Przeniesienie akwarium - przeprowadzka

Kto raz w ?yciu przenosi? akwarium w nowe miejsce wie jak bardzo jest to trudne zadanie. Ryby w czasie przeprowadzki s? nara?one na wiele czynnikw ktre mog? je narazi? na stres lub nawet chorob?, zmiana temperatury wody, ma?e dotlenienie wody. Musimy szczeglnie uwa?a? w zimie aby temperatura nie spad?a nam zbyt nisko.

Je?li mamy ma?e akwarium to przeniesienie jest o tyle ?atwe gdy? mo?emy je przenie?? praktycznie w ca?o?ci w do?? krtkim czasie. Zlewamy wod? do zast?pczych pojemnikw mo?emy wy?owi? ryby i umie?ci? je np. w wiadrze z wod? z akwarium ale nie jest to konieczne. Mo?emy zla? na tyle ma?o wody z akwa aby ryby swobodnie mog?y sobie w nim pozosta?. Przenosimy akwarium wraz z tym co w nim pozosta?o w nowe miejsce.
Ustawiamy je w nowym miejscu, dolewamy wod?, pod??czamy grza?k? i filtr i praktycznie mamy problem z g?owy. Je?li przeprowadzka jest przeprowadzona w krtkim czasie to nie powinno si? nic z?ego dzia? z naszymi rybkami. Jednak na wszelki wypadek zaleca si? aby sprawdzi? testami poziom NO2. Je?li testy wskazuj? brak obecno?ci azotynw mo?emy by? z siebie dumni i? zrobili?my wszystko tak jak powinno by?.
Problemem jest gdy przeprowadzka trwa powy?ej godziny. Nie zaleca si? aby filtry by?y wy??czone powy?ej godziny gdy? zgromadzone w nim bakterie gin? z niedotlenienia. Je?li jednak dojdzie do tego i? mija sporo czasu i nie jeste?my w stanie zachowa? ci?g?o?ci pracy filtrw to sprawa zaczyna nam si? troszk? komplikowa?. Zaleca si? wtedy aby ryb nie wpuszcza? od razu do akwarium. Dobrym sposobem jest dodanie do filtra i zbiornika tzw. biostarterw. S? to szczepy baterii ktre w szybkim czasie pomog? nam odbudowa? flor? bakteryjn? w naszym akwarium. Za??czamy filtracj?, grza?k? i o?wietlenie lecz nie wpuszczamy ryb. Dobrze jest je?li mamy kogo? zaprzyja?nionego kto nam przechowa ryby. Przez pierwsze kilka dni badamy testami wod? czy nie podnosi nam si? poziom amoniaku w wodzie. Je?li nasze testy wykryj? amoniak w wodzie to musimy przeczeka? nawet do kilku tygodni. Post?pujemy wtedy podobnie jak przy restarcie gdy? dosz?o do cyklu azotowego. Badamy wod? w akwarium i wpuszczamy ryby wtedy gdy testy nie wykrywaj? ju? substancji szkodliwych dla ryb, Dla wnikliwych polecam artyku? o cyklu azotowym.

Je?li przenosimy wi?ksze akwarium to problemem s? zazwyczaj gabaryty i ci??ar. Post?pujemy wtedy podobnie jak przy zak?adaniu nowego zbiornika. Z tym i? na pocz?tku musimy najpierw spu?ci? wi?kszo?? wody, wy?apa? ryby do tymczasowego pojemnika lub kilku pojemnikw, ro?linki te? wyci?gamy. Je?li jeste?my w stanie przenie?? akwarium razem z pod?o?em to po?owa sukcesu. Je?li jednak akwarium i pod?o?e razem wzi?te s? za ci??kie to czeka nas mozolne wyci?ganie pod?o?a do wiaderek. Teraz pytanie jakie mamy pod?o?e je?li jest to substrat to nie mo?emy dopu?ci? aby wyschn?? gdy? straci swoje w?a?ciwo?ci, je?li pod?o?e sk?ada si? tylko z piachu lub ?wirku to nie ma wi?kszego problemu. Wyci?gamy je do wiaderek i tak przenosimy do nowego lokum. Przy okazji mo?emy je dobrze przep?uka? w zimnej wodzie. Oczy?cimy je z zanieczyszcze?. Du?ym utrudnieniem jest je?li pod ?wirem mamy ziemi? ogrodow? wtedy aby wyp?uka? j? ze ?wiru potrzeba du?o cierpliwo?ci i wody. Niekiedy nawet op?acalne jest kupi? nowy ?wirek w jakiej? hurtowni lub ?wirowni. Mniej mozolnej pracy i jak do ko?ca sobie to przekalkulujemy to taniej nas to wyjdzie ni? woda ktra zu?yjemy do p?ukania.
Gdy ju? mamy opr?nione akwarium, przep?ukujemy je woda i przenosimy na nowe miejsce docelowe. Ustawiamy zbiornik w nowym miejscu i post?pujemy dok?adnie tak samo jak przy zak?adaniu nowego zbiornika. Ryby trzymamy albo w tymczasowym zbiorniku albo wysy?amy je do jakiego? zaprzyja?nionego akwarysty lub sklepu na czas a? nam zbiornik na nowo dojrzy. Je?li przenosimy akwarium z pokoju do pokoju to takim lokum dla rybek mo?e nam pos?u?y? np. wanna. Do uprzednio wyp?ukanej wanny wlewamy wod? z akwa i tam mo?emy czasowo przetrzyma? ryby. Pod??czamy grza?k?, filtr i rybki w takim akwarium mo?emy przetrzyma? nawet kilka dni. Oczywi?cie do wanny mo?emy wrzuci? rwnie? ro?linki. Troszk? nam one przyklapn? szczeglne te ktre musz? by? w pod?o?u ale po posadzeniu ich do pod?o?a na pewno odbij? w szybkim tempie. Ryby do zalanego akwarium wpuszczamy zaraz po zako?czeniu cyklu azotowego.
Jest to du?y stres dla ryb i musimy wy?awianie ich zminimalizowa? do minimum. Jak wiemy cz?sty stres u ryb mo?e wywo?ywa? wiele chorb. Lecz je?li wszystko zrobimy zgodnie z zasadami nie powinno si? nic im sta?.

?ycz? jak najmniej takich przeprowadzek.

Artyku? autorstwa LESZKO na potrzeby APISTO.PL.

Wszelkie kopiowanie po cz??ci lub w ca?o?ci bez zgody autora zabronione

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości