Piel?gniczki w ?rodowisku naturalnym

Obserwuj?c nasze mini-pi?kno?ci w wypieszczonym, ozdobnym zbiorniku zastanawiamy si? chyba cz?sto jak one ?yj? w naturze? Jak wygl?daj? te "czarne wody", w?rd jakich ro?lin pl?saj? nasi podopieczni? Poniewa? zasi?g wyst?powania piel?gniczek jest bardzo rozleg?y nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te i wiele innych podobnych pyta?.

Sam basen Amazonki, w ktrym ?yje wi?kszo?? gatunkw z rodzaju Apistogramma ma do?? zmienn? charakterystyk? wody. Wyst?puj? w nim wody czarne - bardzo mi?kkie i z ciemnym zabarwieniem (od jasnej herbatki do czarnej kawy), bia?e - ze spor? ilo?ci? rozpuszczonych minera?w oraz krystalicznie czyste. Jako regu??, z drobnymi wyj?tkami, mo?na przyj?? bardzo nisk? twardo?? wody (cz?sto poni?ej 1 st. TwO i TwW w skali niemieckiej) i ekstremalnie niski poziom zwi?zkw azotu.

Widz?c Mikrogeophagus ramirezi szykuj?c? si? do tar?a mo?emy wyobrazi? sobie ba?niowy strumyk z krystalicznie czyst?, p?yn?c? leniwie wod?, wystaj?ce z niego pi?kne li?cie ?abienic i daj?ce cie? palmy, a w nim park? wystrojonych godowo rybek w rodzinnej sielance... Z tego obrazu zostawmy wode i palmy. Pielegniczki ramireza spotyka si? bardzo cz?sto w do?ach kopanych jako wodopoje dla byd?a. Woda jest w nich m?tna, zm?cona krowimi kopytami, s?abo natleniona i gor?ca. Nadal jednak bardzo miekka i uboga w zwiazki azotu. Palmy faktycznie rosn? dooko?a, a ich opad?e li?cie pokrywaj? brzeg i grub? warstw? mu?u na dnie. Cz?sto jest to jedyna ro?linno??, na jak? mog? liczy? ramirezki. W miejscach, gdzie ro?liny znajduj? lepsze warunki wzrostu najcz??ciej spotykane s? r?ne gatunki Eichhornia, Heteranthera i Nymphea. Jest to jeden z niezliczonych przyk?adw zdolno?ci adaptacyjnych piel?gniczek obrazuj?cy ich wol? i umiej?tno?? przetrwania.

Najwi?kszym kosmopolit? w?rd popularnych piel?gniczek wydaje si? by? A. agassizi. Udokumentowane miejsca wyst?powania ci?gn? si? wzd?u? praktycznie ca?ej Amazonki, od miejsca, w ktrym wp?ywa do niej rzeka Ucayali do wybrze?y Oceanu Atlantyckiego. Tak szeroki zakres wyst?powania wi??e si? z - co bardzo po??dane przez akwarystw - mnogo?ci? form barwnych oraz z r?norodno?ci? siedlisk. Wed?ug literatury agassizki preferuj? p?ytkie miejsca o piaszczystym pod?o?u, cz??ciowo przykrytym opad?ymi li??mi i z bujn? szat? ro?linno?ci - czy to wodnej czy te? zwisaj?cej z brzegu.

To dobry moment, ?eby wspomnie? o tym, ?e piel?gniczki nie nale?? do gigantw w?rd ryb Amazonii. M?ode, a tak?e doros?e osobniki stanowi? wa?ny sk?adnik diety wi?kszych k?saczowcw (wymie?my tu znane wszystkim piranie), gatunkw z rodzaju Crenicichla i innych wi?kszych ryb. Bardzo wi?c ceni? sobie wszelkiego rodzaju os?ony. Warto o tym pami?ta? przy urz?dzaniu akwarium. Korzenie, ?upiny kokosa, bujne k?py ro?linno?ci - wszystko to poprawi samopoczucie naszych podopiecznych.

Jednym z najbardziej wdzi?cznych, a zarazem zmiennych kolorystycznie garunkiem jest Apistogramma cacatuoides - popularna kakadu. Jest mieszka?cem wi?kszych dop?yww Amazonki w jej grnym biegu, mi?dzy innymi Ucayali i Japura. Poniewa? rzeki te zasilane s? wartko p?yn?cymi wodami ze stokw Andw wymywaj?cymi po drodze du?e ilo?ci minera?w ich wody s? stosunkowo twarde i zasadowe. Ph przekracza cz?sto 7, si?gaj?c nawet 7.6, a twardo?? mo?e osi?ga? 10-12 stopni niemieckich. Dzi?ki temu kakadu do?? dobrze przystosowuj? si? do warunkw w akwarium z "nieprzetwarzan?" wod? przyst?puj?c w niej nawet do rozrodu. Mj pierwszy wyl?g kakadu nast?pi? w niedu?ym, wielogatunkowym akwarium, w ktrym do podmiany u?ywa?em zwyk?ej wody z kranu, o warto?ciach pH - 7.4, TwO - 14, TwW - 7.

Podobnie niewysokie wymagania stawia znana akwarystom niemal od pocz?tku XX wieku A. borelli (przez wielu hodowcw starszej daty nadal nazywana piel?gniczk? Reitziga). Wyst?puje wzd?u? rzeki Parana, a? do Santa Fe w Argentynie - dalej na po?udniu wyst?puj? ju? tylko nieopisany dot?d gatunek Apistograma znany pod nazw? handlow? "Paraguay - II". Parana przep?ywa przez okolice zurbanizowane i zagospodarowane rolniczo, co wp?ywa znacz?co na stan jej bia?ych wd. Dzi?ki temu gatunek ten do?? ?atwo adaptuje si? do twardej wody. Poniewa? Parana swym biegiem oddala si? od rwnika temperatura wody jest ni?sza ni? w Amazonii. Dotyczy to szczeglnie ?rodkowego i dolnego biegu, w ktrym notuje si? zimowe temperatury powietrza spadaj?ce do 16-17 st. C (zdarza?y si? spadki poni?ej 5 st.). A. borelli, podobnie jak A. agassizi ceni sobie bogat? szat? ro?linn? jako ochron? przed drapie?nikami.

B?dziemy uzupe?nia? ten dzia? o nast?pne gatunki piel?gniczek, ich naturalnych wsp?mieszka?cw i ro?lin, jakie spotyka si? w wodach Amazonii. W tym krtkim opisie pos?u?y?em si? danymi z ksi??ek:

"South American Dwarf Cichlids" Hans J. Mayland, Dieter Bork.

"Mergus Cichlid Atlas" Dr Uwe Rmer.Grzegorz Prusinowski

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości