atmosferycznego r?ne zwi?zki organiczne wyst?puj?ce w ich komrkach. Wyzwolon? podczas tego procesu energi? zu?ywaj? na swoje potrzeby ?yciowe. W wyniku tego rodzaju oddychania powstaj? z substancji organicznych proste zwi?zki nieorganiczne.

Bakterie beztlenowe

Oddychanie tych bakterii polega na rozk?adzie, za pomoc? enzymw, r?nych zwi?zkw organicznych, ale bez udzia?u tlenu z powietrza. Ten drugi sposb oddychania nazywa si? oddychaniem beztlenowym lub fermentacj?.

Amoniak

Ten ?rodek chemiczny jest wynikiem odpadw rozk?adaj?cych si? ryb i ro?lin w akwarium. Amoniak jest g?wnym zabjc? tropikalnych ryb. Nowe za?o?one zbiorniki, przechodz? cykl azotowy. Idealne st??enie amoniaku w akwarium wynosi 0 ppm.

Chloramina

Chloramina jest to po??czenie chloru i amoniaku. Jest silniejszy ni? chlor ?rodek dezynfekuj?cy i jest u?ywany w miejscach, gdzie ten silny ?rodek dezynfekuj?cy jest potrzebny np w wodzie silnie ska?onej. Podobnie jak chlor, nale?y wyeliminowa? go z wody z kranu przed dodaniem do akwarium tropikalnych ryb.

Chlor

Ten zwi?zek chemiczny jest w dodawany do wi?kszo?ci wody z kranu i jest u?ywany do zabijania szkodliwych bakterii w wodzie pitnej. Chlor musi zosta? usuni?ty przed wlaniem wody do akwarium, w innym przypadku mo?e doprowadzi? do zgonw ryb.

Mied?

Ten ci??ki metal mo?e znajdowa? si? w z wodzie z kranu, je?li w naszej instalacji s? starsze rur. Wyst?puje rwnie? w wielu lekach opartych na miedzi. Mied? mo?e by? bardzo szkodliwa dla ryb i bezkr?gowcw.

Azotany

Azotyny s? przetwarzane na azotany przy pomocy bakterii po?ytecznych. Azotany nie s? tak toksyczne, jak amoniak czy azotyny, ale s? one szkodliwe i cz?sto wywo?uj? stres u ryb je?li wyst?puje w akwarium w wysokich st??eniach. Jedynym sposobem na usuni?cie azotanw s? cz??ciowe podmiany wody. Idealnie je?li w naszym akwarium warto?? azotanw nie przekracza 20 ppm w zbiornikach s?odkowodnych , a nawet mniej w zbiornikach ze s?on? wod? .

Azotyny

Amoniak jest przekszta?cany w azotyny przez bakterie w akwarium. Poziom azotynw wzrasta w nowych zbiornikach. Azotyny jest tak toksyczny dla ryb tropikalnych, jak amoniak, a jedynym sposobem, aby szybko zredukowa? ich ilo?? jest cz?sta zmiana wody. Azotyny z biegiem czasu b?d? przekszta?cane na azotany wraz ze wzrostem liczby bakterii po?ytecznych w pod?o?u i filtrze. Idealne st??enie azotyn w akwarium powinno wynosi? 0 ppm.

Cykl azotu - cykl azotowy

Cykl ten trwa zwykle od 2-8 tygodni i wyst?puje we wszystkich nowych akwariach. Mo?na przyspieszy? ten proces, u?ywaj?c materia?u filtracyjnego lub ?wiru ze starego zbiornika. Bakterie zawarte w starym pod?o?u pomog? znacznie skrci? ten cykl. Jest to cykl w ktrym amoniak jest przekszta?cany na azotyny i azotany s? zmieniane w azotany

Amoniak -> azotyny -> azotany

pH

pH to skal? stosowan? do pomiaru kwasowo?ci lub zasadowo?ci wody. Przedzia? skali od 0 do 14 jest najbardziej kwa?ny, 7 neutralny i 14 jest najbardziej zasadowy. Mo?liwe jest zwi?kszenie lub zmniejszenie warto?ci pH w wodzie poprzez ?rodki chemiczne, podawanie CO2, zwi?kszanie twardo?ci wody.

Fosforany

Fosforany mog? by? wprowadzone do akwarium g?wnie z wody, ro?lin, ?ywno?ci jak i martwych ryb. Wysoki poziom fosforanw mo?e by? przyczyn? wyst?pienia glonw. Istniej? na rynku produkty do usuwania fosforanw, zmniejsz ich ilo?? rwnie? podczas regularnych zmian wody.

Zasolenie

Jest to ilo?? rozpuszczonych soli w wodzie i jest mierzona przy u?yciu areometru.

Twardo?? wody
Jest to ilo?? rozpuszczonych w wodzie soli, szczeglnie magnezowych i wapniowych. Wyra?a si? j? w tzw. stopniach niemieckich (n). 1n odpowiada 10 mg CaO rozpuszczonego w 1 l wody. W akwarystyce wody ze wzgl?du na ich twardo?? dziel? si? na:
1. Bardzo mi?kkie 0 - 5n
2. Mi?kkie 5,1 10n
3. ?rednio twarde 10,1 20n
4. Twarde 20,1 30n
5. Bardzo twarde powy?ej 30n
Odpowiednia twardo?? wody szczeglnie potrzebna jest przy rozmna?aniu ryb lub ro?lin w akwarium. Twardo?? wody mo?emy zmierzy? za pomoc? specjalnych testerw dost?pnych w niektrych sklepach zoologicznych.
Je?eli twardo?? wody jest zbyt wysoka mo?emy j? zmniejszy?:
- Dodaj?c do akwarium wod? destylowan?.
- Przefiltrowuj?c wod? przez torf.
- Za pomoc? specjalnych preparatw dost?pnych na rynku akwarystycznym.
Je?eli twardo?? wody jest zbyt niska mo?emy j? zwi?kszy?:
- Dodaj?c twardszej wody.
- Przefiltrowuj?c wod? przez materia? zawieraj?cy wap?.
- Za pomoc? specjalnych preparatw dost?pnych na rynku akwarystycznym.
- Dodawanie siarczanu wapnia lub magnezu (nie zalecane dla ma?o do?wiadczonych akwarystw).

Artyku? autorstwa LESZKO na potrzeby APISTO.PL.

Wszelkie kopiowanie po cz??ci lub w ca?o?ci bez zgody autora zabronione

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości