Akwarium na bazie ziemi ogrodowej
Je?li chodzi o ziemi? ogrodow? to sam mia?em akwa postawione na jej bazie i bardzo sobie chwal?.
Jest to najta?sza ziemia bez jakichkolwiek dodatkw kupiona w jednym z marketw budowlanych.
Jest kilka szk? je?li chodzi o akwa na bazie ziemi ogrodowej - ja postaram si? przybli?y? co nieco
tego co uzyska?em z w?asnego do?wiadczenia.
1. Tak jak wspomina?em ziemia musi by? bez ?adnych dodatkowych nawozw i innych "pierd?" typu kora,
dodatki do iglakw, r? i innych ro?lin ogrodowych. Do?wiadczeni u?ytkownicy zalecaj? ziemi?
pochodz?ca z kretowisk lub najlepiej ziemi? cmentarn? - ma bardzo du?o minera?w. Ja osobi?cie kupi?em
tak jak wcze?niej wspomina?em najta?sz? ziemi? ogrodow? w jednym z marketw.
2. Uk?adanie (zasypywanie ziemi w akwa). Nie mo?emy tego zrobi? od szk?a do szk?a na ca?ej powierzchni
gdy? bardzo to brzydko wygl?da jak rwnie? mo?e wp?yn?? na rozwj glonw na szybie do ktrej jest dosypana.
Po bokach - tak oko?o 3-4 cm od szyb zostawiamy przerw? aby by?o miejsce na ?wirek. Ja w jednym miejscu da?em troszk? mniej i mam teraz problem w
postaci ciemniej?cego mi ?wirku. Nie polecam dawania na powierzchni? piasku kwarcowego - nie wiem
jak u innych u?ytkownikw u mnie co jaki? czas z pod?o?a wydostaje si? kilka ogromnych baniek ?mierdz?cego
metanu. Moim zdaniem ?wirek na bie??co przepuszcza metan a piasek z racji tego i? jest bardzo zbity nie
przepuszcza mniejszych b?bli. Jak si? zgromadzi wi?ksza ilo?? ktra ma wi?ksz? wyporno?? ni? nacisk piasku
to jest ma?e plum. Przy czym nie zauwa?y?em nigdy aby owe plum (owy gaz) zaszkodzi? ktremukolwiek z
mieszka?cw tego akwa.

Fotka zapo?yczona z netu

Najlepiej zacz?? od usypania ?wirku tak aby dolega? on do szyb z przodu i po bokach akwa
tak na szeroko?? 3-4 cm i na wysoko?? oko?o 5 cm. Do ziemi dolewany wody i mieszamy aby lepiej
sz?o j? dawa? do akwa. Takie "b?otko"dajemy pomi?dzy wcze?niej usypany ?wirek. Ziemi dajemy w granicach 3 cm wysoko?ci.
Na tak przygotowan? powierzchni? dajemy najlepiej jak?? siateczk? z ma?ymi oczkami , ja osobi?cie da?em
stara firank?. Daje si? j? aby przy przesadzaniu ro?lin nie wyrywa? korzeni z ziemi?. Na to wszystko
dajemy 4 cm warstw? ?wirku, nie polecam mniejszej warstwy gdy? ziemia mo?e dosta? si? do s?upa
wody a to grozi atakiem glonw.
3. Ja osobi?cie na warstw? ziemi da?em dodatkowo odpowiedni? ilo?? w?gla aktywnego a w ziemi?
dodatkowo da?em co 10 cm kulki gliniano - torfowe.
4. Jak mamy to ju? za sob? wlewamy tak z 5 -10 cm wody i sadzimy ro?linki. Ro?linki sadzimy
maksymalnie g??boko w ?wir i mamy pewno?? iz po max 2 tygodniach b?d? one pi?knie ukorzenione.
Z do?wiadczenia wiem i? nie ka?da ro?linka chce rosn?? na tak przygotowanym pod?o?u. Ale to
temat na inny dzia?.
Ja osobi?cie wycinam z 60 litrowego akwa raz na tydzie? 2 litry ro?linek.
5. Przy zalaniu tak przygotowanego baniaka musimy pozbiera? resztki ziemi z tafli wody. Na pocz?tku
woda b?dzie (jak w ka?dym nowo zalanym akwa) m?tna, ale to ju? rola filtra aby j? przefiltrowa?.
W pierwszych dniach nale?y wymieni? spor? ilo?? wody, jak i
bardzo wa?ne s? czasy na?wietlania. Inaczej mo?e nam grozi? plaga glonw - aczkolwiek wiem z
do?wiadczenia i? nie jest to regu??.

Plusy i minusy tego typu rozwi?zania:
PLUSY:
- ziemia jest tania i mo?emy j? dosta? w du?ej ilo?ci sklepw
- ro?linki maj? pi?kne bia?e korzenie - Sagittaria mia?a u mnie w 60 litrowym akwa korzenie o d?ugo?ci 40 cm
- nie musimy nawozi? przez d?ugi okres czasu - no chyba ze ro?linki zaczn? nam wykazywa? niedobory
To chyba najwa?niejsze zalety ktre s? potrzebne ka?demu akwary?cie.

MINUSY:
- brudna robota - zabawa w mokrej ziemi nie jest przyjemna
- ma?y b??d - np za ma?a grubo?? ?wiru i mo?emy mie? problemy z glonami i czysto?ci? wody. Szczeglnie
przy rybach ktre uwielbiaj? kopa?.
- przy wymianie pod?o?a trzeba zu?y? hektolitry wody aby wyp?uka? i odzyska? ?wirek.
- przy przesadzaniu ro?lin ktre maj? d?ugie korzenie jest wysokie ryzyko i? ziemia dostanie nam si? do s?upa wody. Dlatego delikatnie wyci?gamy ro?link? tak aby korzenie wysz?y z pod?o?a na 2 cm i ucinamy je. Ro?lina wypu?ci nowe korzenie po ponownym zasadzeniu a stary korze? ktry pozosta? w pod?o?u pos?u?y jako dodatkowy nawz.
- trzeba pami?ta? o minimalnej grubo?ci ?wiru jak i o odleg?o?ci ziemi od bokw i przodu akwa.

Ale moim zdaniem te minusy nie s? a? tak odstraszaj?ce a pod?o?e na 100% jak je dobrze zrobimy odwdzi?czy
nam si? p?niejszymi obfitymi plonami w postaci pi?knie rosn?cych ro?linek.
 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości